ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Huawei က 5Gစမတ္ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ “ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အရွိဆုံး 5G Enterprise မိတ္ဖက္/ Trial” ဆု ႏွင့္ Telco Converged Cloud (TCC) Solution အတြက္ 5G World 2020 ကို ရရွိ

2020.09.16

[အြန္လိုင္းအစည္းအေဝး - စက္တင္ဘာ ၁၄ ၊ ၂၀၂၀ ] Huawei သည္ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ 5G စမတ္ နည္းပညာေၾကာင့္  “ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အရွိဆုံး 5G Enterprise မိတ္ဖက္/ Trial” ဆု ႏွင့္ “Huawei ၏ Telco Converged Cloud (TCC) Solution က “အေကာင္းဆုံး ကြန္ရက္ Virtualization ေရွ႕ေျပးစနစ္” ဆုကို 5G World 2020 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ Huawei ၏ ဆန္းသစ္သည့္ 5G နည္းပညာ သုံးစြဲမႈမ်ားက စမတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ virtual machine ႏွင့္ container dual engines မ်ားကလည္း 5G လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း အေလးအနက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိေနေၾကာင္း ယင္းက ေဖာ္ျပေနသည္။ 

Wuhan 5G စမတ္ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း၊ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ စတင္၍ Huwei ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ား၊ ေဆးပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

5G World summit ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အရွိဆုံး 5G Enterprise မိတ္ဖက္/ Trial

ယင္းစီမံကိန္းက 5G ၏ ျမင့္မားေသာ bandwidth ၊ ေဒတာ အကူးအေျပာင္းၾကာခ်ိန္ နည္းပါးမႈ၊ site ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ိုးရွင္းမႈ၊ တပ္ဆင္ရ လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈတို႔ကို အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ၿပီး ဆရာဝန္ ၁,၈၅၀ ဦး၊ သူနာျပဳ ၃,၄၀၀ ဦးႏွင့္ လူနာေပါင္း ၈,၃၅၀ ဦးတို႔ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့ကာ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈႏႈန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ ထိေရာက္မႈကို သိသာစြာ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေခ်ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အင္အားေကာင္းမြန္သည့္  ဒီဂ်စ္တယ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ပုံမ်ားအေၾကာင္း သင္ခန္းစာမ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 5G နည္းပညာမ်ား၏ ဆန္းသစ္သည့္ အသုံးခ်ႏိုင္မႈကို အေကာင္းဆုံး ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ Huoshenshan ႏွင့္ Leishenshan ယာယီေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔အတြက္ big data ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ အတူ အေျခခံ ေဆးဝါးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မ်ားကို အျမန္ဆုံး တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  အဆိုပါ ကြန္ရက္ႏွင့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ 5G တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈ၊ ကုသေရးအတြက္ 5G အေဝးေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အကာအကြယ္ဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈ၊ ေဆြးေႏြးကုသျခင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံတြင္း တြန္းလွည္းျဖင့္ ပစၥည္းေပးပို႔ရယူျခင္း စသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ႏိုင္လာသည္။ CT-scanning ၊ ultra-B examination ႏွင့္ X-ray film screening စသည့္ အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ ေရာဂါစစ္ေဆးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္သည္။ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း ၊ အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္သုံး အပူခ်ိန္တိုင္းတာျခင္း၊ စက္႐ုပ္သုံး ပိုးသတ္ျခင္းစသည့္ အေဝးထိန္း5G စနစ္ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရာဂါကာကြယ္ကုသျခင္းတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ပိုမို ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ အြန္လိုင္း အစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္း မ်ားစြာ ပံ့ပိုးေပးထားသည္။

 
5G World 2020 “အေကာင္းဆုံး ကြန္ရက္ Virtualization ေရွ႕ေျပးစနစ္” ဆု

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 5G ကြန္ရက္မ်ားသည္ အေဝးေရာက္ ပညာေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ တယ္လီကြန္းနည္းပညာသုံး ဗီဒီယိုအစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈ (teleconferencing) အတြက္ အေရးပါသည့္ အေထာက္အပံ့လမ္းေၾကာင္းမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။ ယင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန႔္ပြားမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားခ်ိန္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစခဲ့ၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႔အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ 

5G က ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ ရထားဘူတာမ်ား၊ ႐ုံး အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ cloud ဗီဒီယိုဆိုင္ရာ application မ်ား၊  အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သုံး အပူခ်ိန္ တိုင္းတာမႈမ်ား၊ စက္႐ုပ္သုံး ပိုးသတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ယင္း အသုံးျပဳမႈမ်ားက ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားတြင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ အမ်ားသြားလာေနသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် ရွိသူမ်ားကို ခြဲျခားထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္း၊ အိမ္တြင္းႏွင့္ အိမ္ျပင္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ပိုးသတ္ေပးျခင္းတို႔တြင္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ကပ္ေရာဂါ အၿပီးကာလတြင္ပါ ယင္းတို႔ကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Huawei Global Marketing and Solution Sales ဌာန ဒုတိယ ဥကၠဌ Hao Guangming က “ဝူဟန္ ပူးေပါင္း 5G စမတ္ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းမွာ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ အဆင့္ျမင့္ 5G စမတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမႈေတြကို တျခားႏိုင္ငံေတြမွာပါ အသုံးျပဳလာၾကပါၿပီ။ ဥပမာ - 5G ေဆးဝါးနဲ႔ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စက္႐ုပ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အသုံးျပဳလာၾကပါၿပီ။ 5G ဗီဒီယို အစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈ စနစ္ေတြကိုလည္း ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ စကၤာပူတို႔က ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလည္း 5G စက္႐ုပ္စနစ္သုံး ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အသုံးျပဳထားပါတယ္။ 5G စမတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမႈေတြက ကမာၻ႔ စမတ္က်န္းမာေရးေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာ ဘီလီယံနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြ ျဖစ္ေစၿပီးေတာ့ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလုပ္သားေတြအတြက္ေရာ လူနာေတြအတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

Infroma Tech က ဦးစီးက်င္းပသည့္ 5G World 2020 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက 5G နယ္ပယ္တြင္ ထူးခြၽန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေသာ ထိပ္တန္း တယ္လီကြန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဆု ၁၄ ခု ကို ခ်ီးျမင့္သည္။ 5G အသုံးခ်မႈမ်ားႏွင့္ 5G လုပ္ငန္း၏ တိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ 5G Wireless access network မ်ား၊ core network မ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းပညာ (automation)မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာကိုလည္း ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပသခဲ့သည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္အေရာက္တြင္ Huawei က ကမာၻအႏွံ႔ telco ကြန္ရက္စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး တယ္လီကြန္း ကြန္ရက္မ်ား၏ cloud စနစ္ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ 5G ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆန္းသစ္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းက႑၏ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းတို႔မွ တဆင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္လည္း Huawei က ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။