This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

โครงการ Seeds For The Future

หัวเว่ยต้องการที่จะสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านไอซีทีให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีในประเทศต่างๆ ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางไอซีที ส่งเสริมความสนใจและเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมไอซีที ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิตอลตามภูมิภาคต่าง ๆ และยังเป็นการแสดงจุดยืนของหัวเว่ยในฐานะที่เป็นองค์กรด้านไอซีทีชั้นนำและเป็นมิตรเคียงคู่กับประเทศไทยมาโดยตลอด
Se
hc m

Case Studies

View All