มีอะไรใหม่

sbanner philippine

ร่วมกันปกป้องป่าปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์

ป่าปาลาวัน - ระบบนิเวศวิทยาพื้นสุดท้ายในชายแดนฟิลิปปินส์ เป็นระบบนิเวศแห่งที่ 11 ซึ่งได้การปกป้องโดยผู้อนุรักษ์ป่าดิบชื้น

ข่าว