ข้อกำหนดการใช้งาน

การยอมรับข้อกำหนด

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณรับรองว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้แล้ว ในกรณีที่คุณไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ ก็ตาม คุณควรออกจากเว็บไซต์นี้ทันที หัวเว่ย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งาน (TOU) ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ สำหรับพฤติกรรมการละเมิดใดๆ ก็ตามที่ขัดกับเงื่อนไขของ TOU นี้ หัวเว่ย มีสิทธิ์ที่จะร้องขอการแก้ไขความเสียหายที่เป็นธรรมตามกฎหมาย

สิทธิใช้งานที่จำกัด

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของหัวเว่ย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก หัวเว่ย หรือบุคคลอื่นๆ เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ เผยแพร่ ทำสำเนา เล่น ทำลิงก์ หรือส่งต่อด้วยซูเปอร์ลิงก์ โหลดลงในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ โดย “วิธีการมิเรอร์” จัดเก็บในระบบเรียกข้อมูล หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆ โดยบุคคลใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ดาวน์โหลดหรือทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า (แต่ทว่าการใช้งานดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาและข้อความสงวนลิขสิทธิ์ และข้อความกรรมสิทธิ์จะต้องอยู่ในรูปแบบและลักษณะเดียวกันกับต้นฉบับ)

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งหมดที่แสดง กล่าวถึง หรือใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ หัวเว่ย หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ ถ้ามี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใดๆ เหล่านี้ ไม่ว่าในลักษณะใด โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก หัวเว่ย หรือบุคคลที่สามตามความเหมาะสม

ข้อสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น แม้ว่า หัวเว่ย มีความพยายามที่จะให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์นี้ แต่จะถือว่าบริษัทไม่มีข้อผูกพันหรือไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลใดๆ หัวเว่ย อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ.

ข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือการชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ หัวเว่ย ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้ง ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในการรับประกัน การรับรอง หรือการชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายสำหรับการใช้งานทั่วๆ ไป การใช้งานที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์

การจำกัดความรับผิด

หัวเว่ย และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา กรรมการ ตัวแทนจำหน่าย พนักงาน หรือตัวแทนอื่นๆ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายจากการผิดสัญญา ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายชดเชย และ/หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรหรือรายได้ การสูญเสียข้อมูล และ/หรือการสูญเสียธุรกิจ อันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการเชื่อถือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ แม้ว่า หัวเว่ย จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์นี้ และคำอธิบายของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว อาจแตกต่างกันไปในประเทศหรือพื้นที่ของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนขายหรือตัวแทนจำหน่ายของ หัวเว่ย ในท้องถิ่นเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ต้องการ

ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม

แม้ว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อความสะดวกของคุณ แต่ หัวเว่ย จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว คุณอาจต้องอ่านและยอมรับกฎการใช้งานที่มีผลบังคับเมื่อใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้แสดงเป็นนัยว่า หัวเว่ย ให้การรับรองเว็บไซต์นั้นหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการอ้างอิงถึงในเว็บไซต์นั้น

การเข้าถึงพื้นที่ที่มีรหัสผ่านป้องกัน/พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย

เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและใช้งานพื้นที่ที่มีรหัสผ่านป้องกันและ/หรือพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพยายามจะเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพื้นที่บังคับคดี

TOU นี้อยู่ภายใต้การควบคุม วิเคราะห์ และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายที่ขัดกัน ข้อพิพาทหรือความแตกต่างใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับ TOU หรือเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่สามารถประนีประนอมตกลงกันได้ จะต้องยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งจีน (CIETAC) ตามกฎการตัดสินที่ใช้อยู่ในขณะนั้นสำหรับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการสาม (3) คนที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎที่กล่าวไว้ สถานที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะเป็นที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน การยื่นเอกสาร การมาแสดงตัว และการพิจารณาคดีทั้งหมดจะต้องใช้ภาษาจีน การตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นเด็ดขาดและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ