ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

ပုဂၢိဳလ္ေရးရာထိန္းသိမ္းမႈမူဝါဒ

Huawei Technologies Co. Ltd ( အခါအားေလွ်ာ္စြာ “Huawei” ၊ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔” ၊ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို” ႏွင့္ “ကြ်ႏ္ုတို႔အား” ျဖင့္ နာမ္စားေခၚေဝၚသံုးစြဲမည္) သည္ သင့္၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးမ်ားကို အေလးထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ပိုမိုသိရွိေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆက္လက္ဖတ္ရူေပးပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ထိ္န္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာမူဝါဒကို ညႊန္ျပေသာ လင့္ခ္ပါရွိသည့္ Huawei ၏ ဝက္ဆိုက္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

Huawei အေနျဖင့္ သင့္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္ကို ဤတြင္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ Huawei သည္ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သီးသန္႔အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္းမျပဳလုပ္မီ မူဝါဒ (သို႔)ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။

မူူဝါဒမ်ားမွာ

၁. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း

၂. ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ ပံုစံတူနည္းပညာမ်ား

၃. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း

၄. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိ၊ ထိ္န္ခ်ဳပ္ျခင္း

၅. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း

၆. ကေလးမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈကို ပံ့ပိုးျခင္း

၇.  Third party အေထာက္အပံ့ေပးသူႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၈. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာသို႔လႊဲေျပာင္းျခင္း

၉. ေနာက္ဆံုးရ မူဝါဒ အသစ္မ်ား

၁၀. ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ျခင္း

၁. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္အသံုးျပဳျခင္း

ပုဂၢဳိလ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုသည္မွာ သင့္ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ေပါင္းစည္း၍ ျဖစ္ေစ သင့္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုက္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသံုးျပဳသည့္အခါ (ဥပမာအားျဖင့္ Huawei အေကာင့္ဖန္တီးျခင္း (သို႔) အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေစလိုျခင္း) တြင္ သင္ဆီမွတိုက္ရုိက္ရရွိော သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။  သင္မည္သို႔ မည္ပံု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဆိုက္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- ကြတ္ကီးကဲ့သို႔ နည္းပညာကိုအသံုးျပဳၿပီး သင့္ device ေပၚတြင္ရွိေနေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ third-party မ်ားဆီမွလည္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရယူႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွ ဝယ္ယူမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေကာက္ယူေသာ ပုဂၢဳိလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အမည္၊ က်ား/မ၊ လုပ္ငန္းနာမည္၊ အလုပ္အကိုင္၊ postal ႏွင့္ အီးေမလ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ login အခ်က္အလက္ ( အေကာင့္ႏွင့္ လွဳိ႕ဝွက္နံပါတ္) ၊ ဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္အခ်က္အလက္ စသျဖင့္ သင့္ Huawei ႏွင့္ဆက္စပ္မႈေပၚမူတည္၍ ပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူေသာ ဝက္ဆိုက္ (သို႔) ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျပင္ သင့္ထံမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြ်ႏ္ု္ပ္တုိ႔ထံပို႔ေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကိုလည္း ေကာက္ယူပါသည္။ ၎တို႔မွာ သင္ေမးထားေသာ ေမးခြန္း (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံ့ေပးရန္ ေမးခြန္းမ်ား (သို႔) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

Huawei ၏ ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးမျပဳမီ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေပးေကာင္း ေပးရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင့္ပုဂၢဳိလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို Huawei သို႔မေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို မေပးျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ေသခ်ာေသာ ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္း (သို႔) သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုန္ျပန္႔ျခင္းငွာ မတတ္စြမ္းႏုိင္ပါ။

သင့္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္အသံုးျပဳပါမည္။

 • အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း
 • မွာယူျခင္း ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ activate လုပ္ျခင္း (သို႔) ပစၥည္းမ်ား (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ အသိျပဳမွတ္လက္မွတ္မ်ားေပးျခင္း၊  ေလ့က်င္းျခင္းႏွင့္ အသိျပဳလက္မွတ္ေပးရန္ စာေမးပြဲမ်ား စီမံျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ onsite (သို႔) virtual လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား (သို႔) သင့္ေတာင္းဆိုထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း (ဥပမာ- ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ marketing material မ်ား ႏွင့္ white paper မ်ားရယူရန္ေတာင္းဆိုျခင္း) ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့့့ံျခင္း မ်ားတြင္ သင့္၏ လုပ္ငန္းကိစၥ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈ ေတာင္ဆိုခ်က္မ်ားအားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အသံုးျပဳပါသည္။
 • သင့္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သင့္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားတြင္ သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပို႔ေပးျခင္း၊ Huawei ၏ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း ( ပရုိမိုးရွင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအပါအဝင္)၊ ေစ်းကြက္ ဆန္းစစ္ျခင္း (market surveys) (သို႔) စိတ္ေက်နပ္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (satisfaction surveys) (သို႔) မာကတ္တင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူလိုျခင္းမရွိပါက အခ်ိန္မေရြး ရပ္နားႏုိင္ပါသည္။
 • လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စနစ္ (သို႔) အပလီေကးရွင္း တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးေသာ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမ်ားေပးပို႔ျခင္း အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • သင့္အတြက္ သီးသန္႔ သုံးစြဲမႈအေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ content မ်ားကိုေပးအပ္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • Supplier မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားကို စီမံျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • အတြင္းပိုင္း ဘ႑ာေရးစီစစ္သူမ်ား၊ ေဒတာစီစစ္သူမ်ားႏွင့္ သုေသသန မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို စီစစ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာမ်ားကို စီစစ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • သင့္ဆီမွ လိုအပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားရရွိပါက ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြေျဖရွင္းေပးႏုိင္အတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။
 • သင့္ upload (သို႔) ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  upload (သို႔) ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိ္င္ပါသည္။
 • ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ေသခ်ာေစၿပီး ကာကြယ္ေရးကို တိုးျမွင့္ကာ anti-fraud program မ်ားျပဳလုပ္ရန္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ လိုက္နာေစရန္အတြက္အသံုးျပဳပါသည္။

Huawei သည္ မည္သည္မည္ဝါဟူ၍ ခြဲျခားမသိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ (Non-PII) မ်ားကိုလည္း ေကာက္ယူအသံုးျပဳႏုိ္င္သည္။ Non-PII ဆိုသည္မွာ သီးသန္႔တစ္ဦးခ်င္းဆီကို ခြဲျခားႏုိင္ရန္ အသံုးမျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ဝက္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူေသာလူဦးေရကို ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေကာက္ယူျခင္းမွာ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုက္၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳပံုကိုနားလည္ေစရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူ၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ပိုမိုရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ Huawei သည္ non-PII မ်ားကို အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိစြာ ေကာက္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း (သုိ႔) ထုတ္ေဖာျ္ခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

သင့္၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ nono-PII မ်ားကိုသီးသန္႔ခြဲျခားၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳးစားပါမည္။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ non-PII မ်ား ေရာယွက္ေနပါက ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္ဟုသာ ယူဆ၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Huawei သည္ သင္၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳရာတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အေျခခံဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 • အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သည့္အခါ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
 • သင့္၏ခြင္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္း
 • သင္၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သင့္အား ဆက္သြယ္ျခင္း၊ မာကတ္ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) ေစ်းကြက္ေလ့လာျခင္း ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးကို တိုးျမွင့္ကာ anti-fraud program မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ တျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို Huawei (သုိ႔) third party မ်ား၏ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပၚမူတည္၍ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ေစျခင္း ႏွင့္ ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရး၊ စနစ္၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အတြင္းပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း၊ အတြင္းပိုင္းမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လုိက္နာျခင္းႏွင့္ ဤမူဝါဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားေသာ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပါဝင္ပါသည္။
 • ဥပေဒေရးရာ တာဝန္ဝတၱရားကို လိုက္နာရန္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၂. Cookies ႏွင့္ အျခားအလားတူနည္းပညာမ်ား

၂.၁ Cookies

ဝက္ဆိုက္အလုပ္လုပ္ပံု မွန္ကန္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ သင္၏ ကြန္ျပဳတာ (သို႔) မိုဘိုင္းမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကိုမွတ္သားႏုိင္သည့္ cookie ကိုကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ cookie သည္ ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔) မိုဘုိင္းေပၚရွိ web ဆာဗာမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ စာဖို္င္တစ္ခုျဖစ္သည္။ cookie အတြင္းရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုိ cookie ကိုဖန္တီးထားသည့္ ဆာဗာတစ္ခုတည္းမွသာလွ်င္ ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း (သို႔) ဖတ္ရူျခင္းလုပ္ႏုိင္ပါသည္။  cookie အတြင္းရွိအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ား၊ ဆုိက္အမည္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကဏန္းမ်ား၊ ဝိေသသလကၡဏမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ cookie မ်ားသည္ သင့္အသံုျပဳေသာ browser မ်ား (သို႔) မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းမ်ားအတြက္ ထူးျခားၿပီး သင့္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ား (သို႔) သင့္ဝယ္ယူလိုက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဝက္ဆိုက္မွ သိမ္းဆည္းႏုိ္င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။

အျခားမ်ားစြာေသာ ဝက္ဆိုက္မ်ား၊ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားကဲ့သို႔ Huawei သည္လည္း သံုးစြဲသူအေတြ႔အႀကံဳကို တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျဖင့္ cookie မ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္။ session cookies မ်ားကို ဝက္ဆိုက္သို႔ တစ္ခါလည္ပတ္ၿပီတုိင္း ပယ္ဖ်က္ၿပီး persistent cookies မ်ားသည္ အႀကိမ္မ်ားစြာလည္ပတ္မႈမ်ားအထိ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

Cookies မ်ားသည္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔) မိုဘိုင္း (သို႔) အျခား browser မ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား၊ စာလံုးအရြယ္အစားကဲ့သို႔ေသာ setting မ်ားကို ဝက္ဆိုက္အားမွတ္သားရန္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဝက္ဆိုက္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အႀကိမ္တိုင္းအတြက္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုေတာ့ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ အကယ္၍ cookie မ်ားကိုသာအသံုးမျပဳဘူးဆိုလွ်င္ ဝက္ဆိုက္ေပ့ခ်္တစ္ခုကိုသင္ဝင္ေရာက္သည့္ အႀကိမ္တိုင္း လည္ပတ္သူအသစ္အျဖင့္သာ ဝက္ဆိုက္မွျပဳမူလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ Log in ျပဳလုပ္ၿပီသား ဝက္ဆိုက္တစ္ခုအတြင္းရွိ ဝက္ဆိုက္ေပ့ခ်္တစ္ခုမွ အျခားဝက္ဆိုက္ ေပ့ခ်္တစ္ခုကိုကူးေျပာင္းမိၿပီး မူရင္းဝက္ဆိုက္သို႔ ျပန္လည္သြားလိုပါက အလိုအေလွ်ာက္မွတ္သားထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ တစ္ဖန္ျပန္၍ Log in ဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမူဝါဒအတြင္းတြင္ မပါရွိေသာ မည္သည့္ရည္ရြယ္အတြက္မွ် Huawei သည္ cookie မ်ားကိုအသံုးမျပဳပါ။ သင့္စိတ္သေဘာအတိုင္း cookie မ်ားကို စီမံျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိရန္ AboutCookies.org  တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ သိမ္းဆည္ထားေသာ cookie မ်ားအားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ၿပီး browser အမ်ားစုသည္ cookies မ်ားကို ဟန္႔တားႏုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္လိုပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္သည့္အႀကိမ္တိုင္း အသံုးျပဳသူ setting မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ browser အတြက္ cookie setting မ်ားကို စီမံရန္ေအာက္တြင္ေလ့လာပါ။

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

၂.၂  Web Beacon မ်ားႏွင့္ Pixel Tag မ်ား

Cookie မ်ားအျပင္ အျခားအလားတူ နည္းပညာမ်ားျဖစ္ေသာ web beacon မ်ားႏွင့္ pixel tag မ်ားကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုက္မ်ားတြင္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- အကယ္၍ Huawei ထံမွ သင္ email လက္ခံရရွိပါက Huawei web ေပ့ခ်္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ click-through URL ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ထိုလင့္ခ္ကိုသင္ႏွိပ္ပါက Huawei မွ သင္၏ ဝက္ဆိုက္ဝင္ေရာက္လည္ပတ္မႈကို ေျခရာခံကာ သင္၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဦးစားေပး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ web beacon သည္ ဝက္ဆိုက္ (သို႔) အီးေမးလ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ရွင္းလင္းေသာ graphic ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။ အီေမးလ္အား ဖြင့္ဖတ္ျခင္းရွိ၊ မရွိကို ေျခရာခံရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ pixel tag မ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္။ ဤသို႔ ေျခရာခံျခင္းကို မႏွစ္သက္ပါက Huawei မွ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္းကို အခ်ိန္မေရြး ရပ္နားႏုိင္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုက္ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ cookie မ်ား၊ web beacon မ်ားႏွင့္ pixel tag မ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို သင္သေဘာတူသည္ဟု ယူဆပါသည္။

၃. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း

Huawei ၏ တရာဝင္ မိတ္ဖက္မႈအေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါက သင့္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မိတ္ဖက္မ်ားကို မွ်ေဝပါသည္။ ဥပမာ- အကယ္၍ သင္သည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ Huawei ထံမွ ဝယ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ပါက သင့္ထံသို႔ိပို႔ေဆာင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေရး အေထာက္အပံံေပးသူ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ မိတ္ဆက္မ်ားကို မွ်ေဝေပးရပါမည္။ ထိုအျပင္ Huawei သည္ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ သင့္အခ်က္မ်ားကို Huawei အဖြဲဝင္မ်ား၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ားထံသို႔ မွ်ေဝႏုိင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ (သို႔) ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ရန္ Huawei အေနႏွင့္ သင့္ပုဂၢဳိလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို  ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသူမ်ား (သို႔) အစိုးရ အင္ဂ်င္စီမ်ားထံသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေပါင္စည္းျခင္း ႏွင့္ သိုးမွီးျခင္း (သို႔) ေဒဝါလီခံျခင္း (သို႔) စာရင္းရွင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း အေျခအေနမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါက အေရာင္းအဝယ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သင့္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ပါသည္။ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအခ်ိန္တြင္လည္း သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ စည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စီမံေဆာက္ရြက္ျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္ျခင္း (သို႔) ဘ႑ာေရးဆံုးရွူံမႈကို ကာကြယ္ရန္လိုအပ္သည္ (သို႔) သင့္ေလွ်ာ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ျခင္း၊  (သို႔) တရားမဝင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သံသရာရွိရန္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

၄. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိ၊ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

Huawei သို႔တင္သြင္းထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ရန္မွာ သင့္တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ Huawei သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္မႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို ထိန္းသိမ္းပံံ့ပိုးထားၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို အၿမဲ up-to-date ျဖစ္ေနရန္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ လုိအပ္ခ်က္အရ သင့္အေနႏွင့္ (i) ကြ်ႏု္တို႔ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏုိင္ပါသည္ (ii) အခ်က္အလက္မ်ားအား အမွားျပင္ဆင္ေပးရန္၊ update ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ (iii) သင့္၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးမျပဳရန္တားျမစ္ႏုိင္ပါသည္။ (iv) ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ database ထဲမွ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ လံုၿခံဳေရးအတြက္ သင့္၏ ေရးသားေတာင္းဆိုမႈလိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ မမွန္မကန္၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိျခင္း (သို႔) အျခားသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ အက်ိဳးသင့္တင့္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိပါက ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျငင္းပယ္ႏုိင္ပါသည္။

၅. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း

သင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳေရးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ဥပမာ- အတြင္းေရး အခ်က္အလက္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ crypotographic နည္းပညာမ်ား၊၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္းစနစ္ ႏွင့္ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည္ရူခြင့္ရွိသူကိုသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္ မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳပါသည္။ ထိုအျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ပိုမိုသတိထားမိေစရန္ လံုၿခံဳေရး ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားကိုလည္းပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ဆက္လက္ထားရွိရန္ အခ်ိန္ကာလ လိုအပ္ျခင္း (သို႔) ဥပေဒမွခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပါဘဲ ဤမူဝါဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သည္ထက္ၾကာရွည္စြာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထိန္းသိမ္းမထားပါ။ Huawei သည္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ လံုၿခံဳေရးတိုင္းတာမႈမွ ျပည့္စံုျခင္းမရွိသည္ကို သတိျပဳေပးပါ။

၆. ကေလးမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈကို ပံ့ပိုးျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုက္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားအတြက္အဓိကထားထား ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ မိဘ(သို႔) အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ Huawei အေကာင့္ဖန္တီးျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ အကယ္၍ မိိဘမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိပါက မိဘ(သို႔) အုပ္ထိန္းသူ၏ ရွင္းလင္းေသာခြင့္ျပဳခ်က္ (သုိ႔) ကေလးအားကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အတိုင္းသာ အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) ထုတ္္ေဖာ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါမည္။ အကယ္၍ ကေလး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎မိဘ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မေတာ္တဆ ေကာက္ယူမိပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆံုးပယ္ဖ်က္ပါမည္။

၇. Third party အေထာက္အပံ့ေပးသူႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သံုးစြဲသူအေတြ႔အႀကံဳရရွိေစရန္ Huawei ႏွင့္ ၎မိတ္ဖက္မ်ားဆီမွသာမက third party မ်ားဆီမွ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဝက္ဆိုက္ လင့္ခ္မ်ားကိုလည္း သင္ရရွိႏုိင္ပါသည္။ Huawei တြင္ third party မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ့ third party မ်ားမွ ေပးပို႔ေသာ  လင့္ခ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရူျခင္ရွိမရွိကုိ သင္အေနျဖင့္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

Third party မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ျခင္းမူဝါဒမ်ားကို Huawei အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္မရွိသလို ဤမူဝါဒတြင္လည္း ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ အကယ္၍ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို third party သို႔တင္သြင္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါက  third party ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာထိန္းသိမ္းေရးမူဝါဒကို ဖတ္ရူပါ။

၈. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာသို႔လႊဲေျပာင္းျခင္း

ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ Huawei မွေကာက္ယူထားေသာ သင္၏ ပုဂၢဳိလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သင့္အသံုးျပဳေသာ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္သာ အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) Huawei (သို႔) ၎၏ အဖြဲဝင္မ်ား၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံေပးသူမ်ား (သို႔) စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားရွိေသာ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသမ်ားတြင္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤတြင္မ်ားစြာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ျခင္း ဥပေဒမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားတြင္ ယခုမူဝါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ေသခ်ာေစမႈျဖင့္ တိုင္းတာပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ စံက႑၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္အား တစ္ႏုိင္ငံမွတစ္ႏုိင္ငံ ကူးေျပာင္းသံုးစြဲျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳရယူျခင္း (သို႔) တစ္ေနရာမွတစ္ေနရသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို မေဖာ္ထုတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မ်ားစြာေသာ ဥပေဒေရးရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၉. ေနာက္ဆံုးရ မူဝါဒ အသစ္မ်ား

Huawei သည္မူဝါဒေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြးျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  အကယ္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိပါက ေနာက္ဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို ယခုစာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မူဝါဒနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက သင့္အား channel မ်ိဳးစံုမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္ေပၚတြင္သတိေပးျခင္း (သို႔) သင့္အားတိုက္ရုိက္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၀. ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ျခင္း

အကယ္၍ ေမးခြန္း (သို႔) အႀကံျပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ website@huawei.com သို႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေျပာင္းလဲသည့္ေန႔ - ေမလ ၂၀၁၈