ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Huawei ကုမၸဏီ

ႏုိင္ငံတကာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ 2003 ခုႏွစ္ကတည္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္အေျခခ် လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ICT ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို MPT၊ Telenor ၊ Ooredoo ႏွင့္ MEC ကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသခံဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆယ္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳေနၿပီ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Huawei သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လူမႈေရးတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ Huawei Technologies (ရန္ကုန္) ကုမၸဏီ လီမီတက္ကုိ 2011 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ မွတ္ပုံတင္ျပီးစဥ္ကတည္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ဝယ္ယူမႈ၊ အခြန္ေပး ေဆာင္မႈႏွင့္ အေရာင္းပမာဏမ်ားတျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာခ့ဲသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မႏၱေလးစေသာ အဓိကျမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ရံုးခ်ဳပ္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး Huawei သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ စက္ကိရိယာမ်ားလက္ကားျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကြန္ရက္တို႔ကို ျဖန္႔က်က္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၃၉၀) ေက်ာ္ လည္း ခန္႔အပ္ထားရွိၿပီး 55% မွာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။

Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ ဆိုုင္ရာလိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ၾကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္စနစ္သိုု႔ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ သံႏၷိဌာန္ခ် ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 2009 ခုႏွစ္တြင္ Huawei သည္ေနျပည္ေတာ္၌ CDMA ကြန္ရက္တစ္ခုကို တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ခ့ဲျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ပထမဆံုး ဖုန္းေခၚဆုိမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Huawei သည္ 2013 ခုႏွစ္ကတည္းက ICT ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းဗ်ဴဟာကို ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိကာ ေဒသခံ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ႏိုုင္ရန္ ကူညီေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာ၍ အသုုံးတည့္ေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး အက်ိဳးရလဒ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈသည္ 2% ေအာက္သာရွိရာမွ 90% ေက်ာ္အထိ ထိုးတက္သြားခ့ဲကာကမာၻ႔ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး သမိုင္းတြင္ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

Huawei သည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ မွ်ေဝႏိုုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တံခါးဖြင့္ထား၍ ICT လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသံလိုင္း ဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပုိးေပးကာ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားၿပဳလုပ္သည္။ 2016 ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ Huawei သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုုံ တုိးခ်ဲ႕ေရးကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ သတ္မွတ္ထားရွိရမည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ၾကိဳးမ့ဲအင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္စနစ္ဖုိရမ္ကို ဦးစီးက်င္းပရန္ ေဒသခံအစိုးရႏွင့္လည္း အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။

Huawei သည္ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားကိုု ဗဟိုုျပဳစဥ္းစား၍ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ေအာင္ ဆန္းသစ္တီထြင္လ်က္ရွိပါသည္။ 2016 ခုနစ္ ေမလတြင္၊ Telenor ႏွင့္ Huawei တုိ႔သည္ က႑ ၉ ခုပါေသာ မိုဘိုင္းၾကိဳးမ့ဲအင္တာနက္စနစ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ "မိုဘိုင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုုံဆုိင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ" အမ်ိဳးအစားတြင္ 2016 ခုႏွစ္၏ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (GTB) ဆုိင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုရွင္အျဖစ္ ေၾကျငာျခင္းခံရပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ MPT-KSGM မိုဘိုင္း ဘဏ္စနစ္စီမံကိန္းအတြက္လည္း Huawei က လုုပ္ငန္းအပ္ႏွံမႈကိုု လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ အၾကီးမားဆုံးေစ်းကြက္ကုိ ရရွိထားေသာ Huawei စမတ္ဖုန္း မ်ားကို ေဒသခံ သုံးစြဲသူမ်ားကလည္း ေကာင္းစြာလက္ခံသုံးစြဲၾကပါသည္။ Huawei သည္ ေဒသခံ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ စက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္ကုိ ဖန္တီးေပး ထားကာ ေဒသဆိုုင္ရာ နံပါတ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အေရးေပၚေခၚဆိုႏိုုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း စိတ္တိုင္းက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၎ သည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဆယ္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးစနစ္ကုိ ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အဓိကက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 2008 ခုနစ္၊ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း နာဂစ္တိုက္ခတ္ခဲ့စဥ္က Huawei ကြန္ရက္မ်ားကုိသာလွ်င္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ကြန္ယက္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ "အသက္ကယ္ၾကိဳး" တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၾက သည္။ ေရၾကီးမႈမ်ားႏွင့္ ငလ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္အတြင္း Huawei ကြန္ရက္မ်ားသည္ မည္သည့္ၾကီးမား ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ွမရွိဘဲႏွင့္ ေကာင္းစြာ ေျခရာခံမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏ အပ်က္အစီးမ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုုင္ရန္ အစြမ္းရွိသမွ် ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 2015 ခုႏွစ္ ေရၾကီးမႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ Huawei သည္ ေငြသားျဖင့္ ျမန္မာ ေငြက်ပ္သန္း (၂၀၀) ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္း အထုပ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ကို လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။ 2016 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမငလ်င္အျပီးတြင္ Huawei သည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သန္း (၁၀၀) လွဴဒါန္းခ့ဲၿပီး 2016 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း Huawei သည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ CSR ပရိုဂရမ္ၾကီးတစ္ခုုျဖစ္ေသာ Care Myanmar (ျမန္မာကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ) ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲကာ အစီအစဥ္၏ ပထမအဆင့္တြင္ အကူအညီအထူးလိုုအပ္ေနေသာ လူေပါင္း (၃၄၀၀) ေက်ာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္မႈကုိမွ်ေဝမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ခ်ထားမႈအရ Huawei သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ICT ပညာရွင္ေပါင္း 1600 ေက်ာ္ကို ေမြးထုတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 2014 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ Huawei ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာနတို႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ Li Keqiang ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္တို႔ကို သက္ေသထားကာ ICT စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္အတြက္ MoU တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾကပါသည္။ ထို MoU အရ Huawei သည္ ICT လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ICT သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် သင္ၾကားျခင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးသည့္ စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔အျပင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)တြင္ Huawei ၏တရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြန္ရက္ သင္တန္းေက်ာင္း (HAINA)တစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ျပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္ၿဖစ္သည္။ Huawei သည္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စြမ္းရည္ျမင့္ ကုုန္စည္ျဖန႔္ခ်ိေရးစနစ္တစ္ခုုကို ဖန္တီးေပးရန္ ICT မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။