ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

အသုံးျပဳရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လက္ခံျခင္း

ဤဝဘ္ဆိုဒ္ထဲ ဝင္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္ထားၿပီး သိနားလည္ကာ လက္ခံက်င့္သုံးမည္ဟု လက္ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကို သင္ နားမလည္ေသာ (သို႔) သေဘာမတူေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ ဤဝဘ္ဆိုဒ္မွ ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာသင့္သည္။ Huawei သည္ အသုံးျပဳမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ား (TOU) ကို သင့္အား အေၾကာင္းမၾကားဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြး မြမ္းမံျပင္ဆင္ခြင့္႐ွိသည္။ TOU ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ အျပဳအမူတစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ Huawei တြင္ တရားဝင္ေသာ မွ်တေသာ ေၿဖရွင္းခြင့္႐ွိသည္။

ကန္႔သတ္လိုင္စင္

ဤဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚ႐ွိ အေၾကာင္းအရာအားလုံးအတြက္ အျခားနည္းျဖင့္ မေဖာ္ျပမခ်င္း Huawei က မူပိုင္ခြင့္ရ႐ွိထားသည္။ Huawei (သို႔) အျခားပါတီမ်ားသည္ ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚ႐ွိ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမဆို ၎ကို စူပါလင့္ခ္မ်ားျဖင့္ မူပြားမထုတ္ရ၊ မျဖန္႔ခ်ိရ၊ မိတၱဴမကူးရ၊ အသံုးမၿပဳရ၊ လင့္ခ္မလုပ္ရ (သို႔) လႊဲမေျပာင္းရ။ အျခားဆာဗာထဲသို႔ “ေနရာေျပာင္းျပစနစ္” ျဖင့္ ဆြဲမထည့္ရ။ အခ်က္အလက္ ျပန္ထုတ္ယူစနစ္ထဲမွာ သိုမေလွာင္ရ။ ကိုယ္ပိုင္သုံးရန္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သုံးရန္အတြက္ ေဒါင္းလုဒ္ယူထားျခင္း (သို႔) မူပြားထုတ္ယူထားျခင္းမွ အပ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ယူသုံးၾကရန္အတြက္ မေဖာ္ျပမခ်င္း မည္သူမဆို မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို စီးပြားျဖစ္ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ မသုံးရ (၎အသုံးျပဳမႈတြင္ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကသာ လုပ္၊ထုတ္၊ေရာင္းကုန္ပစၥည္း သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္အပိုင္း မပါဝင္ဘဲ မူရင္းအတိုင္း တစ္ပုံစံတည္း ထိန္းသိမ္းထားရမည္)။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္

ဤဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ျပသထားေသာ၊ ေဖာ္ျပထားေသာ (သို႔) အျခားပုံစံျဖင့္သုံးထားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လိုဂိုတံဆိပ္အားလုံးတို႔သည္ အပ္စပ္သလို ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း Huawei ၏ (သို႔) အျခားတတိယပါတီမ်ား၏ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ဤကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား (သို႔) လိုဂိုတံဆိပ္မ်ားကို Huawei မွ (သို႔) ယင္းတတိယပါတီမွ သင့္ေတာ္သလို စာျဖင့္ျပည့္စုံ႐ွင္းလင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရမထားလွ်င္ ဘယ္နည္းႏွင့္ျဖစ္ျဖစ္ သင္အသုံးျပဳခြင့္မ႐ွိပါ။

ျငင္းပယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

ဤဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ ၎၌ပါေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔အဆင္ေၿပစြာအသံုးၿပဳႏိုင္ရင္ စီစဥ္ထားသည္။ Huawei အေနႏွင့္ ဤဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလကမ်ား ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းထားေသာ္လည္း အခ်က္အလက္၏ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာမဆို ၎အတြက္ တာဝန္မ႐ွိပါ (သို႔) တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ Huawei အေနႏွင့္ ဤဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ႐ွိေနေသာ အခ်က္အလက္ (သို႔) ေဖာ္ျပထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲႏွင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

ဤဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ စီစဥ္ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္အားလုံးသည္ “အ႐ိွအေျခအေနအတိုင္း” အေျခခံ၍ အာမခံလက္မွတ္မ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား (သို႔) ကိုယ္စားျပဳျခင္းစသၿဖင့္ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးမွ မ႐ွိဘဲ့ စီစဥ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ HUAWEI သည္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေသာ အဆုံးစြန္အတိုင္းအတာအထိ ေရာင္းကုန္စြံေစေသာ ေၾကာ္ျငာ၊ သတ္မွတ္ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကင္း႐ွင္းေၾကာင္းတို႔ အပါအဝင္ (သို႔ေသာ္) ၎တို႔ွႏွင့္သာ ကန္႔သတ္မထားဘဲ မည္သည့္ေနရာပုံစံမ်ိဳးႏွင္ျ့ဖစ္ေစ ေဖာ္ျပေသာ၊ ရည္ညႊန္းေသာ၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရျဖစ္ေသာ (သို႔) အျခားေသာ အာမခံလက္မွတ္မ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား (သို႔) ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား အားလုံးတို႔ကို ဤနည္းအားျဖင့္ အထူးတလည္ ရည္႐ြယ္၍ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါသည္။

တာဝန္မကင္းမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း

Huawei (သို႔) ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၊ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား (သို႔) အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဤဝဘ္ဆိုဒ္ (သို႔) ဤဝဘ္ဆိုက္အသုံးျပဳမႈ (သို႔) အသုံးျပဳႏိုင္စြမ္း မ႐ွိမႈ (သို႔) ဤစာ႐ြက္စာတမ္း၌ ပါေသာ အေၾကာင္းအရာကို မွီခိုအားထားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား (သို႔) ဝင္ေငြမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ေဒတာေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ ႏွင့္/သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုံး႐ႈံးျခင္းတို႔ အပါအဝင္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ႏွင့္သာ ကန္႔သတ္မထားေသာ တိုက္႐ိုက္၊ သြယ္ဝိုက္၊ သီးသန္႔၊ မေတာ္တဆ၊ အက်ိဳးဆက္၊ တရားစြဲဒဏ္တပ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္နစ္နာေၾကးမ်ားအတြက္၊ ယင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်႐ွိသည္ဟု Huawei ကို အသိေပးထားလွ်င္ေတာင္မွ တာဝန္ကင္းသည္။

ကုန္ပစၥည္း ရႏိုင္မႈ

ဤဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရႏုိင္မႈ ႏွင့္ ၎ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ သင့္ႏိုင္ငံ (သို႔) ဧရိယာတြင္ ျခားနားေနႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အခ်က္အလက္အတြက္ Huawei ၏ ေဒသခံ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား (သို႔) ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

တတိယပါတီမ်ားျဖင့္ လင့္ခ္ခ်ိတ္မႈမ်ား

အသံုးၿပဳရအဆင္ေၿပေစရန္ ဝဘ္ဆိုဒ္ထဲတြင္ တတိယပါတီဝဘ္ဆိုဒ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေသာလင့္ခ္မ်ား ပါ႐ွိေသာ္ျငားလည္း Huawei သည္ ၎ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား၌ပါေသာ အေၾကာင္းအရာတိုင္းအတြက္ တာဝန္မယူပါ။ ၎ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား သုံးေသာအခါ အသုံးျပဳမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျပန္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔ကို သေဘာတူရမည္။ ထို႔ျပင္ တတိယပါတီ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ျဖင့္ခ်ိတ္ေသာ လင့္ခ္တစ္ခုေၾကာင့္ Huawei မွ ဆိုဒ္ကို (သို႔) ၎ဆိုဒ္၌ ရည္ညႊန္းထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံေၾကာ္ျငာေပးသည္ဟု မညႊန္းဆိုပါ။

စကားဝွက္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားေသာ/စိတ္ခ်ရေသာ ဧရိယာမ်ားထဲ ဝင္သုံးခြင့္

အခြင့္ရထားေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားသာလွ်င္ ဤဝဘ္ဆိုဒ္၏ စကားဝွက္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ခ်ရေသာ ဧရိယာမ်ားထဲ ဝင္သုံးႏိုင္သည္။ ၎ဧရိယာထဲ ဝင္သုံးရန္ ႀကိဳးစားေသာ အခြင့္ရမထားသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ားကို တရားစြဲႏိုင္သည္။

ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္

ဤ TOU ကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ယင္းဥပေဒ၏ အျငင္းပြားမႈမူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေစဘဲႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည္၊ အနက္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူသည္၊ ဘာသာျပန္သည္။ TOU (သို႔) ဤဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ (သို႔) ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ မည္သည့္အျငင္းပြားမႈမဆို (သို႔) ကြဲလြဲခ်က္မဆို ခ်စ္ၾကည္ေရးမပ်က္ဘဲႏွင့္ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ခုံသမာဓိေကာ္မ႐ွင္ (CIETAC) တြင္ ယခင္ကာလမ်ားမွယခုအထိ တရားစီရင္ေရးအတြက္ သုံးေသာ စီရင္ထုံးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ၊ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ စည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ခန္႔အပ္ထားသည့္ ခုံသမာဓိလူႀကီး (3) ဦးသို႔ တင္ျပရမည္။ တရားစီရင္မည့္ေနရာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပီကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ စာ႐ြက္စာတမ္းအားလုံး ေပးသြင္းျခင္းမ်ား၊ တင္ျပျခင္းမ်ား ႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ဘာသာစကား ျဖစ္ရမည္။ ခုံသမာဓိ၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးသတ္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ရာပါတီမ်ားအေပၚ တရားဝင္တာဝန္ခံေစရမည္။