ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

အဖြဲ႕အစည္း မိတ္ဆက္

Huawei ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ အျပည့္အဝခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသိဉာဏ္ျမင့္ေသာ ကမာၻႀကီးျဖစ္ေပၚေစရန္ လူတိုင္း၊ အိမ္တိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းဆီသို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ယူေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ဆက်ဖတ်ရန်

Huawei ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ?

Huawei ကုမၸဏီကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  Huawei ကုမၸဏီ သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (အိုင္စီတီ) ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စမတ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပ့ံပိုး ေပးေနသည့္ ကမ႓ာ့ဦးေဆာင္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အျပည့္အဝခ်ိတ္ဆက္လ်က္ အသိဉာဏ္ျမင့္ကမ႓ာႀကီး ျဖစ္လာေစရန္ လူတိုင္း၊ အိမ္တိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းဆီကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ယူေဆာင္လာေပးရန္ Huawei က ကတိျပဳထားပါသည္။ Huawei ကုမၸဏီတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၉၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ကမ႓ာ့ေဒသအသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ကိ္ုင္လ်က္ရွိကာ ကမ႓ာ့လူဦးေရ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

Huawei ၏ end-to-end ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ solution မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သာလြန္ေကာင္းမြန္႐ုံ သာမက လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈလည္းရွိပါသည္။ စီးပြားေရးေဂဟမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပြင့္လင္းေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တန္ဖိုးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ လူသားမ်ားကို ပိုမိုပါ၀င္ ခြင့္ရွိေစသလို လူသားတို႔၏ ေနထိုင္မႈဘ၀ကို တိုးတက္ျမင့္မားေစပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရြယ္အစားစုံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား ရွိေစေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ Huawei သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ဦးတည္ကာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကမ႓ာႀကီးကို ေရွ႕တိုးေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ထိုးေဖာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္လ်က္ အေျခခံသုေတသန လုပ္ငန္းတြင္ အေျမာက္အမ်ားရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Huawei ကုမၸဏီ >>

Huawei သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားက အျပည့္အဝပိုင္ဆုိင္ေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ Union of Huawei Investment & Holding ကုမၸဏီမွတဆင့္ စုစုေပါင္း ရွယ္ယာရွင္၀န္ထမ္း ၉၆,၇၆၈ ဦးပါ၀င္သည့္ အစုရွယ္ယာ စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည္။ မည္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း (သို႔) ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမွ Huawei တြင္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ထာျခင္း မရွိပါ။

Huawei တြင္ မွ်တေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရွိသည္။ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားက အဖြဲ႕၀င္ ၁၁၅ ဦးပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မရွင္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေႁမွာက္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ ကေန အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠဌႏွင့္ က်န္ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါရိုက္တာ ၁၆ ဦးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕က ဒုတိယဥကၠဌေလးဦးႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာသုံးဦးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒုတိယဥကၠဌ သုံးဦးသည္ ကုမၸဏီ၏ အလွည့္က်ဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။

အလွည့္က်ဥကၠဌက အလွည့္က်ဥကၠဌတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္သည္။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သည္။ ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားေက်နပ္ေစေရးအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ တာ၀န္အရွိဆုံးျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပါ ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠဌသည္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မရွင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ Huawei ၏ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မရွင္သည္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ အရင္းအႏွီး တိုးႁမွင့္ေရး၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သည္။

ျပင္ပအေနအထားအားျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အမွီျပဳသည္။ ကၽြန္ႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သမွ်တိုင္းသည္ သုံးစြဲသူမ်ားကိုသာ ဗဟိုျပဳၿပီး၊ ၎တို႔အတြက္ ဆန္းသစ္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ တန္ဖိုးမ်ား ဖန္တီးေပးသည္။ ကုမၸဏီတြင္းအေနျဖင့္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ႏွစ္ႁမွဳပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထန္းမ်ားကို အမွီျပဳသည္။ စူးစိုက္ႏွစ္ႁမွဳပ္လုပ္ကိုင္  ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Huawei တြင္ အလုပ္ႀကိဳးစား ေလေလ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေလေလျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈကို အတူတကြ ေ၀မွ်ႏိုင္သည့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ ေဂဟစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္ ကမာၻ႕ေနရာေဒသအသီးသီးရွိ Suppliers မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအင္စတီက်ဴ႕ မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္  နည္းပညာအဆင့္ျမင့္မားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဒသအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသာမကာ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လည္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ကူညီ ေပးလ်က္ရွိကာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံ လ်က္ရွိပါသည္။

Huawei က ကမာၻႀကီးအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား ကမ္းလွမ္းပါသလဲ?

သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

လံုျခံဳၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ ကြန္ရက္လည္ပတ္မႈကို ေသျခာစြာေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အိုင္စီတီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႁမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သည္။

သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ICT ေဒတာပို႔ပိုက္လိုင္း မဟာဗ်ဴဟာကို အာ႐ုံစိုက္၍ သာလြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးကမာၻတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပို၍အဓိကက်ေသာ နည္းပညာမ်ား၊ အေျခခံ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ား၊ စနစ္တည္ေဆာက္ပုံမ်ား၊ စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္၊ ကုန္ပစၥည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔တြင္ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပိုမ်ားျပားေသာ၊ ပိုေခတ္မီေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေဆာင္ရြက္မႈပိုျမင့္ၿပီး လုံးဝေစာင့္ေနရန္မလိုေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ ေနာက္ထပ္ပိုက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုေကာင္းေသာ အသုံးျပဳသူအေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး ဖန္တီးေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။
ဆက္ဖတ္ရန္

အဓိကတန္ဖိုးထားမႈ : ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အတူတကြေအာင္ျမင္ျခင္း

ဆက္ဖတ္ရန္

သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား

 • 2016 ခုႏွစ္

  Huawei သည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ပယ္ေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ ကြန္ယက္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ငန္းလွည္ပတ္ေစေရးအတြက္ ပ့ံပိုးခဲ့ၿပီး ၎မွာ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ကို ပံ့ပိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Huawei သည္တစ္ကမာၻလံုးတြင္ 4.5G ကြန္ယက္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ မီလီယံ ၃၀ ေက်ာ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ WTTx ႀကိဳးမဲ့ဘေရာ့ဘန္ ေျဖရွင္းနည္းအား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ထိုအျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ၁၉၀ ေက်ာ္ေသာ မိုဘိုင္း backhaul ကြန္ယက္မ်ားကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ Huawei သည္ စီးပြားေရးသံုး cloud ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၇၀ ေက်ာ္ေသာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ VoLTE ႏွင့္ VoWiFi ေျဖရွင္းနည္းမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ကြန္ယက္ေပါင္း ၁၁၀ တြင္ အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ Cloud ဝန္ေဆာင္မႈ platform သည္ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ မိတ္ဖက္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၆၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ မိတ္ဖက္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာ Huawei သည္ cloud computing ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ပယ္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ ထုိအျပင္ virtual machine ေပါင္း ၂ မီလီယံႏွင့္ cloud data center ေပါင္း ၄၂၀ ကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ Smart City ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ smart city မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုေရးဆြဲရာတြင္ Huawei မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ Safe City solutions မ်ားကို ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ပယ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေပါင္း၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူဦးေရေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ Huawei ၏ omnichannel ဘ႑ာေရး ေျဖရွင္းနည္းမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္း ၃၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ဘဏ္ ၁၀ ခုအနက္မွ ၆ ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ Huawei ၏ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ေကာင္းမြန္ေသာ  Smart Grid Solution မ်ားကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၅ ႏုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား နယ္ပယ္ရွိ customer ၁၇၀ ေက်ာ္အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ကာ ၂၂၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာေက်ာ္ရွိသည့္ မီးရထားသံလမ္းမ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခရီသည္ေပါင္း ၃၀ မီလီယံရွိသည့္ ေလဆိပ္ ၁၅ ခုေကာ္အတြက္ Digital Urban Rail ႏွင့္ Smart airport solution မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စမတ္ဖုန္းေပါင္း ၁၃၉ မီလီယံခန္႔ကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထက္ ၂၉% တိုးတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ၅ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Huawei ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ရွယ္ယာသည္ ၁၁.၉% အထိတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဆင့္သည္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူ ကုမၸဏီ သံုးခုထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္အခုိင္အမာ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။  

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2015

  2015 ခုႏွစ္တြင္ Huawei သည္ ကမၻာ့ဥာဏပိုင္ဆိုင္မႈ အဖြဲ႔အစည္း၏ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းအင္းမ်ားအရ အပ္ပလီေကးရွင္းေပါင္း 3,898 ျဖင့္္ ဒုတိယႏွစ္တြက္ ထိပ္တန္း မူပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူအျဖစ္ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ Huawei ၏ LTE ကြန္ရက္မ်ားသည္ ျမိဳ႔ေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ၿမိဳ႔ေပါင္း 140 ကို လႊမ္းျခံဳေပးပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ LTE စီးပြားျဖစ္ကြန္ရက္ေပါင္း 400 ေက်ာ္ႏွင့္ EPC စီးပြားျဖစ္ကြန္ယက္ေပါင္း 180 ေက်ာ္ကို ေဆာင္ရြက္အသံုးခ်ခဲ့သည္။ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ကမၻာ့ပထမဆံုးေသာ 1T အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ယက္ (OTN) ကိုတည္ေဆာက္ရန္ Huawei သည္ ဥေရာပေအာ္ပေရတာမ်ား ႏွင့္ စပ္တူလုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္သည့္ လိုက္ဖ္ကြန္ရက္မ်ားတြင္ 3 ထရီဂါဘိုက္ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထုတ္လႊင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပီးေျမာက္ရန္ BT ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ Huawei သည္ လ်င္ျမန္ေသာ IoT ေျဖရွင္းနည္းအားအေျခခံသည့္ ကမာၻ႕ပထမဆံုးေသာ SDN ကိုလည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ Huawei သည္x86 အခမဲ့ တည္ေဆာက္ပံုတြင္လည္ပတ္ေနသည့္ ေဆ့ာကပ္ 32 ခုပါသည့္ ကမာၻ႔ပထမ အေသးဆံုးေသာ ဆာဗာ Kunlun ကိုလည္းထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ 2015 ခုႏွစ္တြင္ Huawei သည္ စမတ္ဖုန္းအလံုးေရ သန္း 100 ႏွင့္အထက္ကို ေဈးကြက္တြင္းသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္။ GFK ႏွင့္အညီဆိုလွ်င္ Huawei သည္ 2015 ကမၻာ့စမတ္ဖုန္း ေဈးကြက္တြင္ အဆင့္ 3 ေနရာတြင္ရပ္တည္လ်က္ရွိျပီး 2015 တရုတ္စမတ္ဖုန္းေဈးကြက္တြင္ ေဈးကြက္ေဝစုအားျဖင့္ အဆင့္ 1 ေနရာတြင္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2014

  5G နည္းပညာ R&D စင္တာမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၉)ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ထားသည္။ မိမိတို႔၏ 400G ပင္မေရာက္တာမ်ားကို 2014 ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳျပီး ကမၻာအႏ႔ွံတြင္ စီးပြားျဖစ္ကြန္ရက္ 186 ခုကိုတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ 2014 ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ ေဒတာစင္တာေပါင္း 480 ခုကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ၎တို႔အနက္ ေဒတာစင္တာ 160 ခုမွာ ကေလာက္ ေဒတာစင္တာမ်ားျဖစ္သည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရးစင္တာ 45 ခုကိုလည္ပတ္လ်က္ရွိျပီး ကမၻာအႏွ႔ံတြင္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ စင္တာမ်ား (SOC မ်ား) 20 ခုကိုလည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ စံႏႈန္းမ်ား 177 ခုႏွင့္ အခမဲ့ ရင္းျမစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းခဲ့ျပီး အဓိကရာထူး 183 ေနရာကို ရယူထားသည္။ 2014 ခုႏွစ္တြင္ Huawei ကစမတ္ဖုန္းအလံုးေရ 75 သန္းကို ေစ်းကြက္တင္ပို႔ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2013

  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေဘးအႏၱရယ္ကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ ငန္းမ်ားမွာ ကံုလံုမႈ၊ ခိုင္မာမႈႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ဆက္ရွိေနသည္ကိုေသခ်ာစီမံရန္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ (FRCC) ကို လန္ဒန္ျမိဳ႔တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔၏ ဥေရာပ ေလာဂ်စ္စတစ္စင္တာကို တရားဝင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအျဖစ္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲျပီး ဥေရာပ၊ ဗဟိုအာရွ၊အေရွ႔အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိႏိုင္ငံမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဝန္ေဆာင္ေပးထားသည္။ ဥေရာပသမၼဂမွအစျပဳထားေသာ 5G စီမံကိန္းမ်ားအား အဓိကေဖာ္ေဆာင္ေပးသူႏွင့္ UK ရွိ 5G တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစင္တာ (5GIC)တည္ေထာင္သူအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔ 5G ေဂဟစနစ္တစ္ရပ္ကိုဦးေဆာင္တည္ေဆာက္လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က 5G အျဖဴေရာင္စာရြက္ကို(အဆိုၿပဳခ်က္)ကိုတင္ၿပခဲၿပီး ပူးတြဲ သုေတသနေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ကမၻာတဝွမ္းရွိ တကၠသိုလ္ေပါင္း 20 ေက်ာ္ႏွင့္အတူ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အနာဂတ္ၾကိဳးမဲ့နည္းပညာမ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္လက္ခြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တက္ၾကြေသာအခန္းက႑ျဖင့္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းလ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ စီးပြားျဖစ္ 400G ေရာက္တာေျဖရွင္းမႈကို ဝယ္ယူသံုးစြဲသူ ေဖာက္သည္ 49 ဦးမွအသိမွတ္ျပဳထားျပီး အၾကီးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ Backbone routers၊ super-large-capacity 40T WDM prototype၊ and a new AOSN architectureမ်ားအတြက္ 1T router line card ကိုပထမဦးဆံုး ေဈးကြက္ျဖန္႔ခ်ီသူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စီးပြားျဖစ္ LTE ထိေရာက္စြာအသံုးခ်မႈတြင္လည္း ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔၏ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ျမိဳ႔ေပါင္း 100 ႏွင့္အထက္ ေငြေၾကးစီမံမႈဆိုင္ရာစင္တာကိုးခုတြင္ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳသူ အေတြ႔အၾကံဳ ဗဟိုျပဳ လွ်င္ျမန္မႈရွိေသာ ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ပံုကို ၎အမ်ိဳးအစားတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္သည့္ လွ်င္ျမန္မႈခလုတ္ S12700 ႏွင့္တကြ ေဈးကြက္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါသည္။ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားမွာ Cloud Computing၊ Bring Your Own Device (BYOD)၊ Software-Defined Networking (SDN)၊ Internet of Things (IoT)၊ multi-service support၊ ႏွင့္ Big Data အပ္ပလီေကးရွင္းအသစ္မ်ားအတြက္ စံနမူနာျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္ "Make it Possibble " အမွတ္တံဆိပ္ေနရာျပမႈ တို႔ကိုလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရည္အေသြးနည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုကို ဆက္လက္ဦးတည္အေလးထားပါသည္။ မိမိတို႔၏ အခရာက်သည့္၊အရွိန္အဝါၾကီးသည့္ P6 သည္ အမွတ္တံဆိပ္ သတိျပဳမႈႏွင့္ အျမတ္အစြန္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ထူးျခားသာလြန္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို ဆြတ္ခူးရရွိထားပါသည္။ သမိုင္းတြင္မည့္ ေဖာက္ထြက္ေက်ာ္လႊားမႈမ်ားကို မိမိတုိ႔စမတ္ဖုန္း လုပ္ငန္းတြင္ မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ထူႏိုင္ခဲ့ျပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအဆင့္(၃)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအား ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္သတိျပဳမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ 110% အထိ တိုးျမွင့္လာသည္ကို သိရွိခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2012

  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကိုအစဥ္အဆက္ အထူးျမွင့္တင္အားေပးလွ်က္ ဥေရာပတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေျခလွမ္းစတင္လိုက္ျပီး UK တြင္ ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ R&D စင္အသစ္ကိုတည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (BODs) ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏွင့္ UK တို႔တြင္ အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔ကိုလည္း ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ 3GPP LTE ပင္မ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းအပ္ပလီေကးရွင္းမ်ားအားလံုး 20% ကို ထည့္ဝင္ခဲ့သည္။ နည္းပညာနယ္ပယ္၏ပထမဆံုးေသာ 400G DWDM Optical Transport System ကို ပြဲထုတ္ခဲ့ျပီး IP နယ္ပယ္တြင္ နည္းပညာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ စြမ္းအားရွိသည့္ 480G လိုင္းကတ္ကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ကေလာက္အသံုးျပဳျခင္းတြင္ 33 ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူသံုးစြဲသည့္ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျပီး ကမၻာ့အၾကီးဆံုး စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာကေလာက္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့၍ ယင္းကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းအလုပ္အတြက္ ဝန္ထမ္းေပါင္း 70,000 ဦးကိုအသံုးျပဳခဲ့ရပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းတဟုန္ထိုးျမွင့္တက္ခဲ့သည့္ Ascend P1၊ Ascend D1 Quad ႏွင့္ Honor ကဲ့သို႔ေသာအလယ္အလတ္မွေဈးႏႈန္းၾကီး လူသိမ်ားသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2011

  GigaSite ႏွင့္ေျဖရွင္းနည္းလမ္း U2Net တည္ေဆာက္ပံုကိုလည္း ပြဲထုတ္ခဲ့သည္။ ကေလာက္အသံုးျပဳျခင္းေဒတာစင္တာအခု 20 ကိုလည္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ စမတ္ဖုန္းအလံုးေရ သန္း 20 ခန္႔ကို ေဈးကြက္သို႔တင္ပို႔ခဲ့သည္။ Symantec ၏ရွယ္ယာမ်ားကို Huawei Symantec တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၅၀)ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ 2012 ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ HUAWEI SmartCare ဝန္ေဆာင္မႈေျဖရွင္းနည္းကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ LTE ဆုတံဆိပ္ထိပ္တန္း ေျခာက္ခုကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2010

  SingleRAN ကြန္ရက္ေပါင္း 80 ကို ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးျပဳျဖန္႔ေဝခဲ့ျပီး ၎တို႔အနက္ 28 ခုမွာစီးပြားျဖစ္ LTE/EPC ကြန္ယက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆိုက္ဘာ လံုျခံဳေရး အကဲျဖတ္စီစစ္မႈစင္တာကို UK တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေစတနာအက်ိဳးေဆာင္ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းေရး သေဘာတူခ်က္တစ္ခုကို တ႐ုတ္စက္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန (MIIT)ႏွင့့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ UN လိႈင္းခြင္က်ယ္ေကာ္မစ္ရွင္ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ “2010 အဖြဲ႔အစည္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအသံုးျပဳျခင္း ဆုတံဆိပ္” ကို The Economist မွခ်ိီးျမွင့္ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2009

  ေရဒီယိုသံုးစြဲမႈ ကိရိယာမ်ားအတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေဈးကြက္ေဝစုတြင္ အဆင့္ 2 ခ်ိတ္ခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုရွိ TeliaSonera အတြက္ ကမၻာ့ပထမဆံုးေသာ LTE/EPC စီးပြားျဖစ္ကြန္ရက္ကို ေအာင္ျမင္စြာတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရာက္တာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္မႈစနစ္အျဖစ္ ကမၻာ့ပထမဆံုုး အစြန္းခ်င္းထိဆက္မႈ 100G ေျဖရွင္းနည္းကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ “2009 အဖြဲ႔အစည္း ဆုတံဆိပ္ကို” IEEE Standards Association(IEEE-SA) ထံမွ ရရွိထားသည္။ ေပၚထြန္းစေဈးကြက္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ျဖည့္ဆည္းထည့္ဝင္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ဆုတံဆိပ္ျဖစ္သည့္ Financial Times' Arcelor Mittal Boldness ဆုတံဆိပ္ကိုရရွိခဲ့့ျပီး ကမၻာ့ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအရွိဆံုးကုမၸဏီတြင္ အဆင့္ငါးခ်ိတ္ခဲ့သည္။ Huawei ၏အဓိကထုတ္ကုန္မ်ားမွ ရင္းျမစ္သံုးစြဲမႈကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ 20% ေက်ာ္ေလ်ာ့ခ်မႈကို ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ နည္းလမ္းသစ္ျဖင့္ စြမ္းအင္ပံ့ပိုးထားသည့္ ေနရာေပါင္း 3,000 ေက်ာ္ကိုလည္း ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2008

  ကမၻာ့ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးကုမၸဏီမ်ားအနကမွကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ BusinessWeek ၏အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုခံရသည္။ မိုဘိုင္းကြန္ယက္သံုးကိရိယာမ်ား၌ ကမၻာ့အဝွမ္းရွိေဈးကြက္ေဝစုအားျဖင့္ Informa ကအဆင့္ 3 ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္အေမရိကတြင္ TELUS ႏွင့္ Bell Canada တို႔အတြက္ ပထမဆံုးေသာ စီးပြားျဖစ္ UMTS/HSPA အႀကီးစားအသံုးခ်ၿဖန္႔ၿဖဴးမႈၿပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အလံုးေရသန္းေပါင္း 20 ေက်ာ္ကိုေဈးကြက္တင္ပို႔ခဲ့ျပီး မိုဘိုင္လိႈင္းခြင္က်ယ္သံုး ကိရိယာမ်ားတြင္ ABI ကအဆင့္ 1 ေပးအပ္ခဲ့သည္။ WIPO ၏ မူပိုင္ခြင့္ေကာ္ပိုေရးရွင္းစာခ်ဳပ္ (PCT) ေအာက္တြင္ အမ်ားဆံုးေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္ၿပီး 2008 ခုႏွစ္၌ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း 1,737 ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့၍ ကမၻာအဝွမ္းရွိ LTE မူပိုင္ခြင့္၏ 10% ရွိသည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2007

  သိုေလွာင္မႈႏွင့္လံုျခံဳေရး အသံုးပစၥည္းမ်ားကိုဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ရန္ Symantec ႏွင့္ စပ္တူလုပ္ကိုင္မႈကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အစြန္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ပင္လယ္ျပင္ေရမ်က္ႏွာေအာက္ကြန္ရက္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ Global Marine ႏွင့္လည္း စပ္တူလုပ္ကိုင္မႈကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 2007 ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ဥေရာပရွိ ထိပ္သီးေအာ္ပေရတာအားလံုး၏ ပါတနာတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ 2007 Global Supplier ဆုတံဆိပ္ကို Vodafone မွခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ဤဆုတံဆိပ္ခ်ီးၿမွင့္ခံရသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာကြန္ယက္အသံုးခ်ပစၥည္းေပးသြင္းသူၿဖစ္ခဲ့သည္။စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ TCO ေခၽြတာေရးမွ တယ္လီကြန္ ကယ္ရီယာမ်ားအတြက္ ကြဲျပားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုအရွိန္အဝါသက္ေရာက္ေစရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည့္ ၎၏ ALL IP FMC ေျဖရွင္းနည္း မဟာဗ်ဴဟာကိုပြဲထုတ္ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2006

  H3C ရွိ အစုရွယ္ယာ 49 ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း(၈၈၀) ကိုခြဲထုတ္သည္။ UMTS နည္းပညာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရွန္ဟိုင္းပူးတြဲအၿခၿပဳ R&D စင္တာကို Motorola ႏွင့္ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဗစ္႐ႈဝါ မွတ္ပံုတင္ (VI) အသစ္ကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ VI အသစ္သည္ မိမိတို႔၏မူဝါဒမ်ားၿဖစ့္သည့္ ေဖာက္သည္အေလးထားဦးတည္မႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ပံုမွန္ႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ ၾကီးပြားတိုးတက္မႈ ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈတို ကုိထင္ဟပ္ေစသည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2005

  ႏိုင္ငံတကာမွ မွာယူမႈစာခ်ဳပ္အရ ျပည္တြင္းေရာင္းခ်မႈကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။ ပိုမေရြးခ်ယ္လိုသည့္သည့္ တယ္လီကြန္ကိရိယာ ေပးသြင္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကို Vodafone ႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။ မာတီလ္ဝန္ေဆာင္မႈ ကြန္ယက္သံုးစြဲမႈ (MSAN) အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေအာ့ပ္တီကယ္ ထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ 21Century Network (21CN) ေပးသြင္းသူအျဖစ္ British Telecom (BT) မွေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2004

  TD-SCDMA ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ Siemens ႏွင့္အတူ စပ္တူလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဒတ္ခ်္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ Telfort ႏွင့္အတူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ သန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ စာခ်ဳပ္ကို ဥေရာပတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2003

  လုပ္ငန္းေဒတာ ကြန္ရက္ျပဳ ေျဖရွင္းနည္းကိုဦးတည္လုပ္ကိုင္ေသာ 3Com ႏွင့္လည္း စပ္တူလုပ္ငန္းကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2002

  ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္မ်ားမွ ေရာင္းအားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၂ သန္းအထိ ျပည့္မွီခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2001

  အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၇၅၀ အတြက္ ပင္မမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြဲ Avansys မွ Emerson ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ R&D စင္တ၄ခုကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ယူနစ္ (ITU) ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 2000

  စေတာ့ဟုမ္းျမိဳ႔၊ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတြင္ R&D စင္တာကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္မ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၁၀၀အထိ ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 1999

  ဘန္ဂေလာျမိဳ ႔၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ R&D စင္တာကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျပီးယင္းသည္ CMM အဆင့္-4 တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳမႈကို 2001 ခုႏွစ္တြင္ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ကာ 2003 ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္- 5 တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳမႈကိုရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 1997

  ၾကိဳးမဲ့ GSM- အေျချပဳ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ တရုတ္ ျမိဳ ႔ျပေဒသမ်ားတြင္ 1998 ခုႏွစ္၌ ခ်ဲ ႔ထြင္ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 1995

  1995 ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္းအားအျမင့္ဆံုးအျဖစ္ RMB1.5 ဘီလီယံ ရရွိျပီး အဓိကေရာင္းရေငြမွာ တရုတ္ျပည္ေက်းလက္ေဒသရွိေဈးကြက္မ်ားမွျဖစ္သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 1992

  R&D ကိုကနဦးအစပ်ိဳးခဲ့ျပီး ေက်းလက္ေဒသ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျပာင္းလဲမႈေျဖရွင္းနည္းကိုမိတ္ဆက္ခ့ဲသည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 1990

  သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ PBX နည္းပညာ၏ သုေတသနႏွင့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်
 • 1987

  Private Branch Exchange (PBX) ခလုတ္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီအတြက္ Shenzhen တြင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

  Show More အောက်ပြရန်

အရည္အေသြးေပၚလစီ

 • အရည္အေသြးမွာ Huawei ရပ္တည္ႏိုင္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ျပီး Huawei အားေဖာက္သည္မ်ားေရြးခ်ယ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ကို မွတ္ယူထားပါ။
 • အရည္အေသြးကို အတူတကြတည္ေဆာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားကို Huawei တန္ဖိုးအစဥ္အလာတစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာအၿဖစ္ တိက်မွန္ကန္စြာ မွတ္သားခံယူသည္။
 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးမ်ားကို ေလးစားျပီး ပထမဆံုးေဈးကြက္သို႔စတင္ဝင္လာသည့္အခါကတည္းက မွန္ကန္သည့္အရာကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အစဥ္အဆက္ တိုးတက္မႈအတြက္ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလားအလာကို ျဖည့္ဆီးေပးခဲ့သည္။
 • အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္စြန္႔စားမႈမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ျပီး ေဖာက္သည္မ်ားလိုအပ္ခ်က္ကို လွ်င္ျမန္စြာျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ ေရရွည္ခိုင္မာသည့္ ၾကီးထြားမႈကို ရယူလ်က္ရွိသည္။
 • အရည္အေသြးအာမခံေပးသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ျပီး ေဖာက္သည္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ တန္ဖိုးကိုဖန္တီးေပးရာတြင္ မိမိတို႔၏ ကတိကဝတ္ကို ေဖာက္သည္မ်ားမ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ၾကံဳေစရန္ အဆက္မျပတ္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
quality