ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Future Talents of Myanmar ICT Industry Blossom from Myanmar National Cloud & AI Contest

2019.09.07

Read Myanmar Version

[Yangon, Myanmar, September 7, 2019] – The final selection event and awarding ceremony of the first Myanmar National Cloud & AI Contest, which is co-organized by Rectors Committee, Research & Development Institute of Ministry of Education, and Myanmar Computer Federation, supported by Huawei Company, was held on September 7th at MICT Hall in Hlaing Township Yangon. The top 11 shortlisted teams from computer and technology universities across the country presented their projects written for various sectors in front of a panel of judges, guests, and media. Winning teams were selected in accordance with the principles of the contest and awarded at the end of the event.

The winners of postgraduate and undergraduate groups are as follow.

Postgraduate Group

First Prize Winner

Team DataJook

Second Prize Winner

Team Spirit

Third Prize Winner 

Team Binary

Team TNC Stars

Team Taohm_Thu


Undergraduate Group 

First Prize Winner 

Team UCS (Taungoo)

Second Prize Winner 

Team YCSM

Team UCSY_Virus

Third Prize Winner 

Team SKL

Team Travel

Team Info


The winners are selected based on specific criteria including technical maturity, technology foresight, idea originality, solution progressive, business scenario, economic feasibility, interactive design and creative manner. All Cloud and AI technology for contest are provided by world leading Huawei cloud platform. Winning teams are awarded with Huawei internship opportunities, Huawei products and Huawei Certificate Vouchers and Honor of Education (HoE) Certificates according to different prize level.

Team DataJook , first prize winner from postgraduate group

The aim of the Huawei Cloud & AI Contest is to provide an opportunity of growth and challenge for the up-coming generation of talented youth as they prepare the way forward into the technology wave including IoT, 5G, Cloud and AI. With the commitment of building a fully connected, intelligent world, Huawei also conducted a number of activities to support ICT talent development in Myanmar. Such activities included signing a Memorandum of Understanding (MoU) between Huawei and the Rectors’ Committee, giving ICT Talent Development Scholarships to excellent students to cultivate the next generation of ICT experts fulfilling the growing needs of talents in Myanmar ICT sector.


 Team UCS (Taungoo), first prize winner from undergraduate group

Dr. Myo Kwe, president of National Education Policy Commission, said “This contest could benefit the future of Myanmar Education and should be encouraged. All total 117 teams registered, and final top eleven teams are selected among them. From this contest, all participated students will achieve the moral benefit like the team spirit, leadership skills, innovative ideas and technically wider knowledge about the cutting-edge technologies like AI and Cloud. I would like to thank to Huawei, Rectors’ Committee, Myanmar Computer Federation and Department of Research and Innovation who supported and organized this Cloud & AI contest.”


Dr. Myo Kwe, president of National Education Policy Commission


Dr. Zaw Wai Soe, Chairman of Rectors’ Committee said, “We are happy, excited and proud to see that titles and technologies used for the projects are using cutting-edge technologies like Cloud and AI to create solutions that are useful for our country. We would like to announce locally and globally that our students are the ones who can show their abilities whenever there is a chance. We are also thankful for getting the opportunity to show off their strength. These kinds of event should hold more and more in the future as well as creating advanced programs for those who won today competition.”


Dr. Zaw Wai Soe, Chairman of Rectors’ Committee

“First of all, I would like to say congratulations to organizers, Huawei and all participants of this contest. All contestants of Huawei Cloud & AI Contest are our champions. Nowadays, mainstream technologies like cloud, Ai and IoT are the center of digital economy and innovative economy. We are happy and proud to see the solutions that could solve the social economic problems by using these cutting-edge technologies presented by the students in today event.” said Dr. Tun Thura Thet, Vice President of MCF and one of the judges of the contest.


Dr. Tun Thura Thet, Vice President of MCF

“We would like to say congratulations to all the winning teams and hope they become experts in ICT sector, raising Myanmar’s future of standards in the ICT industry”. Said Mr. Ding Zhaoyi, CEO of Huawei Myanmar, “With the most intelligent cloud, HUAWEI CLOUD provides full stack full scenario AI solutions. Huawei Cloud EI ModelArts development platform is ranked No.1 in the world for its training speed of image recognition, according to Stanford University's authoritative international benchmarking platform for measuring end-to-end deep-learning model training and reasoning performance. HUAWEI CLOUD is committed to nurturing the cloud ecosystem, with more than 6,000 partners and 2,800 online products available to help customers navigate digital transformation. HUAWEI CLOUD also provides the best service and support to customers, with local Huawei team supporting its global network in more than 170 countries worldwide including Myanmar. HUAWEI CLOUD currently has a total of 40 availability zones in 23 regions, enabling users to access the same platform globally”.

For detailed information about Myanmar National Cloud & AI Contest and the winning teams, please visit Huawei Myanmar Facebook Page https://www.facebook.com/huaweitechmm/, Home Page: https://intl.huaweicloud.com or contact myanmarcloud@huawei.com.