ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Myanmar National Cloud & AI Contest to Hold For the First Time

2019.08.02

Read Myanmar Version

[Yangon, Myanmar, August 2, 2019] – Myanmar National Cloud & AI Contest is to be held for the first time in Myanmar with aims of nurturing talents and bridging Myanmar to AI world. The contest will be jointly organized by Myanmar Rectors’ Committee, Myanmar Computer Federation (MCF) and Department of Research and Innovation of Ministry of Education, and supported by Huawei Myanmar.

Students from universities around the country will have opportunity to participate in nationwide Cloud and AI innovation contest. Myanmar National Cloud & AI Contest is scheduled to last from July to September, registration between 5th July and 10th August and deadline for submission is 25th August.


The top ten submitted projects will be announced end of August and presentations of each project and final awarding ceremony will be held on 7 September 2019. The project entries can cover any sector of agricultural, education, healthcare, and other business areas. The competition projects can be submitted on Windows, Linux, Android, iOS and any other suitable OS in either English or Myanmar langue.

The co-sponsors of nationwide could and AI innovation contest are CDSG, CMHL, IKBZ, MIT, VANGUARD and Information Matrix. Duwun Media will cover the entire contest as exclusive media partner.

Myanmar’s information and communication technology (ICT) will be promoted through talents of this competition. Recently digital transformation of governments and enterprises is getting faster due emerging technologies such as IoT, 5G, Cloud and AI.  Utilization of these new technologies can empower Myanmar to bypass traditional IT stage realizing leapfrog development in economy.

Mr. Ding Zhaoyi, CEO of Huawei Myanmar said that “Growth of many business industries are powered by AI and Cloud technologies. Industries can benefit these cutting-edge technologies to improve their operations and offerings. AI and machine learning experts foresee crucial services and processes which serve communities and businesses are poised to rely more heavily on the

predictive capabilities of AI, to enable further development and automation. As a leading global ICT company, Huawei together with esteemed partners is here to cultivate next generation of AI and Cloud experts through this contest. Together, we hope to make a positive impact on Myanmar’s fast-progressing ICT sector in line with our commitment of building a fully connected, intelligent world.

“We are very excited to co-host Myanmar’s first Cloud & AI contest. We believe that it will help paving the way towards a brighter future of the nation’s ICT sector. Since 2017, Rectors’ Committee and Huawei have engaged to implement a number of activities to support ICT talent development in Myanmar. We are happy to work with Huawei and other partners to hold this nationwide contest bridging Myanmar to the AI world,” said Dr. Zaw Wai Soe, Chairman of Rectors’ Committee.


Dr. Zaw Wai Soe, Chairman of Rectors’ Committee


For detail information about Myanmar National Cloud & AI Contest can be found at Huawei Myanmar Facebook Page https://www.facebook.com/huaweitechmm/, Home Page: https://intl.huaweicloud.com or contact myanmarcloud@huawei.com.