ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ AI ေဂဟစနစ္ကို ဖန္တီးတည္ေထာင္ရန္အတြက္ Huawei က Ascend Partner အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္

2020.06.19

Daniel Zhou

[စင္ကာပူ၊ ဇြန္ ၁၈ - ၂၀၂၀]  ကမာၻတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ ICT ပံ့ပိုးသူျဖစ္ေသာ Huawei က ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔၊ အြန္လိုင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ယင္း၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ Ascend Partner အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္သည္။ ထိုအစီအစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ ဆန္းသစ္၍ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ AI ေဂဟစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

Huawei က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ “ဉာဏ္ရည္ျမႇင့္စနစ္ကို ျဖန႔္က်က္ျမႇင့္တင္ျခင္း (Ascend to Pervasive Intelligence)” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အြန္လိုင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ လုပ္ငန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ က႑အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အကဲဒမစ္နယ္ပယ္မွ ပညာရွင္မ်ား တစုတေဝး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ AI ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ တရားဝင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ APAC Ascend Partner အစီအစဥ္တြင္ တသီးပုဂၢလ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေရာင္းခ်သူမ်ားဆိုင္ရာ AI ပူးေပါင္းမႈ၊ AI ကြၽမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္သင္ယူမႈ (IHL) သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရ AI က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္႐ြက္မႈ ဟူ၍ အစီအစဥ္ခြဲ သုံးခု ပါဝင္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ခြဲမ်ားမွ တဆင့္ Huawei ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားက ယင္းတို႔၏ AI ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အသိပညာ မွ်ေဝမႈ၊ ေစ်းကြက္သို႔ ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရင္းအျမစ္မ်ား ဆိုင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ တသီးပုဂၢလ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေရာင္းခ်သူ(ISV)မ်ားဆိုင္ရာ AI ပူးေပါင္းမႈ အစီအစဥ္က ISV မ်ား၊ ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ စြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အထူးရန္ပုံေငြ (NREs)မ်ား၊ Cloud ရင္းျမစ္ voucher မ်ား၊ Ascend AI အဖြဲ႕အစည္းမွတဆင့္ အသိပညာမွ်ေဝမႈမ်ား၊ Huawei HCIA-AI အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲ voucher မ်ား၊ ေစ်းကြက္အတြင္း ပါဝင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစရန္ အကူအညီမ်ားကို ေပးသြားမည္ ျဖစသည္။.

AI ကြၽမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္သင္ယူမႈ (IHL) သိပၸံကလည္း အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကို  AI ဘာသာရပ္မ်ား ဖန္တီးလာႏိုင္ေစရန္၊ AI ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ Huawei ၏ အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စုံသည့္ Atlas AI နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေျခခံကာ အကဲဒမစ္ သုေတသနမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေစရန္အတြက္ အကူအညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“သုေတသနနဲ႔ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံေတာ္ တကၠသိုလ္နဲ႔ Huawei တို႔ၾကား မဟာဗ်ဴဟာက်က် ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဟာ အခု AI ေခတ္သစ္ထဲက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္ထြန္းေစမွာပါ “ ဟု စကၤာပူ ႏိုင္ငံေတာ္ တကၠသိုလ္ စီးပြားေရး သုံးသပ္မႈစင္တာမွ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ Huang Zhiyong က ဆိုသည္။

အာရွပစိဖိတ္ေဒသ Ascend Partner အစီအစဥ္က အစိုးရမ်ားအတြက္လည္း Ascend နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ AI ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ နည္းနာဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ပူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။ Huawei က အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္းလုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္း၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို မွ်ေဝၿပီး AI လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား စသည့္ မူဝါဒေရးရာမ်ားတြင္လည္း အကူအညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာစစ္တမ္းျပဳစုမႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (BPPT) ၏ ေခါင္းေဆာင္ Dr.Ir.Jammam Riza ၊ M.Sc က ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။ “ BPPT က ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ AI မဟာဗ်ဴဟာက အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္ ေ႐ႊေရာင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အသားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစမယ့္ အေရးအႀကီးဆုံး သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာအႏွံ႔ ၊ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေအာင္ အားေကာင္းလာမယ့္ AI ဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္ (Sustainable Development Goals) ေတြကို ေရာက္ရွိႏိုင္ေစဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးသြားမွာပါ “

ယခုအခါတြင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မွ ရရွိလာသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို APAC ေဒသက ႏွစ္သက္သေဘာက်ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၏ ေဒသမ်ားအတြင္း AI ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား၊ လူဦးေရ ထူထပ္မႈအလိုက္ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒတို႔က AI computing အတြက္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိသည္။

“AI- ေဂဟစနစ္ အေျချပဳ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ Huawei က အေျခခံအေဆာက္အအုံေပၚမွာ အၿမဲတမ္း အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၿပီး AI ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္႐ြက္တာမို႔ နည္းပညာနဲ႔ လုပ္ငန္းက႑ႏွစ္ရပ္လုံးကို ပိုမိုတိုးတက္ေစမွာပါ။ အႏၲိမပန္းတိုင္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြာဟခ်က္ေတြကို တံတားထိုးရင္း ေအာင္ျမင္မႈကို  အျမန္ဆုံး အတူရယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Connectivity+ Computing+ Cloud သုံးခုေပါင္းစပ္မႈကို အေကာင္းဆုံး အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိတ္ဖက္ေတြရဲ႕ content ေတြ၊ application ေတြ၊ algorithm ေတြအတြက္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားၿပီး အလိုအေလ်ာက္လည္ပတ္တဲ့၊ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အေျချပဳထားတဲ့ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ေဂဟစနစ္တစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတူတည္ေဆာက္ရင္း အျပည့္အဝခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားတဲ့ ကမာၻႀကီးကို ဖန္တီးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Huawei Cloud ႏွင့္ AI Business Group ၏ ဥကၠဌ Daniel Zhou က ဆိုသည္။