ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

HUAWEI CLOUD က စက္ကိရိယာႏွင့္ cloud နည္းပညာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အစည္းအေဝးသုံးနည္းပညာကို အာရွပစိဖိတ္တြင္ မိတ္ဆက္

2020.11.06
Cloud Synergy solution site

[စင္ကာပူ - ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္၊ ၂၀၂၀] Huawei က အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး လုံၿခဳံအားထားရသည့္ ဗီဒီယို အစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈဆိုင္ရာနည္းပညာ ျဖစ္ေသာ HUAWEI CLOUD အစည္းအေဝးစနစ္ ကို တနလၤာေန႔က အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ဆုရရွိထားေသာ အဆိုပါ စက္ကိရိယာႏွင့္ cloud နည္းပညာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ နည္းပညာက အင္တာနက္ေပၚရွိ မည္သည့္ terminal၊ မည္သည့္ စက္ပစၥည္းကို မဆို အသုံးျပဳေနသည့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ ၁,၀၀၀ အထိအတြက္ အခ်ိန္မေ႐ြး ၊ ေနရာမေ႐ြး ထိေရာက္သည့္ ႐ုံးတြင္း/ ျပင္ပ အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ အေဝးေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားတို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ရွိေနရန္မွာ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလိုအပ္လာၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ဆက္လက္တိုးတက္ေနေစရန္အတြက္ လုံၿခဳံသည့္ ဗီဒီယိုအစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈ ပလက္ေဖာင္းမ်ားလည္း လိုအပ္လာသည္။ HUAWEI CLOUD အစည္းအေဝးစနစ္က ဒီဂ်စ္တယ္ ဘ႑ာေရး၊ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရး ေဆးပညာ၊ အသိဉာဏ္ျမင့္စနစ္သုံး ပညာေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အစိုးရတို႔ အပါအဝင္ မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ငန္းသုံး အေျခအေနမ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

“ အစည္းအေဝးအေတြ႕အႀကဳံေတြမွာ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ အေလးေပးထားတဲ့ HUAWEI CLOUD အစည္းအေဝးစနစ္ေတြက အေဝးေရာက္ ေျပာဆို ဆက္ဆံမႈေတြကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရသလိုမ်ိဳး လြယ္ကူအဆင္ေခ်ာေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။ ဒီရည္႐ြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ႐ိုးစင္းေစဖို႔၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈေတြကို ျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ ပင္မအသံပိုင္းနဲ႔ ဗီဒီယိုပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ေတြကို ျမႇင့္တင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Huawei APAC ၊ Cloud ႏွင့္ AI ဌာန ဥကၠဌ Daniel Zhou က ဆိုသည္။

အေဝးေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ ေဒတာအခ်က္အလက္ လုံၿခဳံေရးသည္ တစတစ ပိုမို အေရးႀကီးလာသည္ႏွင့္ အမွ် HUAWEI CLOUD အစည္းအေဝးစနစ္က Cloud ႏွင့္ device မ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ ျပည့္စုံသည့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ဒီဇိုင္း၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားမွသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ (O & M) ေဒတာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမႈမ်ားအထိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဒတာ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။  ေဒတာသီးျခားခြဲျခားထားမႈမ်ား၊ AES265 စနစ္ျဖင့္  contacts မ်ားႏွင့္  အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို  စနစ္တက် encrypt ျပဳလုပ္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမ်ားက ေဒတာလုံၿခဳံစြာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေသခ်ာေစသည္။ HUAWEI CLOUD အစည္းအေဝး စနစ္၏ ဆန္းသစ္သည့္ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ Red Dot 2020 ဆုျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးျမင့္မႈကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

စက္ကိရိယာႏွင့္ cloud နည္းပညာ ေပါင္းစပ္ထားမႈေၾကာင့္ အဆိုပါ solution က click တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ုံျဖင့္ PCမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္မ်ား၊ အစည္းအေဝးခန္း terminal မ်ားႏွင့္ smart tv မ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ အလြယ္တကူ မွ်ေဝေပးႏိုင္သည္။ အလြန္ ျမန္ဆန္သည့္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အသံႏွင့္ အ႐ုပ္မ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိေစႏိုင္သည္။

ထိေရာက္သည့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အသိဉာဏ္ျမင့္စနစ္သုံး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားအတြက္ ဖန္တီးထားသည့္ HUAWEI CLOUD အစည္းအေဝးစနစ္က ultra-HD ႐ုပ္ထြက္ျဖင့္ တည္ၿငိမ္၍ အဆင္ေခ်ာေမြ႕ကာ လုံၿခဳံအားထားရသည့္ အစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေပးသည္။ ႐ိုးစင္းစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဖန္တီးထားသည့္ အသိဉာဏ္ျမင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္မ်ားကို သုံး၍ အလြယ္တကူ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းက third-party application မ်ား၊ web platform မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည့္ fully open API မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ click တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ုံျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး    ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ cloud အစည္းအေဝးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။