ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

အဓိကတန္ဖိုးထားမႈ : ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အတူတကြေအာင္ျမင္ျခင္း

အသိဉာဏ္ျမင့္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကမ႓ာတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ပူးေပါင္းအားထုတ္မႈမ်ားစြာလိုအပ္သည္။ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မွ်ေဝႏိုင္မည့္ ေဂဟစနစ္တစ္ခုကို အတူတကြဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းကို Huawei က ယံုၾကည္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အဆင့္ႁမွင့္တင္ကာ အသိဉာဏ္ျမင့္သည့္ကမ႓ာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လူေနမႈဘဝ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းဆီသို႔ ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ေဂဟစနစ္ႏွင့္ နယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း : စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

Huawei သည္ အိုင္စီတီအေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ စမတ္စက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ၿပီး သတင္း  အခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ပါဝင္မႈတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္မည့္  စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ေမြးထုတ္ေပးေနသည္။ အဆိုပါပတ္ဝန္းက်င္သည္ မိတ္ဖက္မ်ား၏  အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ cloud မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသျဖင့္ မိတ္ဖက္  မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာသံုးစြဲသူမ်ားကို ပိုမိုအရည္အေသြးျပည့္ဝစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေဂဟ စနစ္ႏွင့္ နယ္ပယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (၃) ခု ရွိသည္။

 • နယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစေရး။ ဤအခ်က္သည္ Huawei ၏ ကိုယ္ပိုင္  ေစ်းကြက္ရွယ္ယာျမင့္တက္မႈထက္ပိုမိုအေရးႀကီးသည္။
 • ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းထက္ ပိုအေရးပါသည္။ အျခားသူမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစရန္  ကူညီေပးသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးသည္။ Huawei သည္ မိမိ၏အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို အတူတကြရယူရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။
 • အျပည့္အဝခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသိဥာဏ္ျမင့္သည့္ကမၻာတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဦးတည္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားမွ်ေဝျခင္းမွတဆင့္ လူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေပါင္း စည္းေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
 • အဓိကၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ နယ္ပယ္တန္ဖိုး

  Huawei သည္ အဆင့္မီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နယ္ပယ္တြင္းမဟာမိ္တ္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ရင္းျမစ္အဖြဲ႕အစည္း(Open Source Communities) ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသည့္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး   ျဖစ္ၿပီး အဓိကက်သည့္ ရာထူးေနရာေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံထားရသည္။ Huawei သည္ 3GPP၊ IIC၊ IEEE-SA၊ BBF၊ ETSI၊ TMF၊ WFA၊ WWRF၊ CNCF၊ OpenStack၊ LFN၊ LFDL၊ Linaro၊ IFAA၊ CCSA၊ AII၊ CUVA ႏွင့္ VRIF ကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ အႀကီးတန္းေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးလည္း  ျဖစ္သည္။

  နယ္ပယ္တြင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ Huawei က ICT အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္အလားအလာခ်ဲ႕ထြင္ေရး အတြက္ နယ္ပယ္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနသည္။

  စီးပြားေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ Huawei က သံုးစြဲသူမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္ေသာ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို ဖန္တီးကာ စီးပြားေရးမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ဖန္တီးထားသည့္ solution မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရွိန္ျမွင့္ တင္ကာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ အားလံုးပါဝင္ဆန္းသစ္ဖန္တီးႏိုင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို  ေဂဟစနစ္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

  အမ်ိဳးသားေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးကို အရွိန္ျမွင့္တင္ေပးရန္ 5G၊ AI၊ IoT ႏွင့္ cloud ကဲ့သုိ႔ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာက႑မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။  

   ၁။ စံခ်ိန္မီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား :  Huawei က ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲ  ေဆာင္ရြက္ေနကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ နည္းပညာအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔  ျဖင့္ နယ္ပယ္ကိုပိုမိုဖြ႔ံၿဖိဳးလာေအာင္ ကူညီေပးသည္။ vertical industries မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ICT solution မ်ားကို ေထာက္ပ့ံကူညီကာ အားလံုးခ်ိတ္ဆက္ႏို္င္သည့္ ေဂဟစနစ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အဓိကဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕မွာ

  • 5G အတြက္ အေရးပါသည့္အဓိကကူညီပံပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 5G ကို စီးပြားေရးအရအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပထမဆံုး 3GPP 5G စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ နယ္ပယ္တစ္ခုလံုးရိွ အဓိကက်သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
  • စံခ်ိန္စံညႊန္းညွိႏႈိုင္းျခင္းမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း : နယ္ပယ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ internet protocol ကြန္ရက္နည္းပညာမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အထူးသျဖင့္ Internet Engineering Task Fork (IETF) စံညႊန္းမ်ားအတြက္ ပိုမို  ေကာင္းမြန္ေသာညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
  • နယ္ပယ္တြင္း သေဘာတူညီမႈ ျမင့္တင္ျခင္း : အားေကာင္းသည့္နယ္ပယ္ေဂဟစနစ္ကို ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ နယ္ပယ္ တြင္းရွိစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၏ ခိုင္မာမႈကို တြန္းအားေပးရန္ Huawei က ဥေရာပဆက္သြယ္ေရးစံညႊန္းသက္ေမြး တကၠသိုလ္ (European Telecommunications Standards Institute, ETSI)၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး သမၼဂ (International Telecommunication Union, ITU) တို႔ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အနီးကပ္ပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ေ
  • စ်းကြက္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း : vertical industries မ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္မီပံုစံကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ နယ္ပယ္တြင္း လက္ရွိေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို ဆက္လက္တြန္းအားေပးရန္ အတြက္ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ကို ၎တို႔၏ Wi-Fi ႏွင့္ Ethernet technologies ဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။
  • မတူညီသည့္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္ခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အျပန္အလွန္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ International Organization for Standardization (ISO) ႏွင့္ the International Electrotechnical Commission (IEC) ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသည္။
  • တင္ျပခ်က္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ၏ တင္ျပခ်က္အေရအတြက္ မွာ ၆၀၀၀၀ ခန႔္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ AI စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ေဒတာလံုျခံဳေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရး၊ လူသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။

  ၂။ နယ္ပယ္တြင္းမဟာမိတ္မ်ား : Huawei က နယ္ပယ္တြင္းဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းေပးရန္ ႏွင့္  ေဂဟစနစ္ႀကီးထြားလာျခင္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ နယ္ပယ္၏ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ ရန္၊ အတူေအာင္ျမင္မႈရယူၾကေရးအတြက္ ေဂဟစနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ပိုမို ရရွိ လာေစရန္အတြက္ နယ္ပယ္တြင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္းကို တက္တက္ၾကြၾကြ အားေပးသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အဓိကဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕မွာ

  • နယ္ပယ္တြင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္အတြက္ Ultra HD Video ႏွင့္ blockchain ကဲ့သို႔ ႀကီးထြားခါစနယ္ပယ္မ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အေျခက်လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးကူညီေပးရန္ နယ္ပယ္တြင္းလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဥပမာ - China UHD Video Industry Alliance (CUVA)၊ the Trusted Blockchain Consortium၊ the Network 5.0 Industry and Technology Innovation Alliance ႏွင့္ the Alliance of Internet + Energy Conservation
  • နယ္ပယ္ဦးေဆာင္မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ GSMA၊ the Industrial Internet Consortium (IIC)၊ the Alliance of Industrial Internet (AII)၊ the 5G Automotive Association (5GAA) ႏွင့္ the Edge Computing Consortium (ECC)တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
  • Huawei GIO

   နယ္ပယ္မ်ားအျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ဆန္းသစ္သည့္ နယ္ပယ္တြင္း ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ Global Industry Organizations (GIO) ႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိ

  • နယ္ပယ္တြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကို ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ Testbed စီမံကိန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။
  • Edge Computing Consortium Europe (ECCE) ဖြဲ႔စည္းရန္ ဥေရာပမွအဓိကနယ္ပယ္မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
  • လက္တင္အေမရိက၌ 4K UHD Alliance ကို စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
  • အာဖရိကေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ အင္တာနက္ကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို အာဖရိက ဆက္သြယ္ေရးသမၼဂ (ATU) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကမၻာ့မိုဘိုင္းလ္ေဆြးေႏြးပြဲ (MWC) တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ICTနည္းပညာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအေၾကာင္း ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိၾကေစရန္ ႏွင့္ အသိပညာမွ်ေဝ ျခင္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

  ၃။  လြတ္လပ္ေသာရင္းျမစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား : ေဂဟစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို တြန္းအားေပးကာ အားလံုးပါဝင္ဆန္းသစ္ႏိုင္သည့္ ဖန္တီးမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားေနသည့္ အေျခ ခံ အုတ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြေထာက္ပံ့ေပး ကာ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္စီမံကိန္းေရွးဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပးသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ

  • CNCF၊ OpenStack၊ OCI၊ ONAP၊ OPNFV၊ Akraino၊ Acmous၊ Hadoop ႏွင့္ Linaro ကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေသာရင္းျမစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း။ ႏိုင္ငံတကာဦးေဆာင္ open source communities တြင္ ဘုတ္ဒါရိုက္တာေနရာ ၁၀ ေနရာေက်ာ္တြင္ Huawei ကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး နည္းပညာဆုိင္ရာ ဦးစီးေကာ္မတီ၊ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၊ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ ေနရာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
  • အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို လႈဒါန္းျခင္း : ဥပမာအားျဖင့္ Apache မွ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရရွိထားသည့္ ပထမဆံုးအေသးစားစီမံကိန္း ServiceComb၊ စက္ပစၥည္းစီမံမႈအရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္  ေရးအတြက္ de-facto စံခ်ိန္စံညႊန္းအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ Cyborg၊ big data အတြက္ အခ်က္ အလက္ပံုစံ စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ CarbonData တို႔ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ CarbonData ကို ေထာက္ပံ့သူ ၇၀% ေက်ာ္သည္ Huawei မဟုတ္သည့္ အျခား developer မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
  • နယ္ပယ္မ်ား cloud အသံုးျပဳေရး ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ကူညီေပးရန္ the edge computing framework KubeEdge ကို အစျပဳေပးခဲ့သည္။
  • DMM open source protocol stack framework အပါအဝင္ FD.io ေဂဟစနစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ား ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ဆန္းသစ္သည့္solution ျဖစ္သည့္အတြက္ DMM က မတူညီသည့္အျခားအက္ပလီ   ေကးရွင္းမ်ားအတြက္  diverse protocol stacks မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
  • Open source software မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ေပးကာ အသံုးျပဳရပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း : စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေပါင္းစည္းျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္ Huawei က OpenLab အစီအစဥ္တစ္ခု ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး integration and verification baseline V1.0 ကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။
  • NFVs ရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ Linux Foundation Networking (LFN) umbrella project တြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ Compliance & Verification Committee (CVC)  ကို တိုက္တြန္းျခင္း အပါအဝင္ Open certification ႏွင့္ Open Source မ်ား၏ စီးပြားေရးအရ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို တြန္းအားေပးျခင္း :
  • ONAP community ရွိ China Mobile၊ Vodafone တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ Cross-domain, Cross-layer VPN (CCVPN) use case ကို တည္ေထာင္ၿပီး GNTC Innovation Award ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။

  ၄။ နည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား : open innovation projects မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ETSI ကဲ့သို႔ ဥေရာပဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ပိုမို   ေကာင္းမြန္သည့္တန္ဖိုးမ်ား ေပးအပ္ရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပး ခဲ့သည္။ Internet Protocol microwave၊ edge computing ႏွင့္ AI တို႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ နယ္ပယ္တြင္း စံခ်ိန္စံညြန္း မ်ားေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ

  • အေျခခံသုေတသနမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ား တိုးျမွင့္ကာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား  ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ေရွ႕ေရးကို အက်ိဳးရွိေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ Professor Arikan က ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ Professor Arikan က polar codes မ်ားအေၾကာင္း စာတမ္း တစ္ခုကို ၂၀၁၈ တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ Huawei က သူ၏သုေတသနတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးခဲ့ၿပီး မူလေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကို အေျခခံကာ အဆိုပါ Polar code မ်ားကို စမ္းသပ္ခန္းအတြင္းမွ နယ္ပယ္တြင္း အသံုးခ်မႈမ်ားအထိ  ေရာက္ရွိလာေစရန္ကူညီဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ polar code မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ 5G စံညႊန္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။


   Ren Zhengfei Erdal Arikan

   5G အတြက္ Polar codes မ်ားကို တီထြင္သူ တူရကီပါေမာကၡ Dr. Erdal Arikan သည္ Huawei မွ ေပးအပ္သည့္ ဆုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ရွန္းက်န္းရွိ Huawei ရံုးခ်ဳပ္တြင္ လက္ခံရယူခဲ့သည္။ အဆိုပါဆုသည္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက႑အတြက္ ၎၏ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ  သည့္အေနျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

   • Fraunhofer ကဲ့သို႔ ဥေရာပသုေတသနသက္ေမြးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ကာ သုေတသန၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ Open source၊ testbeds ႏွင့္ နယ္ပယ္မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ connect cars ႏွင့္ AI ကဲ့သို႔ ICT နယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။
   • ဥေရာပသိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ကာ နယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို တြန္းအားေပးႏိုင္ မည့္ ဦးေဆာင္နည္းပညာမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
   • Network 5.0စီမံကိန္း၏ အဓိကနယ္ပယ္(၈)ခုကို သက္ေရာက္မႈရွိေသာ Network 5.0 နယ္ပယ္တြင္းနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ အျခားကုမၸဏီ ၁၅ ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
   • ETSI ႏွင့္ အင္တာနက္သုေတသနအဖြဲ႔ (IRTF) ရွိ deterministic IP network မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးပံုစံမ်ားကို စံခ်ိန္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဆင့္ကို ထည့္သြင္းကာ အဆိုပါက႑အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္း ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့သည္။
   • Optical Networking 2.0 industry စီမံကိန္းမ်ားကို အေျခခံသည့္ Optical Networks 2020 (ON2020) ကို အသံုးျပဳ၍ Optical ေဂဟစနစ္တစ္ခုအတြက္ ဘံုပံုစံငယ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ Huawei ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ WDM Transport Network (WTN) အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးရန္ ႏွင့္ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

   ၅။ Developer ေဂဟစနစ္ : အေျခအေနအားလံုးအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ full-stack open capabilities ႏွင့္ intelligence မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးေျမာက္  ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

   Consumer Business အပိုင္းတြင္

   • Huawei mobile ဝန္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သည့္ Huawei developer မဟာမိတ္အဖြဲ႔ကို ခ်ဲ႕ထြင္ ျခင္း : လက္ရွိအခ်ိန္အထိ Huawei mobile ဝန္ေဆာင္မႈကို မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ developer ေပါင္း ၅၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ Huawei က 883 APIs ျဖင့္ ထပ္တိုးစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပါင္း ၄၇ ခု ကို developer မ်ားအတြက္ ထပ္မံဖန္တီးခဲ့ၿပီး Huawei ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ developer မ်ားအေနျဖင့္ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ၊ အေရာင္းျမွင့္တင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ဝင္ေငြဖန္တီးႏို္င္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
   • ၿပီးျပည့္စံုသည့္သင္တန္းအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ Shining Star အစီအစဥ္၊ DigiX geek ဆန္းသစ္တီထြင္မႈၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ Huawei Developer Day ႏွင့္ open courses မ်ားမွတဆင့္ မတူညီသည့္  ေနရာအဆင့္မ်ားမွ developer မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီျခင္း။
  • ICT အေျခခံအေဆာက္အအံု စီးပြားေရးအပိုင္းတြင္

   • Carrier ႏွင့္ Enterprise ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ Developer ျဖစ္ေျမာက္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ developer မ်ားအေနျဖင့္ Huawei Cloud ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ဖန္တီးႏိုင္   ေစရန္ ကူညီေပးျခင္း : ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ developer အေရအတြက္ သည္ ၃၀၀,၀၀၀ နီးပါးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တိုးတက္ႏႈန္းမွာ ၁၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့သည့္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး solution သစ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ ႏွင့္ developer သစ္ေပါင္း ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံပါဝင္လာခဲ့သည္။
   • လုပ္ငန္းစုသံုးအက္ပလီေကးရွင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည့္ DevCloud ႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားမွတဆင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားဖန္တီးဆန္းသစ္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစြမ္းရည္မ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္း။
   • Huawei Cloud Academy ကို တည္ေထာင္ျခင္း၊ OpenLabs မ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း ႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ေပးအပ္ရန္အတြက္ Huawei Cloud Developer Program ကို ေဆာင္ရြက္ေပး   ျခင္း။
   • အလားအလာရွိသူမ်ားေမြးထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ရန္ပံုေငြ၊ cloud ဝန္ေဆာင္မႈရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစုအဆက္အသြယ္မ်ား စသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ developer မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင့္ Huawei၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစျခင္း။

   အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ AI က႑တြင္

   • အလိုအေလ်ာက္ သင္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ Ascend series chips မ်ား၊ Atlas intelligent hardware၊ Compute Architecture for Neural Networks (an operator development tool)၊ MindSpore (a training and inference framework) ႏွင့္ ModelArts တို႔ကို အေျခခံထားသည့္ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ကာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တိုင္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ AI စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း : ModelArts သည္ အခ်က္အလက္စီမံမႈ (data management)၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းပံုစံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (algorithm development)၊ ပံုစံငယ္ေလ့လာမွတ္သားသင္ယူျခင္း (model training)၊ ပံုစံငယ္တည္ေဆာက္ျခင္း (model deployment)၊ ပုံစံငယ္ေစ်းကြက္ (model market) မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအထိ ပါဝင္သည့္ AI ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြင္းစက္တစ္ခုလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲေပးႏိုင္သည့္ one-stop AI ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ Standford တကၠသိုလ္ မွ DAWNBench အရ အဆိုပါပလက္ေဖာင္းသည္ ပံုရိပ္မွတ္သားမႈ ပံုစံငယ္တစ္ခုကို (၉မိနစ္ ႏွင့္ ၂၂ စကၠန္႔ အခ်ိန္အတြင္း) အျမန္ဆံုးေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

   ၆။ စီးပြားေရးမဟာမိတ္မ်ား : Huawei က သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ရသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ solutionမ်ားကို မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတီထြင္ဖန္တီးခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္  ေလာက္ခဲ့သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ

   • နယ္ပယ္တစ္ခုလံုး၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ျမင္ေရးကို တြန္းအားေပးရန္အတြက္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည့္က႑မ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာsolutionေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ဦးေဆာင္အၾကံေပးအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက် ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း။
   • အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈျဖင့္ နည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ solution ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ ေရာင္းခ်   ျခင္းမ်ားျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲကာ  ေစ်းကြက္တန္ဖိုးအသစ္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္း။
   • Bosch ကဲ့သို႔ မိတ္ဖက္အသစ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ SAP၊ Microsoft၊ Intel၊ Accenture ႏွင့္ Infosys စသည့္ လက္ရွိမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း။
   • ကမၻာအႏွံ႔အျပားရွိ ေဒသခံအေသးစားႏွင့္အလတ္စားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ smart city၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ အျခားေသာက႑မ်ားအတြက္ solution မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သံုးစြဲ သူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျပဳျပင္ဖန္တီးေပးျခင္း။ Huawei က IoT၊ video၊ AI၊ 5G အပါအဝင္ အျခားပလက္ေဖာင္းနည္းပညာမ်ား၊ Huawei Solution Partner program ႏွင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ OpenLabs မ်ားကို အသံုးျပဳကာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ကူညီလ်က္ရွိသည္။Huawei solution ေဂဟစနစ္မိတ္ဖက္အသစ္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေပါင္းထည့္ပါက စုစုေပါင္း မိတ္ဖက္အေရ အတြက္ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

   ၇။ အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ အၾကံေပးျခင္း : ေဒသခံလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္ Huawei ၏ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ အင္အားျဖည့္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားမွာ

   • ႏိုင္ငံ၏ broadband တည္ေဆာက္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မွ်ေဝ သံုးစြဲေရးကို အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 5G ကြန္ရက္အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ား သတ္မွတ္ေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္ဝန္ႀကီးဌာန (BWVI) ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္း။
   • မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ရန္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆိုင္ရာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို မေလးရွားအေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေကာ္ပိုရိ္တ္လုပ္ငန္းစု (SMEs Corp Malaysia) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးသားခဲ့ျခင္း။
   • ထုိင္းအမ်ိဳးသားဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မရွင္ကို နည္းပညာသစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 5G၊ cloud ႏွင့္ big data တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အၾကံဥာဏ္အသစ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစိုးရထိပ္တန္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
   • ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေစမည့္စီမံကိန္း၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ေရရွည္ကာလ ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ 5G လႈိင္း ျဖန္႔က်က္ေရးအစီအမံ၊ 3G  ႏွင့္ 4G မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအလိုက္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ IoT စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ smart cities စသည့္ က႑မ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွားအစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္အတူလက္တြဲကာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။ေ
   • ဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အာရပ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာဖရိကန္သမၼဂတြင္ ပါဝင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ broadband မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အသံုးျပဳေစျခင္းတို႔တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ကူညီျခင္း။
   • –    ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာbroadband တည္ေဆာက္မႈကို အရွိန္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ အေကာင္း ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာbroadband ကြန္ရက္ေဆာက္လုပ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္း။

    –   “အေျခခံအမ်ိဳးသားမူဝါဒ:အာရပ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ခိုင္မာသည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ႏွင့့္ ICT အၾကံျပဳခ်က္စာတမ္းအတြက္ အာရပ္ICTအဖြဲ႔အစည္းေကာင္စီ (AICTO)၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း။

    –   ရန္ပံုေငြမတည္ျခင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ားရယူျခင္း ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို အာဖရိကန္သမၼဂႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီး အာဖရိ ကန္သမၼဂအဖြဲ႔ဝင္ ၅၄ ႏိုင္ငံအတြက္ အာဖရိကန္သမၼဂမွ က်င္းပေသာ broadbandဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

   • ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိကြန္ရက္မ်ားတြင္ ဦးစားေပးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္ပယ္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ရန္ ျပင္ပမွတတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
   • ကြန္ရက္တည္ေဆာက္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္မႈႏႈန္း ပိုမုိျမင္မားလာေစရန္ အေျခအေနအေပၚမူတည္ကာ ျပဳျပင္ဖန္တီးေပးသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ site solution တစ္ခု ျဖစ္သည့္ RuralStar ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္း။၏
   • အာရွပစိဖိတ္ ႏွင့္ အာဖရိကေဒသမ်ားရွိ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုစီ၏ ICT နည္းပညာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း။
   • ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမရရွိေသးသည့္ေဒသမ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈရရွိရန္ က်န္ရစ္ေန  ေသးသည့္ ကမၻာ့လူဦးေရတစ္ဝက္ကို ၂၀၂၅အကုန္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ ၿဗိတိန္broadbandေကာ္မရွင္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီေပးျခင္း။
   • “ဆက္သြယ္ေရး : ICT အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ”  ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အၾကံျပဳစာတမ္းကို ထုတ္ေဝျခင္း : ICT နယ္ပယ္၏ ခုိင္မာျမန္ဆန္သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို လမ္းေၾကာင္း  ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ICT အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္၊ ICT ဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ကို အားေပးရန္၊ ICT နည္းပညာဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေပးရန္ အစိုးရမ်ားကို  ေတာင္းဆိုျခင္း။
   • “ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏိုင္ငံေတာ္ : ပိုမိုေတာင့္တင္းသည့္စီးပြားေရး၊ ပိုမိုေကာင္း မြန္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အၾကံျပဳစာတမ္းကို Huawei ဥေရာပဆန္းသစ္တီထြင္မႈေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း : ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလားအလာရွိ သူမ်ားေမြးထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး တို႔အတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ အစုိးရမ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္း။Huawei က ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏  ေဒသခံလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္သည့္solution မ်ားကို  ေထာက္ပံ့ရင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Huawei ႏွင့္ Deloitte တို႔ ပူးေပါင္းကာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံအတြက္ ICT ဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်ယ္တယ္အသြင္ကူး  ေျပာင္းျခင္း၏ အတြင္းက်က်ေလ့လာမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသမၼတထံ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး safe city၊ broadband၊ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ cloud ႏွင့္ အလားအလာရွိသူမ်ားေမြးထုတ္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ကာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံICTနယ္ပယ္ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည္။
   • Huawei Brazil 20 years

    ဘရာဇီးတြင္ Huawei ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ကို ဘရားဇီး customer မ်ားႏွင့္ Huawei ဝန္ထမ္းတို႔ က်င္းပစဥ္