This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Trung tâm Báo chí

Tin tức mới nhất

Xem tất cả

Báo cáo thường niên Huawei 2018

Xem thêm
Doanh thu
721,2
CNY Billion
Lợi nhuận thuần
59,3
CNY Billion
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
74,7
CNY Billion