This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Trung tâm Báo chí

Tin tức mới nhất

Xem tất cả

Báo cáo thường niên Huawei 2016

Xem thêm
Doanh thu
521,574
CNY million
Lợi nhuận thuần
37,052
CNY million
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
49,218
CNY million