Trang web này sử dụng cookies. Với việc tiếp tục truy cập trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies.Đọc chính sách bảo mật của chúng tôi

Điều khoản Sử dụng

Chấp nhận Điều khoản 

Bằng cách truy cập Trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản sau đây. Trong trường hợp bạn không hiểu hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn cần thoát ngay lập tức khỏi Trang web này. Huawei có quyền cập nhật ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (TOU) bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo cho bạn. Liên quan đến hành vi bất kỳ vi phạm các quy định của TOU, Huawei sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục hợp pháp và hợp lý.

Quyền sử dụng hạn chế

Toàn bộ nội dung trên Trang web này thuộc bản quyền của Huawei, trừ khi có quy định khác. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Huawei hoặc các bên khác, bất kỳ nội dung nào trên Trang web này sẽ không được tái bản, phát tán, sao chép, phát, liên kết hoặc truyền tải với các đường dẫn siêu liên kết, được tải lên các máy chủ khác bằng "phương pháp nhân bản", được lưu trữ trong hệ thống truy xuất thông tin, hoặc được sử dụng vào bất kỳ mục đích thương mại nào của bất kỳ người nào bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi được tải xuống hoặc tái bản cho các mục đích cá nhân và phi thương mại (tuy nhiên, việc sử dụng đó sẽ không bao gồm bất kỳ sửa đổi nào đối với nội dung và các thông báo bản quyền, và các thông báo về quyền sở hữu khác sẽ phải được giữ lại dưới cùng hình thức và theo cách thức như nguyên bản).

Nhãn hiệu 

Tất cả các nhãn hiệu và lô-gô được hiển thị, được đề cập đến cũng như được sử dụng trong Trang web này đều là tài sản của Huawei hoặc các bên thứ ba khác như đã nêu (nếu có). Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc lô-gô dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Huawei hoặc bên thứ ba đó (nếu có).

Miễn trừ Trách nhiệm 

Trang web này và các nội dung trên Trang web chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho bạn. Mặc dù Huawei đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên Trang web này, tuy nhiên, Huawei không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác của thông tin. Huawei có thể thay đổi những nội dung có sẵn trên Trang web này hoặc các sản phẩm được đề cập tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY SẼ ĐƯỢC XEM XÉT TRÊN CƠ SỞ "NHƯ LÀ NGUYÊN BẢN" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CAM KẾT, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN THAY DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. THEO ĐÓ, HUAWEI CÓ TOÀN QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CAM KẾT, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC CÁC CAM KẾT, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC CAM KẾT BẰNG NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

Giới hạn Trách nhiệm 

Huawei hay bất kỳ chi nhánh, công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc các đại diện khác của Huawei sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, các tổn thất mang tính hậu quả, trừng phạt và/hoặc làm mẫu, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất mát dữ liệu, và/hoặc tổn thất trong hoạt động kinh doanh, liên quan đến Trang web này hoặc việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng Trang web này hoặc độ tin cậy của các nội dung có trên Trang web, ngay cả khi Huawei đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

Tính sẵn có của Sản phẩm 

Tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Trang web này, cũng như các mô tả về những sản phẩm và dịch vụ đó, có thể khác tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Vui lòng tham khảo với đại diện bán hàng hoặc các đại lý tại địa phương của Huawei để biết thông tin về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể.

Đường dẫn liên kết với các Bên thứ ba

Mặc dù những đường dẫn liên kết đến các Trang web của bên thứ ba có thể được chứa trong Trang web này để thuận tiện cho bạn, Huawei sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào của Trang web bất kỳ như vậy. Bạn có thể cần phải xem lại và đồng ý với các quy định sử dụng hiện hành khi sử dụng các Trang web đó. Ngoài ra, đường dẫn liên kết đến Trang web của bên thứ ba không ngụ ý rằng Huawei xác nhận trang web đó hoặc các sản phẩm hay dịch vụ được dẫn chiếu trong đó.

Truy cập các Khu vực được Bảo vệ/Bảo mật bằng Mật khẩu 

Chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập và sử dụng các khu vực được bảo vệ và/hoặc bảo mật bằng mật khẩu của Trang web này. Những người dùng trái phép cố truy cập vào các khu vực như vậy có thể bị truy tố.

Luật hiện hành và Quyền tài phán 

TOU này sẽ được điều chỉnh, giải thích và diễn giải theo pháp luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng không có hiệu lực đối với các nguyên tắc mâu thuẫn về pháp lý. Bất kỳ tranh chấp hoặc khác biệt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến TOU hoặc Trang web này mà không thể được giải quyết một cách thiện chí sẽ được gửi tới Hội đồng Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc (CIETAC) theo các quy định trọng tài hiện hành của cơ quan trọng tài do ba (3) trọng tài được bổ nhiệm thực thi theo quy định nói trên. Địa điểm trọng tài sẽ là Bắc Kinh, Trung Quốc. Tất cả các tài liệu đệ trình, thuyết trình và thủ tục tố tụng sẽ được lập bằng tiếng Trung Quốc. Phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và có hiệu lực đối với các bên có liên quan.