This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Quản trị Doanh nghiệp

Hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Công ty, ra các quyết định về các vấn đề lớn như tăng vốn, phân bổ lợi nhuận và lựa chọn thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát.

Ban Giám đốc (BOD) là cơ quan ra quyết định về chiến lược và quản lý của công ty. Ban Giám đốc chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh tổng thể và ra quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược và hoạt động.

Trách nhiệm chính của Ban Kiểm soát bao gồm giám sát việc tuân thủ nội bộ và bên ngoài, kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao cũng như chuẩn hóa hoạt động của Ban Giám đốc.

Huawei thực thi hệ thống Giám đốc Điều hành luân phiên dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc. Là người điều hành chính trong các hoạt động và quản lý khủng hoảng của công ty trong suốt nhiệm kỳ, Giám đốc Điều hành luân phiên và đương quyền sẽ chịu trách nhiệm về sự sống còn và phát triển của công ty.

KPMG là nhà kiểm toán độc lập của Huawei từ năm 2000. Nhà Kiểm toán độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính thường niên của công ty. Theo các chuẩn mực kế toán hiện hành và các quy trình kiểm toán, nhà kiểm toán độc lập sẽ đưa ra ý kiến về việc liệu các báo cáo tài chính có đúng hay không.

Công ty đã thiết lập một cơ cấu kinh doanh tập trung vào ba khía cạnh: khách hàng, sản phẩm và khu vực. Toàn bộ tổ chức sẽ cùng nhau tạo ra giá trị cho khách hàng và chịu trách nhiệm về kết quả tài chính của công ty, khả năng cạnh tranh trên thị trường và sự hài lòng của khách hàng.


Quản trị doanh nghiệp khác

Xem tất cả