Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

mnNOG3 арга хэмжээг Huawei Mongolia компанийн ухаалаг дэлгэцтэйгээр амжилттай зохион байгууллаа

2024.04.16

Ковид-19 цар тахлын жилүүдэд mnNOG3 арга хэмжээг алсын зайнаас зохион байгуулахад Huawei Mongolia компанийн ухаалаг дэлгэцгүйгээр зохион байгуулах боломжгүй байсан. Энэ жил mnNOG5-ын workshop танхимуудад HUAWEI компанийн ухаалаг дэлгэцүүдийг байршуулснаар сургалтыг илүү үр дүнтэй болгоно гэж найдаж байна.

Эх сурвалж: mnNOG