Otwartość, współpraca i wspólny sukces

W ciągu ostatniego roku wszystkie kraje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne musiały stawić czoła jednej kwestii: w jaki sposób możemy przetrwać i stale rosnąć zarówno w sposób ciągły, jak i zrównoważony w warunkach pełnej niepewności? Jednocześnie gospodarka cyfrowa szybko się rozwija, a branże przechodzą cyfrową transformację i ustalają ekologiczne programy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Pozwala to stworzyć nowe modele biznesowe i rozwiązania produkcyjne. Wszystko to oznacza, że wkrótce potrzebny będzie bardziej otwarty, zróżnicowany i sprzyjający włączeniu społecznemu ekosystem przemysłowy.

Huawei pozostaje oddany idei otwartości i współpracy w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. Współpracujemy z różnymi partnerami branżowymi i ekosystemowymi w celu kształtowania nowych poglądów oraz nowych modeli współpracy i budowania zaufania. Razem zbudujemy harmonijny i zdrowy ekosystem przemysłu światowego.

 • Nowe sposoby myślenia: Wraz cyfrową transformacją różnych branż pojawiają się nowe modele biznesowe i nowe podmioty, takie jak platformy wiedzy przemysłowej. W gospodarce cyfrowej normy będą odgrywały inną rolę. Aby się dostosować, musimy zmienić nasz sposób myślenia, proaktywnie przewidywać i analizować przyszłe kierunki oraz wzorce rozwoju przemysłu, a także kształt nowych łańcuchów wartości ekosystemów, ich głównych węzłów i role różnych podmiotów.
 • Nowa współpraca: Wraz z rozwojem nowych technologii, takich jak AI i 5G, musimy współpracować z partnerami z różnych branż i dziedzin przemysłu, jeśli chcemy dostosować się do potrzeb i charakterystyki poszczególnych sektorów. Jest to jedyny sposób na szybsze budowanie silniejszych ekosystemów przemysłowych i osiągnięcie postępu w cyfryzacji przemysłu.
 • Nowe zaufanie: Dane mogą tworzyć wartość, gdy są przekształcane w aktywa wiedzy i usług. W ten sposób powstaną nowe systemy, w których wartość jest tworzona i wspólna dla wielu stron. Oznacza to, że musimy ustanowić zasady i ramy zaufania dla bezpiecznego zarządzania zasobami cyfrowymi.

Kluczowe postępy i wkład w rozwój przemysłu

Od końca 2021 roku Huawei jest aktywnym członkiem około 700 organizacji normalizacyjnych, sojuszy przemysłowych, społeczności zajmujących się otwartym oprogramowaniem i stowarzyszeń akademickich. W ramach tych organizacji zajmujemy ponad 400 kluczowych stanowisk. Jesteśmy członkami zarządów, komitetów wykonawczych lub partnerem premium w 3GPP, ETSI, IETF, IIC, IEEE SA, Linux Foundation, CCSA, AII, TM Forum, WFA, WWRF, OpenInfra, IFAA, GP, UWA, VRIF, BBF, OpenAtom Foundation, China's National Technical Committee of Auto Standardization (NTCAS) oraz AUTOSAR.

Huawei odgrywa istotną rolę w wielu organizacjach branżowych. Dzięki naszym innowacyjnym technologiom pomagamy przemysłowi rozwijać się i promować współpracę międzynarodową. Skupiamy się również na specyficznych potrzebach klientów biznesowych. Tworzymy zasoby, które pomogą w realizacji projektów branżowych, w tym 5G, AI, Internetu przemysłowego, wideo, szerokiego Internetu pojazdów (IoV) oraz inteligentnego przetwarzania danych. Aby zapewnić sukces tych projektów, dostarczamy infrastrukturę, wskazówki i sprawdzone praktyki w zakresie transformacji cyfrowej, jak również podłoża testowe, nowe modele biznesowe, studia przypadków, kody open source i twórców oprogramowania. Zachęcamy również organizacje branżowe do współpracy i innowacji z partnerami, tak aby nasi klienci mogli zdobyć przewagę umożliwiającą osiągnięcie sukcesu w swojej działalności.

Pomagamy w tworzeniu inicjatyw na rzecz dialogu i wymiany informacji na najwyższym poziomie, w tym z organizacjami branżowymi, ośrodkami analitycznymi, naukowcami akademickimi i przedstawicielami firm. Daje to liderom branży możliwość zbadania tematów, które mogą mieć duży wpływ na codzienne życie, takich jak wykorzystanie AI i zaawansowana autonomiczna jazda. Analizujemy trendy transformacji cyfrowej, kluczowe tematy i obszary współpracy oraz pomagamy w budowaniu konsensusu branżowego. Współpracując z naszymi partnerami branżowymi na całym świecie, zaoferowaliśmy rządom krajowym doradztwo i zalecenia dotyczące polityki przemysłowej w zakresie przyjmowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i transformacji cyfrowej. Pomagamy rządom wprowadzić rozsądną politykę przemysłową, która jest niezbędna do wspierania wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w ich krajach.

GIO Roundtable,Huawei

Biała księga GIO na temat ekosystemów branżowych została opublikowana podczas 9 obrad okrągłego stołu GIO. We współpracy z wiodącymi organizacjami branżowymi kontynuujemy organizację okrągłych stołów Global Industry Organizations (GIO), które koncentrują się na czterech obszarach: inteligentnej produkcji, cyfrowym zdrowiu, autonomicznej infrastrukturze cyfrowej oraz ekosystemach branżowych. W ramach wspólnych tematów dotyczących cyfryzacji przemysłu promujemy dzielenie się, wymianę i współpracę między organizacjami branżowymi z różnych regionów, sektorów i dziedzin. Pozwoliło to uczestnikom GIO rozwinąć pełniejsze i jednolite zrozumienie ram i tempa cyfryzacji przemysłu. Uczestnicy GIO pracują nad rozwiązywaniem problemów branżowych oraz omawiają i wydają zalecenia dotyczące polityki przemysłowej. Wszystkie te wysiłki pomogą przyspieszyć transformację cyfrową dla każdego sektora przemysłu.

Organizacje normalizacyjne

W dalszym ciągu przyczyniamy się do rozwoju branży i pomagamy tworzyć środowisko, w którym normy są ustalane w sposób uczciwy, sprawiedliwy i otwarty. W tym celu współpracujemy z organizacjami normalizacyjnymi i partnerami branżowymi.

Do tej pory przedstawiliśmy ponad 65 000 norm standaryzacyjnych w ponad 200 organizacjach normalizacyjnych. Wraz z partnerami branżowymi na całym świecie pomagamy w stymulowaniu postępu technologicznego i podążamy za rozwojem przemysłu światowego.

W organizacjach normalizacyjnych dla przemysłu komunikacyjnego pracujemy nad wspieraniem jednolitych standardów globalnych.

 • W ramach 3GPP współpracujemy z partnerami branżowymi w celu wypracowania porozumienia branżowego na poziomie 5.5G. Otworzyło to nowy rozdział w opracowaniu standardów 5G-Advanced 3GPP.
 • Poprzez ETSI wspieramy wysiłki na rzecz wypracowania ogólnoświatowego konsensusu w sprawie sieci optycznych i pracujemy nad wprowadzeniem koncepcji Fiber to Everywhere.
 • W ramach IETF pracujemy nad poprawą technologii sieciowych IP i sformułowaniem standardów tak, aby mogły one spełniać wymagania dotyczące IoT.
 • Poprzez Internet Society (ISOC) współpracujemy z partnerami ekosystemu sieciowego w celu ulepszenia zabezpieczeń dla globalnego routingu internetowego.
 • W ramach IEEE pomagamy w modernizacji sieci Wi-Fi, Ethernet i innych technologii, aby wspierać rozwój sieci transportowych, przemysłowych i przedsiębiorstw.
 • W ramach Broadband Forum (BBF) aktywnie uczestniczymy w opracowywaniu standardów dotyczących architektury sieci, chmury sieci i innych powiązanych technologii w ramach naszych działań na rzecz promowania jednolitych globalnych standardów sieci szerokopasmowych.

Działając w ramach trzech głównych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych pomagamy w modernizacji technologii i rozwoju przemysłu.

 • W ramach ITU badamy, w jaki sposób poprawić wykorzystanie pasm widma, aby utorować drogę do rozwoju przemysłu 5G. Współtworzymy standardy bezpieczeństwa dla finansowych blockchainów oraz standardy komunikacji optycznej, które będą stanowić fundament dla technologii łączności ultraszerokopasmowej.
 • W ramach ISO/IEC JTC 1 pracujemy nad optymalizacją standardów kodowania i dekodowania audio i wideo opartych na AI, aby zapewnić przyjazne użytkownikowi rozwiązania.
 • W ramach IEC współpracujemy z pionowymi partnerami branżowymi w celu określenia kierunku standardów transformacji cyfrowej, co jest częścią szerszych działań mających na celu umożliwienie inteligentnej transformacji przemysłu.

Aktywnie angażujemy się w działalność organizacji normalizacyjnych w Chinach i pomagamy tworzyć przyjazne środowisko dla rozwoju tego sektora.

 • Badamy stosowanie technologii 5G w sektorze wertykalnym i współpracujemy z ekspertami branżowymi w celu opracowania standardów stosowania technologii 5G w różnych branżach w celu dalszego rozwoju transformacji cyfrowej.
 • We współpracy z partnerami branżowymi budujemy chińskie systemy dostępu do rynku i ekosystemy norm dla inteligentnych pojazdów oraz promujemy rozwój pojazdów połączonych o wyższym poziomie inteligencji.
 • Przyczyniamy się do wypracowania standardów dostępności (w tym dostępności dla starszych użytkowników) i ochrony dzieci, wspierając zdrowy rozwój chińskiego przemysłu ICT.

Współpraca branżowa

Huawei jest zaangażowanym partnerem największych sojuszy branżowych. Pracujemy nad zapewnieniem zrównoważonego rozwoju przemysłu, opartego na ekologicznych, niskoemisyjnych technologiach, promując wzajemne zaufanie i wspólny sukces.

 • Opracowujemy technologie fundamentalne w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju przemysłu: Ściśle współpracowaliśmy z organizacjami branżowymi, takimi jak GCC, CSIA, AITISA, IPv6 Enhanced, ONA, GIIC, ITMA, SparkLink Alliance, ICCE i UWA, aby wypracować ogólnobranżowy konsensus. Nasza praca obejmuje tworzenie innowacyjnych technologii fundamentalnych, opracowywanie standardów i rozwój talentów. Wysiłki te zwiększą konkurencyjność dziedzin takich jak green computing, podstawowe oprogramowanie, centra informatyczne AI, ulepszone IPv6, sieci optyczne, inteligentne urządzenia, inteligentne pojazdy i technologie wizualne, a także zapewnią zrównoważony rozwój przemysłu.
 • Rozszerzamy cyfryzację przemysłu na rzecz ekologicznego, niskoemisyjnego i zdrowego rozwoju: Huawei jest aktywnym partnerem w organizacjach branżowych, takich jak ITU, GSMA, GSA, AII, 5GAIA, 5GDNA, IMT-2020 i ECC. Aktywnie wspieramy rozwój i stosowanie nowych technologii cyfrowych w takich sektorach, jak komunikacja, produkcja, energia elektryczna, produkcja stali, górnictwo węgla, ropy naftowej i gazu oraz infrastruktura portowa. Pomagamy w wyznaczeniu drogi do ekologicznego, niskoemisyjnego i zdrowego rozwoju tradycyjnych gałęzi przemysłu.
 • Zacieśniamy współpracę międzynarodową na rzecz wzajemnego zaufania i wspólnego sukcesu: Jesteśmy aktywnym członkiem europejskich organizacji branżowych, takich jak 5G-ACIA i 5GAA, i uczestniczyliśmy w tworzeniu wielu białych ksiąg, podłoży testowych i innych projektów przemysłowych. Promujemy bieżącą współpracę w zakresie transformacji cyfrowej pomiędzy Japan Deep Learning Association, Japan's Industrial Value Chain Initiative, GIO i innymi organizacjami branżowymi.

Społeczności open source

 • Huawei jest zaufanym członkiem społeczności open source wspierającym integrację, sprawiedliwość, otwartość i solidarność. Angażujemy się w ich działalność i współpracujemy z partnerami w celu stworzenia najlepszej ogólnoświatowej platformy open source dla podstawowego oprogramowania, aby przyspieszyć cyfryzację przemysłu
 • Huawei jest aktywnym członkiem i promotorem głównych organizacji typu open source. Dostrzegamy ogromne korzyści, jakie może przynieść tego typu oprogramowanie i współpracujemy z partnerami ekosystemowymi i programistami w celu stworzenia bazowego ekosystemu oprogramowania. Huawei aktywnie uczestniczy w życiu społeczności open source i jest współzałożycielem kilkudziesięciu międzynarodowych fundacji open source, w tym Apache Software Foundation, Eclipse Foundation, Linux Foundation, OpenAtom Foundation oraz Open Infrastructure Foundation. Obecnie jesteśmy członkami zarządów kilkudziesięciu różnych społeczności open source, przewodniczymy setkom technicznych komitetów sterujących i komitetów zarządzających projektami, a także pełnimy funkcje kierownicze w zespołach projektowych, sprawując rolę opiekunów i osób odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania.
 • Huawei udostępnia własne oprogramowanie na zasadach open source, aby budować silne podstawy dla funkcjonowania ekosystemów infrastruktury cyfrowej. W ostatnich latach Huawei uruchomił na platformie wiele otwartych projektów, takich jak EdgeGallery, MindSpore, openEuler, openGauss i OpenHarmony, aby wspierać nowe trendy, takie jak natywna chmura, automatyzacja i inteligencja. Te podstawowe projekty oprogramowania przyciągnęły wielu dostawców, deweloperów, instytutów badawczych i uniwersytetów na całym świecie. Obecnie setki przedsiębiorstw dołączyło do społeczności tych projektów open source. Przekazaliśmy openEuler i OpenHarmony do Fundacji OpenAtom, która błyskawicznie pozyskała kolejne talenty by wspierać ich w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań. Projekty te poprzez bardziej otwarte podejście łączyły dorobek uczestników z całego świata ułatwiając cyfrową transformację przemysłu. Tego rodzaju oprogramowanie typu open source zostało pobrane i wykorzystane w ponad 1000 miast na całym świecie.
 • Budujemy podstawowy ekosystem oprogramowania z partnerami i twórcami oprogramowania.

OpenHarmony to lekki, kompaktowy i rozpowszechniony system operacyjny, który spełnia potrzeby użytkowników w zakresie szybkości transmisji i niskiej latencji, a także wielu innych funkcjonalności w różnych urządzeniach. Huawei wprowadził ponad 30 podsystemów rdzeniowych i ponad 6 milionów linii kodu rdzeniowego do OpenHarmony, dzięki czemu system operacyjny może teraz wspierać rozwój inteligentnych urządzeń od zaledwie 128 KB pamięci do pojemności GB. Społeczność OpenHarmony liczy ponad 30 000 programistów i ponad 40 firm. Aplikacje OpenHarmony są wykorzystywane w 12 branżach, a jej kod doczekał się ponad 20 milionów pobrań.

openEuler ma na celu zapewnienie bezpiecznego, stabilnego i łatwego w użyciu systemu operacyjnego dla serwerów, technologii cloud computing, edge computing, aplikacji wbudowanych i zróżnicowanych obliczeń. Społeczność openEuler przyciągnęła prawie 10 000 twórców oprogramowania i ponad 300 członków-przedsiębiorstw. Korzystając z rozwiązań oferowanych przez społeczność openEuler, nasi partnerzy zainicjowali ponad 10 komercyjnych wdrożeń, w których ponad milion instancji jest obecnie wykorzystywanych komercyjnie w wielu krytycznych obszarach.

EdgeGallery, MindSpore, openGauss i inne społeczności rozwinęły się w prężnie działające grupy open source dla technologii fundamentalnych i są popularne wśród programistów.

 • Tworzymy trwałe, dobrze prosperujące i godne zaufania społeczności open source: Huawei jest zaangażowany w działania na rzecz poprawy zarządzania społecznościami open source w celu zapewnienia sprawnej ewolucji oprogramowania. Dzięki mechanizmom pomiaru i informacji zwrotnej możemy szybko zrozumieć, co programiści myślą o społecznościach i stale optymalizować mechanizmy zarządzania nimi. Dzięki operacjom wspieranym przez AI nieustannie pracujemy nad lepszą i inteligentniejszą infrastrukturą społecznościową, aby zapewnić lepsze doświadczenie partnerom. Wprowadzamy również zasady, procesy i łańcuchy narzędziowe dla wysokiej jakości kodeksu, aby dodać witalności naszym społecznościom open source. Pracujemy nad stworzeniem różnorodnego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i godnego zaufania ekosystemu przemysłowego poprzez współpracę open source.

Stowarzyszeniami akademickimi

Huawei aktywnie wykorzystuje otwartą i zróżnicowaną kulturę akademicką. Wzmocniliśmy naszą współpracę ze stowarzyszeniami akademickimi w ramach zintegrowanej, wielościeżkowej analizy niepewności, z jakimi borykają się branże. Postępy w zakresie badań podstawowych i stosowanych technologii sprzyjają dobrobytowi gospodarczemu i społecznemu.

 • Wspieramy wielostronną wymianę i współpracę między uniwersytetami, stowarzyszeniami akademickimi i podmiotami branżowymi organizując konferencje naukowe i przeznaczając fundusze na badania naukowe. Na tych wymianach dzielimy się wyzwaniami, przed którymi stoją różne gałęzie przemysłu i pomagamy poszerzać granice badań akademickich.

W 2021 roku zapewniliśmy większe finansowanie badań naukowych w Chińskiej Federacji Komputerowej i w Chińskim Stowarzyszeniu na rzecz Sztucznej Inteligencji.

Aktywnie dzielimy się trendami branżowymi z innymi. Na przykład zidentyfikowaliśmy wyzwania dla komunikacji optycznej i wyświetlaczy oraz zaproponowaliśmy przyszłe obszary badawcze na konferencjach akademickich poświęconych optyce.

Omawiając wyzwania, z którymi boryka się przemysł na flagowych konferencjach, takich jak IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC), angażujemy partnerów akademickich, aby pomóc w napędzaniu innowacji i postępu.

 • Jesteśmy aktywnymi uczestnikami akademickiej działalności badawczej. Opublikowaliśmy 867 publikacji w czasopismach i platformach naukowych o dużym wpływie, takich jak ACM i IEEE. Ponad 100 ekspertów technicznych Huawei pełniło funkcję recenzentów w czasopismach i podczas konferencji naukowych.
 • Współpracujemy ze stowarzyszeniami akademickimi w celu rozwijania nowych talentów i organizowania konkursów akademickich. Byliśmy gospodarzami konkursów i wyzwań wraz z International Collegiate Programming Contest (ICPC). Konkursy te pozwoliły wybitnym programistom i twórcom algorytmów bezpośrednio zaangażować się w rzeczywiste problemy przemysłowe i zachęcić młodych ludzi do osiągnięcia sukcesu.
ICPC,Huawei

Prawie 8000 zawodników z całego świata wzięło udział w Communication Routing Challenge organizowanym przez Huawei i ICPC, a 30 najlepszych uczestników i dziewięciu trenerów otrzymało nagrody. Na zdjęciu zwycięzcy otrzymują upominki od członków komitetu organizacyjnego.

Współpraca biznesowa

 • Huawei współpracuje globalnymi partnerami i wdraża innowacje, aby rozwijać agendę cyfrową dla przemysłu. Wraz z naszymi partnerami nadal pracujemy otwarcie i rozwijamy się w celu rozszerzenia ekosystemów. Do końca 2021 roku, poprzez współpracę biznesową, pozyskaliśmy ponad 38 000 partnerstw, w tym 25 000+ partnerów sprzedażowych, 5 000+ partnerów oferujących rozwiązania, 6 400+ partnerów usługowych, 2 000+ sojuszy z talentami oraz 100+ partnerów inwestycyjnych i finansowych.
 • Pomagamy budować integracyjne i zróżnicowane ekosystemy dla różnych gałęzi przemysłu. Integrując możliwości Huawei z zasobami partnerów i branżowym know-how, podejmujemy wspólne działania w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej i dekarbonizacji poszczególnych branż. W 2021 roku przybyło nam ponad 500 partnerskich rozwiązań branżowych, a na rynek wprowadziliśmy ponad 700 wspólnych rozwiązań, w tym ponad 100 rozwiązań opartych na scenariuszu 5GtoB. Rozwiązania te zostały przyjęte w ponad 10 000 projektów 5GtoB na rynku przedsiębiorstw, umożliwiając zastosowania przemysłowe, w takich sektorach, jak inteligentna produkcja stali, inteligentne górnictwo, inteligentne porty, inteligentny cement, inteligentna produkcja, inteligentne chemikalia oraz inteligentna ropa i gaz. Rozwiązania te zwiększyły produktywność przedsiębiorstw oraz poprawiły środowisko pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • Umożliwiamy partnerom technologicznym wprowadzanie innowacji z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej w zakresie oprogramowania i sprzętu, a także wspólnie budujemy fundamenty ekosystemu gospodarki cyfrowej. Nadal udostępniamy nasz sprzęt, otwarte oprogramowanie oraz uruchamiamy narzędzia programistyczne umożliwiające tworzenie aplikacji za pośrednictwem platform technologicznych Kunpeng i Ascend, aby partnerzy mogli szybciej rozwijać innowacyjne technologie użytkowe. Do końca 2021 roku ponad 3 600 rozwiązań od ponad 1 600 partnerów uzyskało certyfikaty techniczne Huawei w zakresie ICT.

Ekosystemy

Huawei zrzesza twórców oprogramowania z całego świata w celu zbudowania czterech unikalnych ekosystemów i zbadania nowych scenariuszy i modeli biznesowych.

 • Ekosystem Huawei Cloud: Huawei dąży do budowania i współdzielenia wartości na rzecz większego sukcesu. Zrzeszamy programistów na całym świecie i umożliwiamy naszym partnerom rozwiązywanie problemów, z którymi borykają się klienci przechodzący transformację cyfrową.

W dalszym ciągu poszerzamy nasze możliwości. Huawei Cloud Developer Program przyciągnął ponad 2,6 mln programistów, a 70 000 z nich uzyskało certyfikaty Huawei Cloud Career.

Zwiększamy działania zmierzające do kultywowania większej liczby talentów. Stworzyliśmy ponad 200 kursów Huawei Cloud poprzez partnerstwo z ponad 70 wiodącymi chińskimi uniwersytetami.

Jesteśmy wierni naszej strategii ekosystemu Huawei Cloud, która polega na budowaniu i dzieleniu się wartością dla większego sukcesu. Ponad 30 000 partnerów na całym świecie dołączyło do Huawei Cloud, a dzięki temu wspólnie z nimi stworzyliśmy już ponad 8 000 rozwiązań.

W 2021 roku Huawei Cloud wydał MacroVerse aPaaS, który zagregował ponad 10 000 API w 11 kategoriach, w tym bazy danych, AI, big data, wideo, aplikacje dla przedsiębiorstw i aplikacje mobilne.

Huawei Cloud Marketplace odnotował ponad trzykrotny wzrost liczby transakcji. Obecnie świadczymy usługi transakcyjne na rzecz ponad 6 000 partnerów.

 • Ekosystem Kunpeng/Ascend: Strategia Huawei to "otwarty hardware, otwarte oprogramowanie, włączanie partnerów i kultywowanie talentów". Pracujemy nad zbudowaniem zróżnicowanego ekosystemu obliczeniowego.

Otwarty hardware: Zapewniamy kompleksowe, pełnowymiarowe wsparcie, aby umożliwić naszym partnerom realizację działań innowacyjnych. Utrzymujemy również strategię partner-first, a ponad 80% produktów opartych na Kunpeng i Ascend dostarczonych w 2021 roku pochodziło od naszych partnerów.

Oprogramowanie typu open source:

Huawei oficjalnie przekazał openEuler chińskiej fundacji OpenAtom, a społeczność openEuler przyciągnęła 304 członków. Huawei zaprezentował openEuler 21.09 - pierwszy w branży OS typu open source, który wspiera cyfrową infrastrukturę we wszystkich scenariuszach.

Społeczność openGauss przyciągnęła ponad 100 członków i odnotowała ponad 500 000 pobrań.

Społeczność MindSpore odnotowała 163 członków i ponad milion pobrań.

Obsługuje ona ponad 300 modeli i została uznana za pierwszą godną zaufania społeczność branżową zajmującą się sztuczną inteligencją w open source.

Wdrażanie partnerów:

Ekosystem oprogramowania aplikacyjnego Kunpeng rozwinął się szybciej niż oczekiwano, a aplikacje Kunpeng zostały wdrożone na szeroką skalę w krytycznych sektorach, w tym w rządzie, finansach, telekomunikacji, elektryczności i transporcie. Ponad 10 000 rozwiązań opracowanych przez ponad 3 500 partnerów zostało certyfikowanych jako kompatybilne z Kunpeng.

Ekosystem oprogramowania aplikacyjnego Ascend wkroczył na ścieżkę szybkiego rozwoju. Ustanowiliśmy 16 centrów innowacji ekosystemów Ascend w Chinach. Certyfikowano ponad 700 rozwiązań od ponad 500 partnerów. We współpracy z naszymi partnerami uruchomiliśmy już cztery inteligentne rozwiązania: Ascend Smart City Solution, Ascend Smart Inspection Solution, Ascend Smart Manufacturing Solution oraz Ascend Smart Transportation Solution.

Rozwój talentów:

Huawei konsekwentnie realizował model Inteligentnego Centrum, który jest wspólną inicjatywą z chińskim Ministerstwem Edukacji, mającą na celu wspieranie współpracy przemysłu i środowisk akademickich w zakresie kultywowania talentów. W ramach inicjatywy 72 uniwersytety partnerskie przeprowadziły kursy dla ponad 1300 klas, a ponad 2500 instruktorów ukończyło szkolenia.

Uruchomiliśmy program Kunpeng i Ascend Talent Intern Program, który zapewnia ponad 600 praktyk, oraz program Kunpeng i Ascend OpenMind Program, który przewiduje dofinansowania w wysokości 100 milionów RMB i wydał ponad 2000 zadań. Z tych dwóch programów skorzystało ponad milion programistów.

 • Ekosystem HMS/HarmonyOS: HarmonyOS stał się najszybciej rozwijającym się systemem operacyjnym na świecie, a HMS jest obecnie trzecim co do wielkości ekosystemem aplikacji mobilnych na świecie.

Urządzenia: Produkty wchodzące w skład ekosystemu HarmonyOS Connect – ekosystemu sprzętowego urządzeń Huawei – mogą być podłączone do Super Device. Zapewni to bezproblemowe połączenia, widgety usług, uproszczoną interakcję i współpracę sprzętu, a ostatecznie dostarczy konsumentom doświadczenia Seamless AI Life. W 2021 roku wysłano ponad 100 milionów urządzeń HarmonyOS Connect, a ponad 900 partnerów dołączyło do ekosystemu HarmonyOS Connect.

Zastosowania i usługi: HarmonyOS umożliwia stworzenie jednego produktu do wdrożenia na wielu urządzeniach, co pozwala programistom na przejście z jednego urządzenia do ekosystemu wielu urządzeń. Obecnie na urządzeniach HarmonyOS działa ponad 33 000 usług atomowych. Uruchomiliśmy HMS Core 6, który świadczy usługi w różnych urządzeniach, systemach operacyjnych i scenariuszach. Niniejsza wersja obejmuje 69 zestawów i 21,738 API w siedmiu dziedzinach. Usługi te są bezpieczne, niezawodne, dystrybuowane na całym świecie i mogą być dostarczane użytkownikom z jednostopniowym dostępem. Ponad 5,4 miliona deweloperów na całym świecie zarejestrowało się do społeczności Huawei, a ponad 187 000 aplikacji zostało zintegrowanych z HMS Core.

 • Ekosystem inteligentnego rozwiązania motoryzacyjnego: W ramach naszej strategii "Platforma + ekosystem" współpracowaliśmy z ponad 300 partnerami wyższego i niższego szczebla z całego przemysłu motoryzacyjnego w celu zbudowania inteligentnego ekosystemu motoryzacyjnego.

Produkcja samochodów zmieniła się na model ekosystemowy, który obejmuje wiele różnych dziedzin. Huawei otworzył trzy platformy – inteligentną platformę cyfrową iDVP, inteligentną platformę obliczeniową do jazdy MDC i platformę HarmonyOS Intelligent Cockpit – aby zapewnić cyfrowy fundament i narzędzia rozwoju do tworzenia inteligentnych pojazdów. Ponad 300 partnerów dołączyło do nas na tych trzech platformach, przyspieszając transformację inteligentnych pojazdów.

Za pośrednictwem iDVP Huawei pomógł powołać Grupę Roboczą ds. Pojazdów Software-Defined w Chińskim Stowarzyszeniu Producentów Samochodów. Grupa ta zrzeszyła ponad 70 partnerów składowych, co stanowi ważny krok w kierunku rozwoju pojazdów definiowanych programowo.

Ekosystem MDC przyciągnął ponad 70 partnerów zajmujących się inteligentną jazdą.

Poprzez platformę HarmonyOS Intelligent Cockpit nawiązaliśmy partnerstwa z ponad 150 dostawcami sprzętu i oprogramowania w celu szybkiego opracowania inteligentnych rozwiązań kokpitu, które wspierają współpracę wielu urządzeń we wszystkich scenariuszach.

Huawei jest głęboko zaangażowany w działalność SparkLink Alliance, która ma na celu napędzanie innowacji i budowanie ekosystemu dla technologii krótkodystansowej komunikacji bezprzewodowej następnej generacji w sektorze inteligentnej motoryzacji.

Polityka przemysłowa

Wspieramy integracyjną i zrównoważoną transformację cyfrową, aby niosła korzyści płynące z technologii cyfrowych firmom z sektora MŚP i ogółowi społeczeństwa.

W 2021 roku wiele krajów zwróciło się w stronę transformacji cyfrowej i gospodarki cyfrowej, aby skuteczniej walczyć z pandemią, zwiększyć odporność społeczną i promować ożywienie gospodarcze. Różne kraje znajdują się na różnych etapach rozwoju infrastruktury cyfrowej, charakteryzując się różnymi poziomami umiejętności informatycznych i ekosystemów cyfrowych. Przyspieszenie transformacji cyfrowej nigdy nie jest łatwym zadaniem. Dotyczy to w szczególności firm z sektora MŚP i regionów oddalonych, w tym obszarów wiejskich o słabej infrastrukturze cyfrowej. Grupy te potrzebują lepszej reprezentacji w krajowych politykach przemysłowych, dlatego ważne jest zachęcanie do zapewnienia korzystnego środowiska politycznego.

Jako Huawei dokładamy wszelkich starań, aby pomóc w tym zakresie. Rozpoczęliśmy aktywne dyskusje i dialog z wieloma organizacjami międzynarodowymi. Na szczycie G-20 Business 20 Summit zachęcaliśmy do zdecydowanego wsparcia dla cyfrowej transformacji MŚP. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego, APEC Business Advisory Council i Międzynarodowej Izby Handlowej, podzieliliśmy się doświadczeniem i najlepszymi praktykami Huawei w zakresie transformacji cyfrowej, takimi jak umożliwienie transformacji przemysłu za pomocą 5G, cloud first i inclusive AI. Wezwaliśmy również do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych dotyczących polityki przemysłowej, norm i specyfikacji w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Aktywnie dzielimy się z rządami krajowymi naszymi rekomendacjami dotyczącymi tworzenia inteligentnej i opartej na chmurze infrastruktury, wdrażania programów pomagających rozwijać umiejętności cyfrowe oraz wyodbrębnienia nowych modeli biznesowych. W każdym kraju naszym celem jest promowanie integracyjnej i zrównoważonej transformacji cyfrowej.