Huawei’s commitment aan mensenrechten

Onze bedrijfsvisie

Huawei's visie is om digitalisering naar iedere persoon, elk huis en elke organisatie te brengen voor een volledig verbonden, intelligente wereld.

Onze ethische bedrijfsdoelstellingen

Onze doelstelling is om de voordelen van technologie toegankelijk te maken voor iedereen, overal. Wij willen gezien worden als een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt op basis van zijn bedrijfsvisie, luistert en klanten en belanghebbenden vooropstelt. Zo groeien we verder en dragen we bij aan succes en welvaart in de wereld.

Ons commitment aan de mensenrechten

Wij vinden dat het bedrijfsleven moet helpen om vertrouwen, wederzijds respect en begrip tussen samenlevingen te bevorderen. We erkennen dat het bedrijfsleven:

  • de verantwoordelijkheid heeft om divers samengestelde gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen;
  • de plicht heeft om hier op een positieve manier aan bij te dragen.

Internationale afspraken

Sinds 2004 is Huawei lid en ondertekenaar van het Global Compact (UNGC) van de Verenigde Naties.

Huawei onderschrijft de tien uitgangspunten van het UNGC. Deze omvatten onder meer:

  • Uitgangspunt 1, dat stelt dat: "bedrijven de bescherming van internationaal vastgestelde mensenrechten moeten ondersteunen en respecteren".
  • Uitgangspunt 2, dat stelt dat: "bedrijven ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten."

Huawei is ook lid van de Responsible Business Alliance (RBA), waarvan de gedragscode de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties ondersteunt.

Veilig, verantwoord en duurzaam

Wij zijn een private onderneming die volledig in eigendom is van de werknemers. Overheden of andere derden hebben geen aandeel of zeggenschap in ons bedrijf. We zijn actief in ruim 170 landen en bedienen meer dan drie miljard mensen over de hele wereld. We creëren lokale werkgelegenheid, betalen belastingen en voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in de landen waar we actief zijn.

Wij zijn er om onze klanten van dienst te zijn en zetten ons in voor de veilige werking van de netwerken en diensten van onze klanten. We streven ernaar om onze bedrijfsvoering af te stemmen op internationale best practices en erkende normen en om een verantwoord en duurzaam bedrijf te zijn.

We zetten ons in om de ecologische voetafdruk van onze productie, activiteiten en producten gedurende hun levenscyclus te minimaliseren. Wij spannen ons in voor een CO2-arme samenleving en werken daarvoor samen met alle industriële partners. Met onze producten en oplossingen helpen wij onze partners hun uitstoot te verminderen en circulaire economische processen te ontwikkelen.

We zetten ons continu in om het bewustzijn en de kennis van onze medewerkers over mensenrechten te vergroten. Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) op het gebied van mensenrechten is een continu proces dat bijzondere aandacht vereist, vooral bij bedrijfsactiviteiten als het starten van nieuwe projecten of het betreden van nieuwe markten.

Veiligheid en gezondheid van medewerkers staan voorop

We voldoen we aan alle vereisten die zijn uiteengezet in de wetten van elk land op dit gebied. We nemen passende maatregelen om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te waarborgen.

Onze medewerkers hebben recht op een respectvolle werkomgeving

Daartoe is het bieden van gelijke kansen met betrekking tot toegang tot werk en promoties een fundamenteel principe, dat er te allen tijde voor zorgt dat mensen niet worden gediscrimineerd op basis van hun geslacht, ras, leeftijd, religie, afkomst, handicap, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid of sociale positie. We doen er ook alles aan om een werkomgeving te bieden die vrij is van pesterijen, misbruik, intimidatie of geweld.

Diversiteit is een integraal onderdeel van ons bedrijf. We streven ernaar om een maatschappelijk verantwoord bedrijf te leiden en te laten groeien waaraan iedereen op voet van gelijkheid deel kan uitmaken. Wij geloven dat diversiteit en economische inclusie prioriteiten zijn.

Onze aanpak omvat eerlijke promotie, evenals het helpen ontwikkelen van vaardigheden en het creëren van kansen, zowel in onze eigen activiteiten als in onze bredere partnerschappen.

We wijzen alle vormen van onvrijwillige arbeid af

We hebben gedetailleerde, redelijke voorschriften die elke belangrijke fase van de relatie van een werknemer met het bedrijf omschrijven. Dit is inclusief werving, tewerkstelling en vertrek.

Huawei tolereert geen dwangarbeid, onvrijwillige gevangenisarbeid, slavernij of mensenhandel. Hieronder verstaan we het vervoeren, huisvesten, rekruteren, overbrengen of ontvangen van personen in combinatie met bedreiging, geweld, dwang, ontvoering of fraude voor arbeid of diensten. In de geschiedenis van Huawei hebben zich nooit gevallen van dwangarbeid voorgedaan.

Huawei erkent het risico van moderne slavernij als gevolg van de complexiteit van wereldwijde toeleveringsketens in de ICT-industrie. We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat dergelijke praktijken niet plaatsvinden in ons bedrijf of binnen de bedrijven van onze leveranciers van goederen of diensten.

We verbieden het gebruik van kinderarbeid

We hebben effectieve beleidslijnen en maatregelen om rekrutering of gebruik van kinderarbeid te voorkomen. We eisen hetzelfde van onze leveranciers en voeren regelmatig audits uit om hun naleving te garanderen.