Clean Resource Development & Playtime 2023 Festival

Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

Clean Resource Development & Playtime 2023 Festival

2024.04.15
Clean Resource Development & Playtime 2023 Festival
Бид бүхэн PLAYTIME 2023 Festival-д Huawei брэндийн Sun2000 болон Luna2000 Smart ESS эрчим хүч хуримтлуулах системээр хамтран ажиллаж байна.
- Huawei FusionSolar Smart PV буюу ногоон эрчим хүчний шийдлийг:
- Residential Smart PV & ESS Solution (Айл өрхөд зориулсан нарны цахилгаан үүсгүүр + Эрчим хүч хадгалах төхөөрөмж)
- C&I Smart PV & ESS Solution (Аж ахиу нэгж болон Үйлдвэрийн зориулалттай нарны цахилгаан үүсгүүр + Эрчим хүч хадгалах төхөөрөмж)
- Utility Smar PV (Цахилгаан станц)
- Utility Smart String ESS Solution (Цахилгаан станцын Эрчим хүч хадгалах төхөөрөмж)
- Smart Micro-grid Solution (Бага оврын бие даасан шийдэл) зэрэг төрлүүдэд Huawei FusionSolar Smart PV шийдлийг ашиглаж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://solar.huawei.com/en/