โครงการ Seeds For The Future


  • โครงการ Seeds For The Future ถือเป็นโครงการแฟลกชิปด้านซีเอสอาร์ที่ริเริ่มและจัดทำขึ้นโดยหัวเว่ยทั่วโลก โดยมีการดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ.2551 ใน 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐฯ กว่า 10,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการนี้ และ 10% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด หรือ 1,000 คนมาจากประเทศไทย

  • วัตถุประสงค์ขั้นต้นของโครงการนี้คือการมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีในประเทศต่าง ๆ ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางไอซีที ส่งเสริมความสนใจและเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมไอซีที ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิตอลตามภูมิภาคต่าง ๆ

  • หัวเว่ยต้องการที่จะสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านไอซีทีให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และยังเป็นการแสดงจุดยืนของหัวเว่ยในฐานะที่เป็นองค์กรด้านไอซีทีชั้นนำและเป็นมิตรเคียงคู่กับประเทศไทยมาโดยตลอด

  • ภายใต้โครงการ Seeds For The Future แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

(1)     งานทัศนศึกษาด้านไอซีที

-             โดยในปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจรให้กับนักศึกษา

-             โดยนักศึกษาทั้ง 10 คน จะได้เดินทางไปเตรียมพื้นฐานความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เมืองปักกิ่งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยที่เมืองเซินเจิ้น เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี    ไอซีทีล้ำสมัย และรูปแบบการพัฒนาไอซีทีรวมทั้งปฏิบัติงานจริง อีก 1 สัปดาห์

-             ทังนี้ นักศึกษาไทยที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีความพร้อมที่จะเข้าโครงการฝึกงานและทำงานกับหัวเว่ยหลังสำเร็จการศึกษา

(2)     การฝึกอบรมด้านไอซีที

-             ในปี 2558 หัวเว่ยได้ขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นเป็น 8 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของประเทศไทยได้แก่

-             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  มหาวิทยาลัยมหิดลม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-             ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2557 หัวเว่ยได้ฝึกอบรมนักศึกษาไปแล้ว 1,744 คน และผู้ฝึกอบรม 66 คน ในมหาวิทยาลัย 8 แห่งชั้นนำของประเทศไทย

(3)     มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พร้อมโอกาสในการฝึกงานและทำงานกับหัวเว่ย

-             ในปี 2557 หัวเว่ยและมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนพัฒนาการการทำงานในสายอาชีพแก่นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร ระยะเวลา 2 ปี  รวมถึงการมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี ในแต่ละทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับหัวเว่ย และโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทภายหลังจากจบการศึกษาอีกด้วย

-             ในปี 2558 หัวเว่ย ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนพัฒนาการการทำงานในสายอาชีพแก่นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร ระยะเวลา 5 ปี  รวมถึงการมอบทุนการศึกษาปีละ 5 ทุน การศึกษา ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี ในแต่ละทุนการศึกษารวมมูลค่า 10 ล้านบาท

-             นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาด้านไอซีทีในระยะยาว บริษัทได้มอบอุปกรณ์ระบบ IP Network ให้แก่ทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และทำวิจัยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัย


SEEDS FOR THE FUTURE

2019 ICT China Study Trip