ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရွာေဖြျခင္း

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ေပါင္းစီးမႈပိုမိုနက္နဲလာျပီး လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ သတိျပဳမႈေရး ၾကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာတလႊားရွိကုမၸဏီမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ၾကီးထြားမႈႏွင့္ အျမတ္အစြန္းရွာေဖြျခင္းအျပင္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားထမ္းရြက္ၾကရန္ ယခုအခါ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၾကပါသည္။ ရိုးသားမႈႏွင့္ မွ်တစြာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ က်င့္ဝတ္လိုက္နာမႈတို႔၏အနိမ့္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အၿပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ တကိုယ္ေရတိုးတက္မႈမ်ားကို ဦးစားေပးရမည္၊ ရပ္ရြာမ်အေရးတြင္ပါဝင္ရမည္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပိုမိုတာဝန္ယူတတ္သည့္ ကုန္စည္စီးဆင္းအသံုးခ်မႈတြင္ ၿဖစ္ရမည္၊့ နည္းပညာေလာကတစ္ခုလံုး၌ ေရရွည္ခိုင္ျမဲမႈကို တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
မိမိတို႔၏ဝန္ထမ္းေပါင္း 170,000 သည္ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားကို ၎တို႔လုပ္ကိုင္သည့္အရာမွန္သမွ်၏ အေရးၾကီးဆံုး အျဖစ္ထားရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ မွ်တအားေကာင္းသည့္ေရရွည္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈကို ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတြင္ ၎၏အျမဳေတတန္ဖိုးစံ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္သိမႈမ်ားလည္ပတ္မႈေပါင္းစီမႈအေပၚအေျခခံပါသည္။ နည္းပညာေလာကရွိ ပါဝင္သူမ်ားျဖင့္အဆန္ႏွင့္အဆုန္အတိုင္း နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပါဝင္သူ မ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ရင္းျမစ္မ်ား၊အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကိုေဝမွ်ႏိုင္သလို တစ္ဘက္တြင္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ပူးတြဲစီမံႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခိုင္မာစြာယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္တစ္ခုေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္အားလုံး အတူတကြ လက္တြဲေအာင္ျမင္ေစမည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားသာခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္မူထူူးေသာ ၿပီးျပည့္စုံေသာပုံစံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ

Huawei သည္ လူ႔က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးထုံးစံမ်ားကို လိုက္နာသလိုဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သာမက ေဒသခံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာၿပီး ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

အလုပ္သမားမ်ားကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း

Huawei သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကို တန္ဖိုးအထားဆုံးလူသားအျဖစ္ မွတ္ယူသလို၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈေနရာပုံစံကို ေရ႐ွည္ကာလအတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးေသာ ေသာ့ခ်က္အျဖစ္လည္း ယူဆသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးကို ပထမ

Huawei သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးကို ဦးစားေပးသျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၿပီး ထိခုိက္မႈမ်ားမွ တားဆီးရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလမ္းညႊန္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

Huawei သည္ ေရ႐ွည္အက်ိဳးတည္တံ့မႈ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ အလုပ္ႀကိဳးစား႐ုံသာမက၊ ေပးသြင္းသူမ်ားကို ေရ႐ွည္အက်ိဳးၾကည့္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တြန္းပို႔ေပးသည္၊ ၎တို႔၏ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို ပိုေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အစဥ္မျပတ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနေအာင္လည္း စီမံေပးသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္