ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Huawei ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ

ဤအစီရင္ခံစာကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအစီရင္ခံျခင္း မိတ္ဆက္ (GRI) ေရရွည္ခိုင္ျမဲမႈ အစီရင္ခံျခင္းလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျပင္ဆင္ေရးသားထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာပါ ယံုၾကည္အားထားရမႈ၊ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈအစီရင္ခံစာတစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ရန္ Huawei သည္ ျပင္ပအာမခံေပးေသာ ပံ့ပိုးသူျဖစ္သည့္ Bureau Veritas ႏွင့္ပူးေပါင္းထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေမးခြန္း (သုိ႔) အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္ရန္

တယ္လီဖုန္း : +86 (0)755 2878 0808

အီးေမးလ္ : sustainability@huawei.com


ေလ့လာဖတ္႐ူရန္

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၇ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၆ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၂ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၁ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၀ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၀၉ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၀၈ ကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္ 

အိုင္စီတီ ေရရွည္ခိုင္မာတည္ၿမဲျခင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား စံအမွတ္

ကမ႓ာ့ ကုလသမဂၢ ေရရွည္ခိုင္မာတည္ၿမဲျခင္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) (သို႔) ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး၊ မမွ်တမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ေရး ႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေရးမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းပံ့ပိုးေပးေနၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းမရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

SDGs သည္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု Huawei မွ ယံုၾကည္ပါသည္။ အိုင္စီတီ အေျခခံအေဆာက္အံုသည္ ၎ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီေပးမည့္ အဓိကအရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ Huawei ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻႀကီးကို တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိပါသည္။

၂၀၃၀ ေရရွည္ခုိင္မာတည္ၿမဲျခင္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုအပ္ေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ အရွိန္အဟုန္ကျဖင့္ ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည့္အရာမွာ အိုင္စီတီ နည္းပညာျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။

၂၀၁၉ အိုင္စီတီ ေရရွည္ခိုင္မာတည္ၿမဲျခင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စံအမွတ္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္

၂၀၁၈ အိုင္စီတီ ေရရွည္ခိုင္မာတည္ၿမဲျခင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စံအမွတ္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္

၂၀၁၇ အိုင္စီတီ ေရရွည္ခိုင္မာတည္ၿမဲျခင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စံအမွတ္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္