ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

တည္ျငိမ္၍ လံုျခံဳမႈရွိေသာ ကြန္ယက္လည္ပတ္မႈမ်ားကို အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း

ICT သည္ အစြမ္းကုန္တိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲမႈေခတ္လိႈင္းကိုဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္ျပီး ကမၻာ့ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈေနာက္ကြယ္၌ အဓိက ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္ အင္အား တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လူ႔မႈအသိုင္းအဝိုင္းအသစ္တစ္ရပ္ကို ခရီးၾကိဳျပဳလ်က္ျမိဳ ႔ျပမက ေတာၾကိဳအံုၾကားေနရာအႏွံ႔ တိုင္ေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္းသည္ မိမိတို႔ေနပံုထိုင္နညး္ကို ျပန္လည္ပံုေဖာ္ေပးေနပါသည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအတြက္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖြင့္ေပးသည့္အျပင္ ေန႔႔စဥ္လူေနမႈဘဝ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္းတို႔၏ မရွိမျဖစ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာေနသည့္ ကြန္ယက္မ်ားအတြက္လည္း စည္းကားသိုက္ျမိဳက္သည့္ ေခတ္သစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရး ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုလင့္ကစား၊ အဆိုပါဖြ႔ံျဖိဳးမႈမ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုး၌ေန႔ညမျပတ္ 24/7 လည္ပတ္ေနသည့္ ကြန္ယက္မ်ား တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳခိုင္မာမႈရွိေရးကိုအာမခံထားသည့္ ခံယူထားေသာတာဝန္အတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိပါသည္။ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူ၏ကြန္ယက္တည္ျငိမ္ေရးကို အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းမွာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္တာဝန္ယူေရးကို ကတိျပဳထားေသာ Huawei အျမဳေတအႏွစ္သာရလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆံုးစြန္အထိ၊ ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္း၊ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ေပးစြမ္းႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ျခံဳငံုမိေစသည့္ ျပီးျပည့္စံုေသာအာမခံစနစ္တစ္ရပ္ကိုလည္း မိမိတို႔ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ ငလ်င္၊ ဆူနာမီ၊ မျငိမ္မသက္ျဖစ္မႈ၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ၊ႏွင့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္တိုအတြင္း လူတိုင္းေစ့ကြန္ယက္သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေခ်ာေမြ႔ေသာဆက္သြယ္ေရးကို ေသခ်ာေပးအပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သံုးစြဲသူကြန္ယက္မ်ားကို နဂိုအတိုင္းျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရးအားအလွ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ ကံုလံုစြမ္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ ယႏၱရားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို မိမိတို႔ေဖာ္ေဆာင္ထားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ အသက္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေဘးကင္းလံုျခံဳအတြက္လိုအပ္သည့္ တည္ျငိမ္ေသာဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ICT ေလာကသည္ အလွ်င္အျမန္ျဖင့္ ဆက္လက္တိုးတက္ေနသျဖင့္၊ မၾကံဳစဖူးအၾကံဳထူးသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔အနက္တစ္ခုမွာ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးျဖစ္ျပီးယင္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အက်ိဳးခံစားရသူအားလံုးတို႔ ပူးတြဲအားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ Huawei သည္ ေရွ႕တန္းမွာေန၍ အျမဲတေစၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ျပီး ယင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ အစိုးရမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အားတြင္ပါဝင္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ကြန္ယက္လႊမ္းျခံဳမႈမွာ ယခင္ကႏွင့္စာလွ်င္ လက္ရွိ၌ အျမင့္မားဆံုးမွာရွိပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ လံုျခံဳမႈရွိျပီး ယံုၾကည္အားထားရသည့္ကြန္ယက္မ်ားကို လိုအပ္ရံုမွ်မက ေဒတာသိုေလွာင္မႈ လံုျခံဳေရးကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ သံုးစဲြသူ၏အခ်က္အလက္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္သံုးစြဲသူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အၾကြင္းမဲ့ အေရးပါလွပါသည္။

ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရး

Huawei သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးကို စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာလုပ္ကိုင္ပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၊အစိုးရမ်ားႏွင့္မီဒီယာတို႔အပါအဝင္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ မၾကာခဏေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတို႔ကတိုက္တြန္းထားပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

ကြန္ယက္တည္ျငိမ္စြမ္း

အထူးသျဖင့္ အသက္-ကိုျခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ကပ္ေဘးမ်ားျဖစ္ပြားျပီးေနာက္တြင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆက္လက္ေပးအပ္ေရးကို ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရန္ ကြန္ယက္တည္ျငိမ္ေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဖာက္သည္မ်ားကိုအေထာက္အကူျပဳမႈကို Huawei မွ ကတိျပဳထားပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရး

Huawei သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးကို စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာလုပ္ကိုင္ပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၊အစိုးရမ်ားႏွင့္မီဒီယာတို႔အပါအဝင္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ မၾကာခဏေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတို႔ကတိုက္တြန္းထားပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္