ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ICT ေလာက တရွိန္ထုိးဖြ႔ံျဖိဳးလာျခင္းသည္ အလုပ္ကိုအခ်ိန္တိုတြင္းခရီးတြင္ေစျခင္းႏွင့္ ဘဝအရည္အေသြးတို႔ကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစခ့ဲပါသည္။ ယင္းသည္ ရင္းျမစ္အသံုးျပဳမႈ ကံုလံုစြမ္းကို တိုးပြားေစခဲ့သလို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈတို႔ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ခိ်တ္ဆက္ႏိုင္စြမ္းကို-ဦးတည္ထားသည့္ ICT နည္းပညာမ်ားျဖစ္သည့္ - ကေလာက္ ကြန္ပ်ဳတင္း၊ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊ ေဒတာ အၾကီးစား၊ လိႈင္းခြင္က်ယ္ ကြန္ယက္မ်ားတို႔သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေျခခိုင္မာျပီးေရရွည္တည္ျမဲမႈကို လႈ႔ံေဆာ္ေပးသည့္ အင္ဂ်င္စက္လည္းျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ICT၏ အစဥ္အဆက္ ေပါင္းစည္းမႈသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္သို႔ ေရွး႐ႈေသာအကူးအေျပာင္းကို အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ ICT လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ ရင္းျမစ္ရွားပါးမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ မလြဲမေသြပါဝင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတို႔အတြက္ တန္ဖိုးစံအသစ္တစ္ခုကို လံုးဝဖန္တီးေပးပါသည္။ ကမၻာ့ ICT ေျဖရွင္းနည္းလမ္း ပံ့ပိုးသူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးအေနျဖင့္၊ Huawei သည္ "အစိမ္းေရာင္ ပိုက္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးႏွင့္သဟဇတမွ်သည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ အစိမ္းေရာင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာကမၻာေျမ" ဟူေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးပါသည္။ ထုတ္ကုန္၏စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကံုလုံစြမ္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈထိေရာက္ကံုလုံစြမ္းကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္မည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို မိမိတို႔က စူးစမ္းရွာေဖြေလ့လာထားျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းအတြင္းမွာလည္း ကာဗြန္သက္ေရာက္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုးေလ်ာ့ခ်ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ စြမ္းအင္-ေခၽြတာေသာထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အားလံုးကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇတမွ်ေသာ ICT နည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ လူ႔မႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္လံုးအတြက္- ကာဗြန္ထုတ္လႊင့္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအစိမ္းေရာင္ ပမာဏေျခလွမ္းတြင္လည္း မိမိတု႔ိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားပါသည္။

အစိမ္းေရာင္ ပိုက္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အကာအကြယ္ေပးေရး အယူအဆမ်ားကို ထုတ္ကုန္စီမံေရး၊ ဒီဇိုင္း၊ R&D၊ ထုတ္လုပ္ေရး၊ တင္ပို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ အစဥ္အဆက္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားမွဆင့္ ရင္းျမစ္ကံုလံုမႈတိုးတက္ေရးကို မိမိတို႔ ထိန္းသိမ္းထားရွိျပီး ဦးေဆာင္ေနသည့္ စြမ္းအင္ကံုလံုမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို မိမိတို႔ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔ ပံ့ပိုးထားါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးႏွင့္သဟဇတမွ်သည့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ

ရံုးခန္းမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ ေလာ္ဂ်စ္စတစ္(ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈသယ္ယူပို႔ေဆာင္စီးဆင္းေရး)၊ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားတုိ႔၌ ရင္းျမစ္သံုးစြဲမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ GHG ထုတ္လႊင့္မႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ရန္၊ Huawei ၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္မႈအသြင္သို႔ကူးေျပာင္းတည္ေဆာက္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔က ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

အစိမ္းေရာင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္

Huawei ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ဖက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီလိုက္နာမႈရွိေစေရးကို အျမဲမျပတ္ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ မိမိတို႔၏ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈစီးဆင္းအသံုးျပဳမႈတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊင့္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို ကၽြန္ုပ္တို႔ ေစ့ေဆာ္ခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ Huawei ၏ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစခဲ့သည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ကမၻာေျမ

အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ICT ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊင့္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို ကၽြန္ပ္တို႔က အျမဲမျပတ္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး စြမ္းအင္ေခၽြတာေသာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကာဗြန္နည္းပါသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္အတြက္ တက္ၾကြစြာဦးေဆာင္ လႈ႔ံေဆာ္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္