ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခြဲေဝသံုးစြဲေရးေပါင္းကူးေပးျခင္း

ICT နယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္လူတိုင္းထံသို႔ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္လိႈင္းခြင္က်ယ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ Huawei သည္ မိမိတို႔၏ ပင္မကၽြမ္းက်င္မႈကို အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ က႑မ်ားတြင္ ICT ကိုအသံုးခ်ရန္ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ R&D တို႔မွတဆင့္ အလံုးစံု ICT ေဂဟစနစ္ကို အားျဖည့္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကိဳးပမ္းေနပါသည္။

အားလံုးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး

ေရေျမမတူညီေသာ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ လူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေသာ အသံဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ကတိျပဳထားပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

အားလံုးအတြက္ လိႈင္းခြင္က်ယ္

လိႈင္းခြင္က်ယ္ရရွိႏိုင္စြမ္းကို ေပးအပ္ရန္ စိတ္ႏွစ္ျမဳပ္ထားပါသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း၊လူမွ ရုပ္ဝတၱဳႏွင့္၊ ရုပ္ဝတၱဳအခ်င္းခ်င္းၾကား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးမရွိေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ICT နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကတက္ၾကြစြာ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

ICT ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္း

ICT ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းအျပင္ ICT ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳထားပါသည္။ အခ်က္အလက္ရယူသံုးစြဲႏိုင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးရွိ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈကို ေပါင္းကူးေပးရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္နည္းပညာကို လူတိုင္းသံုးစြဲႏိုင္မႈျပဳလုပ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရယူႏိုင္ရန္ Huawei မွၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္

ICT အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ား

ေဒသအသီးသီးရွိ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ ကိုတိုးတက္ေစေရးတြင္ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ICT ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ စိတ္ႏွစ္ျမဳပ္ထားပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္