ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Huawei က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ

2020.07.17
[ရွန္းက်န႔္၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ - ဇူလိုင္ ၁၃၊ ၂၀၂၀] Huawei က ယေန႔တြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ယခုကာလအတြင္း တ႐ုတ္ယြမ္ ၄၅၄ ဘီလီယံအထိ စုစုေပါင္းအေရာင္းဝင္ေငြ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၃.၁ % တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ အသားတင္အျမတ္ပမာဏမွာ ၉.၂% ျဖစ္သည္။ [၁] Huawei ၏ Carrier ၊ Enterprise ႏွင့္ Consumer စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ားက တ႐ုတ္ယြမ္ ၁၅၉.၆ ဘီလီယံ၊ ၃၆.၃ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၅၅.၈ ဘီလီယံတို႔ အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။

ကမာၻအႏွံ႔ႏိုင္ငံမ်ားက COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္ေနသည္ႏွင့္ အမွ် သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ICT)မ်ားက ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတိုက္ဖ်က္ရာတြင္သာမက စီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္လာႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အဓိက ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ Huawei က carrier မ်ား၊ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ ကြန္ရက္လည္ပတ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္  ဒီဂ်စ္တယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းေရာဂါ ျပန႔္ပြားမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ားတို႔ျဖင့္ ယင္း၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထပ္မံ၍ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရႈပ္ေထြးေနသည့္ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻအႏွံ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းႀကိဳဆိုသည့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား၊ ယုံၾကည္အားထားႏိုင္မႈမ်ားမွာ ယခင္ထက္ ပိုမို အေရးႀကီးလာခဲ့သည္။ Huawei  က ယင္း၏ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာပံ့ပိုးသူမ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သြားရန္၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ေစကာမူ ေက်ာ္ျဖတ္၍ ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရင္း  ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသြားရန္အတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။

[၁] ယခုေဖာ္ျပထားေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္း စံႏႈန္းမ်ားအရ စီစဥ္ထားၿပီး တရားဝင္စစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္ရေသးသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သည္။  ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လအကုန္ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားအရ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ ၇.၀၆၇၇ ရွိသည္။ (ရင္းျမစ္ - ျပင္ပ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)