ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Huawei က အေျခအေနတိုင္းအတြက္ အေဝးေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ စမတ္႐ုံး (Smart Office) ထုတ္ကုန္သစ္ကို မိတ္ဆက္

2020.05.29
IdeaHub

Huawei က စမတ္႐ုံး ေဂဟစနစ္၏ အေျခအေနတိုင္းအတြက္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ အၿပီးသတ္ဝန္ေဆာင္မႈ (intelligent endpoint) ေပးႏိုင္သည့္ ယင္း၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ IdeaHub စီးရီး ထုတ္ကုန္သစ္ကို ယေန႔တြင္ မိတ္ဆက္လိုက္သည္။ ယင္းျဖင့္ enterprise လုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ social distancing ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အေဝးေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

 
အလုပ္ခြင္မွ Huawei IdeaHub စီးရီး

Huawei IdeaHub သည္ ယခု Cloud ေခတ္အတြင္း အေျခအေနတိုင္းအတြက္ စမတ္႐ုံးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ Huawei မွ ဖန္တီးထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားျမႇင့္တင္သည့္ ကိရိယာသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္း ဉာဏ္ရည္ျမင့္ အၿပီးသတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကိရိယာတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ PC ကြန္ပ်ဴတာမ်ားၾကား screen မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျပသႏိုင္မႈ၊ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည့္ white-board၊ အေဝးေရာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ FHD ဗီဒီယို အစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈႏွင့္ HD AppGallery စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္သည္။

ယင္းကိရိယာကို ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္သည့္ စင္ေပၚတြင္ တင္၍လည္းေကာင္း၊ နံရံကပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း enterprise အစည္းအေဝးခန္းမ်ား၊ ႐ုံးခန္းက်ယ္ (open office)မ်ားတြင္သာမက အိမ္႐ုံးခန္း (home office)မ်ား စသည္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားမႈႏွင့္ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူမႈတို႔က အလုပ္ေနရာတိုင္းအတြက္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္႐ုံးစနစ္ႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္သည္။

အလားတူ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း (solutions) မ်ားကို ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း  အေဝးေရာက္ အစည္းအေဝးေခၚဆိုျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေဆးပညာတို႔တြင္ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ယခင္ကပင္ အသုံးျပဳေနခဲ့ၾကသည္။

Huawei IdeaHub တြင္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ display ျပသမႈစနစ္၊ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ လက္ေရးမွတ္သားႏိုင္စြမ္း၊ acoustic baffle အသံစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္စနစ္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုသူကို မွတ္သားၿပီး အေသးစိတ္ အသံအ႐ုပ္ ဖမ္းယူေပးႏိုင္သည့္ speaker tracking စနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ Huawei IdeaHub တြင္ အစည္းအေဝး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ cloud အေျခခံစနစ္မ်ား၊ ႐ုံးတြင္းစက္ကိရိယာအေျခခံ (on-premises) စနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ AppGallery လည္း ပါရွိသည္။

အဆိုပါ IdeaHub ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းျခင့္ က်ယ္ျပန႔္စုံလင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ နည္းပညာမ်ားက နယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ enterprise လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ယင္းတို႔က enterprise လုပ္ငန္းသုံးႏွင့္ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္မႈ application မ်ားစြာကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ယင္းတို႔က ႐ုံးစနစ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေရးမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ယင္းတို႔က စရိတ္စကသက္သာ၍ အမွီအခိုကင္းေသာ တပ္ဆင္မႈ၊ အသုံးျပဳမႈမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးသည္။

 
Huawei Cloud ႏွင့္ AI BG ၊ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ ရႈျမင္မႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နည္းနာဆိုင္ရာ အေရာင္းဌာန ဒုတိယ ဥကၠဌ Pan Yong

Huawei  ဉာဏ္ရည္ျမင့္ ရႈျမင္မႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နည္းနာဆိုင္ရာ အေရာင္းဌာန ဒုတိယ ဥကၠဌ Pan Yong က ကုမၸဏီ၏ စမတ္႐ုံးစနစ္၏ အေျခအေနတိုင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာကို ယခုအတိုင္း မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

1+3+X က enterprise လုပ္ငန္းအသုံးျပဳသူမ်ားကို cloud ေခတ္၏ ဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ကိရိယာ၊ ကိရိယာႏွင့္ cloud ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေပးၿပီး အေျခအေနတိုင္းအတြက္ ျပည့္စုံသည့္ စမတ္႐ုံးစနစ္ကို ျဖစ္ေစသည္။

1 က Huawei Cloud မွ ပံ့ပိုးထားေသာ ဉာဏ္ရည္ျမင့္အလုပ္ပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည့္ Huawei Cloud အစည္းအေဝးဝန္ေဆာင္မႈေပၚ အေျခခံသည့္ ႐ုံး ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ enterprise လုပ္ငန္း ျပန္လည္ပုံေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

3 က ဉာဏ္ရည္ျမင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ အၿပီးသတ္ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစား သုံးခု ရွိျခင္းကို ရည္ည့န္းသည္။ ပထမဦးဆုံး အမ်ိဳးအစားက ဗီဒီယိုအစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္တြင္ ခုနစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ အဆင့္ ၁ ရရွိထားသည့္ အျပင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္လည္း Huawei က အဓိက ဗီဒီယိုအစည္းအေဝးေခၚဆိုမႈ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားက မၾကာေသးမီက အသစ္ ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ IdeaHub စီးရီး ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕လိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအမ်ိဳးအစားမွာ မၾကာမီ လ မ်ားအတြင္း ရရွိႏိုင္မည့္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္ Desktop စီးရီး ျဖစ္သည္။

X က software ႏွင့္ hardware ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအတြက္ အားေကာင္းသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ Huawei က ေဂဟစနစ္အတြင္း မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ၿပီး enterprise လုပ္ငန္း အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိသည္။