ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Huawei ၊ China Eastern Airlines ႏွင့္ Beijing Unicom တို႔မွ 5G အသံုးျပဳ Smart Travel စနစ္ ကို စတင္မိတ္ဆက္

2019.09.25

Read English Version

[ရန္ကုန္၊ ၿမန္မာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၉] Huawei ၊ China Eastern Airlines ႏွင့္ Beijing Unicom တို႔ ပူးေပါင္း၍ 5G smart travel ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ကို Beijing Daxing အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။

Check in ဝင္ျခင္း ႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာ မွတ္သားျခင္းစနစ္ (facial recognition) ၊ ၎ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ smart app ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမလိုသည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ 5G ေလဆိပ္အေတြ႔အၾကံဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သည္ 5G enabled travel ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ပဏာမအဆင့္ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။ 5G၊ AI (ဉာဏ္ရည္တု) ႏွင့္ AR နည္းပညာသံုး ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ smart ေလဆိပ္မ်ား၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ယခုပူးေပါင္းမႈ သည္ ေလဆိပ္၏ဂုဏ္သတင္းကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

ပံု- Beijing Daxing အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္

ေလဆိပ္ ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ 5G ကြန္ရက္ ျဖန္႔က်က္မႈကို Huawei ၏ အတြင္းပိုင္း ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ ျဖစ္ေသာ 5G LampSite ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။  ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္မႈမ်ားအရ အျမန္ႏႈန္းသည္ 1.2 Gbit/s ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ၎အားျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ 5G ကြန္ရက္ အေတြ႔အၾကံဳကို အေကာင္းဆံုးခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပံု - Huawei 5G Lampsite


The Face of Convenience

Beijing Daxing အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ China Eastern Airlines ၏ ခရီးသည္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ ID ကတ္မ်ား ျပသရန္ သို႔မဟုတ္ QR Code မ်ား စကင္ဖတ္ရန္ မလိုဘဲ smart travel ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ေၾကာင့္ လက္မွတ္ဝယ္ယူျခင္းမွ check-in ဝင္ျခင္း၊ ခရီးေဆာင္အိတ္ အပ္ႏွံျခင္း၊ လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ေလယာဥ္ေပၚတက္ေရာက္သည္ အထိ ကိစၥအဝဝ ကို မ်က္ႏွာ စကင္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ခရီးသည္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖည့္စြက္ျခင္း ႏွင့္ ထိုင္ခံုေနရာမ်ား ျပသေပးျခင္းမ်ားကို facial recognition စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။Facial recognition သည္ ခရီးသည္မ်ား ကို ျမန္ဆန္စြာ စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ ေလယာဥ္ခ်ိန္ ေနာက္မက်ေစရန္ ထြက္ခြာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို သတိေပးရန္ စသည့္ ေျမျပင္ဝန္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။  Check-in ဝင္ရာတြင္ smart display ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ VIP ခရီးသည္မ်ား၏ ေလယာဥ္ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထြက္ခြာဂိတ္မ်ား ႏွင့္ ေရာက္ရွိရာႏိုင္ငံ၏ မိုးေလဝသအေျခအေန တို႔ကို သိရွိရန္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ စာရြက္ရွည္မ်ား ကို စကင္ ဖတ္ရန္မလိုဘဲ မ်က္ႏွာ စကင္ဖတ္႐ံုျဖင့္ ယင္းအခ်က္အ လက္မ်ား ရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထြက္ခြာမႈ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ ကို သတိေပးျခင္း ႏွင့္ ခရီးသည္၏ လက္ရွိေနရာမွ ထြက္ခြာဂိတ္သို႔ ေရာက္ရိွရန္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ ကို တြက္ခ်က္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

ခရီးသည္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို စိတ္ခ်လံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ ထြက္ခြာမည့္ေလယာဥ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း တို႔မွအစ China Eastern Airlines မွ ယခု smart service အသစ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခရီးသည္မ်ား အျပည့္အဝနားလည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား ေဘးကင္းေစေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈရွိေစေရး တို႔ကို ဦးစားေပးထားပါသည္။

ပံု- 5G ႏွင့္ AR အသံုးၿပဳ၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိသည့္ China Eastern ေလေႀကာင္းလိုင္း

Smart ေလေၾကာင္းသြားလာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Huawei မွ သံုးစြဲထားသည့္ China Unicom Beijing ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသည့္ 5G ကြန္ရက္မ်ားသည္ China Eastern Airlines ခရီးသည္မ်ားအားလံုးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကီးမားသည့္ ပမာဏမ်ားျဖင့္ ေဒတာထုတ္လႊတ္ပါသည္။  ယင္းေလေၾကာင္း အက္ပလီေကးရွင္း မွာ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ထုတ္ရန္ သတိေပးျခင္း၊ check-in ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထြက္ခြာျခင္း၊ ထြက္ခြာဂိတ္ ေျပာင္းျခင္း၊ ခရီးေဆာင္အိတ္ ထုတ္ယူျခင္း ႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား အျပင္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  ပံုမွန္သတိေပးမႈမ်ားအျပင္ ခရီးေဆာင္အိတ္ အပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း၊ သီးသန္႔ခရီးစဥ္ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ား ကို ကားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေခၚယူျခင္း တို႔ကိုသာမက ထြက္ခြာဂိတ္သို႔ ေရာက္ရွိမည့္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ တြက္ခ်က္ေပးျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပါ ၎ အက္ပလီေကးရွင္းမွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၿပီး စာရြက္စာတမ္းမလိုေသာ ခရီးေဆာင္အိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

China Eastern Airlines မွ ၎၏ permanent luggage RFID tagging solution မ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ 5G ျဖင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားကို ေျခရာခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္ခံၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ရေသာ passive RFID luggage card မ်ားႏွင့္ အတူ ခရီးေဆာင္အိတ္ အပ္ႏွံရန္လိုအပ္သည့္ ခရီးသည္မ်ားမွ ယင္း luggage card မ်ားကို မိမိ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ႏွင့္ ကပ္လ်က္ထားရွိရံုျဖင့္ လိုက္ပါစီးနင္းမည့္ ေလယာဥ္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ ေရာက္ရွိမည့္တည္ေနရာမ်ား ကို ျမန္ဆန္စြာ log in ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ၿပီး လက္ခံစာရြက္ မလိုဘဲ ခရီးေဆာင္အိတ္ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိစၥကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ယွဥ္လွ်င္ ယခု permanent luggage card ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ပိုမိုအသိဉာဏ္ ျမင့္မား၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ပါသည္။

China Eastern Airlines သည္ 5G အသံုးျပဳ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္မားေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္။ China Unicom Beijing ႏွင့္ Huawei အပါအဝင္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ပိုမို အသိဉာဏ္ျမင့္မားၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လ်က္ အသံုးဝင္သည့္ ေလေၾကာင္းခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 5G၊ AI (ဉာဏ္ရည္တု)၊ cloud computing ႏွင့္ အျခား အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ Beijing Daxing အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ စတင္စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟိုင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အျခား အထင္ကရၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ယင္း smart travel ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။Smart ေလေၾကာင္းသြားလာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Huawei မွ သံုးစြဲထားသည့္ China Unicom Beijing ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသည့္ 5G ကြန္ရက္မ်ားသည္ China Eastern Airlines ခရီးသည္မ်ားအားလံုးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကီးမားသည့္ ပမာဏမ်ားျဖင့္ ေဒတာထုတ္လႊတ္ပါသည္။  ယင္းေလေၾကာင္း အက္ပလီေကးရွင္း မွာ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ထုတ္ရန္ သတိေပးျခင္း၊ check-in ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထြက္ခြာျခင္း၊ ထြက္ခြာဂိတ္ ေျပာင္းျခင္း၊ ခရီးေဆာင္အိတ္ ထုတ္ယူျခင္း ႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား အျပင္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  ပံုမွန္သတိေပးမႈမ်ားအျပင္ ခရီးေဆာင္အိတ္ အပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း၊ သီးသန္႔ခရီးစဥ္ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ား ကို ကားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေခၚယူျခင္း တို႔ကိုသာမက ထြက္ခြာဂိတ္သို႔ ေရာက္ရွိမည့္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ တြက္ခ်က္ေပးျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပါ ၎ အက္ပလီေကးရွင္းမွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၿပီး စာရြက္စာတမ္းမလိုေသာ ခရီးေဆာင္အိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

China Eastern Airlines မွ ၎၏ permanent luggage RFID tagging solution မ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ 5G ျဖင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားကို ေျခရာခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္ခံၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ရေသာ passive RFID luggage card မ်ားႏွင့္ အတူ ခရီးေဆာင္အိတ္ အပ္ႏွံရန္လိုအပ္သည့္ ခရီးသည္မ်ားမွ ယင္း luggage card မ်ားကို မိမိ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ႏွင့္ ကပ္လ်က္ထားရွိရံုျဖင့္ လိုက္ပါစီးနင္းမည့္ ေလယာဥ္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ ေရာက္ရွိမည့္တည္ေနရာမ်ား ကို ျမန္ဆန္စြာ log in ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ၿပီး လက္ခံစာရြက္ မလိုဘဲ ခရီးေဆာင္အိတ္ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိစၥကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ယွဥ္လွ်င္ ယခု permanent luggage card ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ပိုမိုအသိဉာဏ္ ျမင့္မား၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ပါသည္။

China Eastern Airlines သည္ 5G အသံုးျပဳ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္မားေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္။ China Unicom Beijing ႏွင့္ Huawei အပါအဝင္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ပိုမို အသိဉာဏ္ျမင့္မားၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လ်က္ အသံုးဝင္သည့္ ေလေၾကာင္းခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 5G၊ AI (ဉာဏ္ရည္တု)၊ cloud computing ႏွင့္ အျခား အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ Beijing Daxing အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ စတင္စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟိုင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အျခား အထင္ကရၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ယင္း smart travel ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။