This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

အဖြဲ႔အစည္းအခ်က္အလက္

Huawei ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ ?

Huawei သည္ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ICT) ဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စဥ္ဆက္မၿပတ္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားၿဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တယ္လီကြန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကြန္ရက္မ်ား၊ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ကေလာက္ကြန္ပ်ဴတင္းသုံးစြဲမႈတြင္ အစြန္းခ်င္းဆက္ နည္းပညာေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္ ICT အတြက္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ICT နည္းပညာေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း 170 ေက်ာ္မွာ အသုံးျပဳေနၾကၿပီး ၎တို႔ျဖင့္ သုံးပုံတစ္ပုံထက္မကေသာ ကမာၻ႔လူဦးေရကို ဝန္ေဆာင္ေပးလ်က္႐ွိသည္။ အလုပ္သမားေပါင္း ၁၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ Huawei သည္ အနာဂတ္ သတင္းအခ်က္အလက္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေျမာက္လာေစရန္ႏွင့္ သာလြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးကမာၻတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ အခိုင္အမာ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔က ကမာၻႀကီးအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား ကမ္းလွမ္းေပးသနည္း?

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ တယ္လီကြန္ ဝန္ေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အတူတကြ၊ Huawei သည္ ကြန္ရက္ေပါင္း 1,500 ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး သုံးပုံတစ္ပုံထက္မကေသာ ကမာၻ႔လူဦးေရကို အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ၿမိဳ႕အႏၱရာယ္ကင္းေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ အက်ိဳးထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင့္ တြန္းပို႔ေပးရန္အတြက္ ကန္႔သတ္မဲ့ ကေလာက္ကြန္ရက္မ်ား အပါအဝင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အျမန္ကြန္ရက္မ်ားကို အသုံးျပဳသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စမတ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္ခြင္၊ ဘဝပုံစံ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြမွာ လူအမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္အေတြ႕အႀကံဳကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးသည္။ Huawei သည္ ပြင့္လင္းမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ မွ်ေဝခံစားမႈဟူေသာ အယူအဆမ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းတူသူမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲတီထြင္မႈမွတဆင့္ ႀကံ့ခံၿပီး သဟဇီဝ႐ွိေသာ စက္မႈေဂဟစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၏ တန္ဖိုးကို တိုးခ်ဲ႕ေနပါသည္။ Huawei သည္ အေျခခံစံႏႈန္းသတ္မွတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ လြတ္လပ္ေသာအသုိင္းအဝုိင္းေပါင္း 300 ေက်ာ္တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ အေျခခံစံသတ္မွတ္မႈကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ပိုမိုထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ထြက္ေပၚေစရန္ အဆုိျပဳလႊာေပါင္း 43000 ခုကုိ တင္ျပထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကေလာက္ကြန္ပ်ဴတင္းသုံးစြဲမႈမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ-သတ္မွတ္ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳမႈ (SDN)၊ ကြန္ရက္မွီခ်က္မ်ားပုံေဆာင္မႈ (NFV) ႏွင့္၊ 5G ကဲ့သို႔ ထြက္ေပၚလာေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း စက္မႈလုပ္ငန္းစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းထား၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ဆဲ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အားေပးၿမဲျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ Huawei သည္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား ေပးေဆာင္ရံုသာမက အလုပ္အကုိင္ ရရွိမႈကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးကာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ICT တန္ဖုိးျမႇင့္ ကြင္းဆက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္လည္း လံႈ႕ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပို၍အေရးႀကီးေကာင္း အေရးႀကီးႏိုင္သည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဒီဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းအားလုံး အသြင္ေျပာင္းရန္ တြန္းပို႔ေပးမည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ICT နည္းပညာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ေပးေဆာင္သျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသလို လူထုဘဝပုံစံမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုလည္း မ်ားစြာတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။

ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တြန္းပို႔ေပးသည္။ တာဝန္သိ ေကာ္ပိုရိတ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္၊ Huawei က ဒီဂ်စ္တယ္အသုံးခ်ကြာဟေနမႈကို က်ဥ္းသြားေစရန္ အေရးပါေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ိဳး ဖန္တီးေပးသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အေရးေပၚအေၾကာင္းျပန္ရေသာ အေျခအေနတြင္ တယ္လီကြန္ျမဴနစ္ေကး႐ွင္းမ်ား၏ အေရးႀကီးပုံကို အထူးတလည္ သတိထားမိသည္။ အေနာက္အာဖရိက အီဘိုလာ-ေရာဂါကပ္ဆိုက္ေဒသမ်ား၊ ဂ်ပန္ဆူနာမီၿပီးေနာက္ ႏ်ဴးကလီးယားအဆိပ္ညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ စီခၽြန္းျပည္နယ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ေဘးႀကီးတို႔ျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ေသာအခါ ကပ္ဆိုက္ေဒသမ်ားအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား နဂိုအတိုင္းျပန္ျဖစ္ေစရန္ အျမန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အေရးပါေသာ တယ္လီကြန္တပ္ဆင္ပစၥည္းမ်ား စိတ္ခ်ေသခ်ာစြာ စက္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ေရ႐ွည္တည္တံ့မႈအပိုင္းဆိုပါက နာဂတ္ ပ႐ိုဂရမ္အတြက္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ ICT ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္႐ွိသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးၿပီး၊ ၎ပ႐ိုဂရမ္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ လည္ပတ္ခြင့္ေပးသည္၊ သင္တန္းတက္ေစသည္၊ ICT လုပ္ငန္းမွာ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳကို ရွာေစသည္။

လုပ္ငန္းစူးစိုက္တဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ခိုင္မာေသာ တိုးတက္မႈပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖင့္လမ္းခင္းေပးသည္။လုပ္ငန္းစူးစိုက္စိတ္ျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းဟာ Huawei ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာတန္ဖိုးမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၎လႈံ႔ေဆာင္စိတ္ႏွင့္ပင္ နည္းလမ္းအမ်ားအျပားထဲကေန သ႐ုပ္သကန္ ေပၚလြင္လာေစသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား အကဲျဖတ္၍ ၄င္း၏အလုပ္ရလဒ္မ်ားကို သာမက၊ မည္မွ် တာဝန္သိစိတ္႐ွိသည့္အခ်က္ကိုလည္း အေျခခံ၍ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အဖြဲ႕မ်ားကိုဂလိုဘယ္ဖြံၿဖိဳးမႈပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ခင္းထားေပးၿပီး လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပို၍ႀကီးမားေသာ တာဝန္မ်ားေပးကာ ၄င္းတို၏႔သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းကို အ႐ွိန္ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလုပ္သမားေပါင္း 170,000 ေက်ာ္ကို ၄င္းတို႔၏တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းမ်ား၌ လုံေလာက္ေသာ သက္ေရာက္မႈအားမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး၊ မေမ့ႏုိင္စရာ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး ရလာေစသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔က မည္သည့္အရာအတြက္ ရပ္တည္ေနသနည္း? 

ၿပီးခဲ့ေသာ 28 ႏွစ္အတြင္း ရာေထာင္ခ်ီေသာ Huawei အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အျခား ေရတိုအခြင့္အေရးသမားပုံစံမ်ားႏွင့္ ျဖတ္လမ္းလိုက္ၿခင္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ရင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်က္အခ်ာလုပ္ငန္းကို မမွိတ္မသုန္ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းလာပါသည္။ မည္သည့္အရာကိုၿဖစ္ေစ တညီတညြတ္တည္း လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ေရ႐ွည္အတြက္ နည္းပညာပိုင္း ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားမည့္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ထားေသာ လုံ႔လျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာဗဟိုခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔စြမ္းရည္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ သုံးသူေဖာက္သည္ဗဟိုျပဳ၍ ရပ္တည္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစူးစိုက္မႈ ေစ့ေဆာ္စိတ္႐ွိျခင္း ႏွင့္ မိမိလုံ႔လထင္ဟပ္မႈ ႀကီးထြားေစျခင္းလိုမ်ိဳး ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အခ်က္အခ်ာတန္ဖိုးမ်ားဆီ ဆိုက္ေရာက္ေစပါသည္။ 

2015 တြင္ မွတ္သားဖြယ္ရလဒ္မ်ား 

Huawei ၏ ဝင္ေငြမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ 37% တိုးလာကာ၊ 2015 ခုႏွစ္တြင္ CNY395 ဘီလီယမ္အထိ (အေမရိကန္ေဒၚလာ60.8 ဘီလီယမ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္) ေရာက္လာသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 4G တပ္ဆင္ပစၥည္းကို ကမာၻအႏွံ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးခ်ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံေပါင္း 140 ေက်ာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳလွ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ 4G ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ကုမၸဏီရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို ကာကြယ္ရင္း သုံးစြဲသူလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ သာလြန္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 4.5G နည္းပညာေျဖရွင္းနည္းကို မႀကာေသးမီက စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 400G ေရာက္တာမ်ားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ကြန္ရက္ေပါင္း 280 ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကေလာက္စနစ္ တည္ေဆာက္ပုံဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း IT ႏွင့္၊ SDN ဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကြန္ရက္မ်ားသို႔ ဦးတည္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတြန္းပို႔ ICT အေျခခံအေဆာက္အအုံ (BDII) ဆိုင္ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လမ္းညႊန္မႈကို အသုံးျပဳပါသည္။ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္၊ တ႐ုတ္ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္၊ ဒြတ္ခ်္ဘဏ္၊ မာေစးဒီးစ္ဘဏ္ ႏွင့္၊ ေဝါ့ဆြာဂန္ စသည္ျဖင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီေပါင္း 500 ခန္႔သည္ Huawei ကို ၎တို႔၏ စီးပြားဖက္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။ ကေလာက္ေဒတာစင္တာေပါင္း 255 ခန္႔ အပါအဝင္၊ ေဒတာစင္တာေပါင္း 660 ေက်ာ္ တည္ေဆာက္သည့္အပိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ထားသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သုံးစြဲသူအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ 70% ေက်ာ္ ႀကီးထြားလာၿပီး ေဈးကြက္႐ွယ္ယာအရ Huawei သည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ထိပ္တန္း device ကုမၸဏီ သုံးခုအနက္ ေနရာတစ္ခု ရထားသည္။ ဤဝင္ေငြတိုးတက္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဈးမမ်ားမနည္း အလတ္တန္းကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဈးျမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေအာင္ၿမင္ေသာတိုးပြားမႈေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စမတ္နာရီမ်ားႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေသာ ပတ္ႀကိဳးမ်ားလည္း ဖက္႐ွင္ေလာကတြင္ မုန္တိုင္းတစ္ခုကဲ့သို႔ရိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္သုံးအင္တာနက္ (IoV) တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေမာ္ေတာ္ကားဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲ UX ႏွင့္ ကေလာက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး အသုံးျပဳပုံအားလုံးဆိုင္ရာ မွန္းေျချဖစ္စဥ္အသီးသီးတြင္ အသုံးျပဳသူအေတြ႕အႀကံဳအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေက်နပ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းထားသည္။