This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện cho tăng trưởng kinh doanh của bạn, bao gồm hỗ trợ trực tuyến, chia sẻ tài liệu, và hơn nữa.

An ninh Mạng

Sách trắng năm 2016 - Thách thức an ninh mạng toàn cầu, đã đến lúc đạt tiến độ thực sự trong giải quyết rủi ro chuỗi cung ứng

Cuốn sách trắng này được xây dựng dựa trên ba cuốn sách trắng an ninh mạng trước đây của Huawei, bàn về phương pháp của chúng tôi nhằm giải quyết một trong những thách thức an ninh mạng lớn nhất: rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu.

2016-12-27

Sách trắng năm 2014 -Viễn cảnh an ninh mạng, 100 yêu cầu khi xem xét An ninh mạng tổng thể với các nhà cung cấp công nghệ của bạn

Cuốn sách này chia sẻ 100 yêu cầu khi xem xét An ninh mạng tổng thể với các nhà cung cấp công nghệ của bạn

2014-12-02

Sách trắng năm 2013 - Viễn cảnh an ninh mạng, đưa an ninh mạng trở thành một thành tố trong DNA của công ty - Một bộ các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình tích hợp

Cuốn sách này trình bày chi tiết phương pháp tiếp cận toàn diện của Huawei về một quy trình an ninh mạng hoàn thiện, đưa an ninh mạng trở thành một thành tố trong gen (DNA) của công ty.

2013-10-08

Sách trắng năm 2012 - Viễn cảnh an ninh mạng, bảo mật và công nghệ thế kỷ 21- Sự kết hợp khó khăn

Tài liệu này đưa ra bức tranh quan điểm mở và thẳng thắn của Huawei về an ninh mạng, các phân nhánh tổng quát và tác động/ảnh hưởng của chúng tới công nghệ, xã hội và đời sống hàng ngày của chúng ta.

2012-06-28