This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện cho tăng trưởng kinh doanh của bạn, bao gồm hỗ trợ trực tuyến, chia sẻ tài liệu, và hơn nữa.

Quản trị Doanh nghiệp

Hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Công ty, ra các quyết định về các vấn đề lớn như tăng vốn, phân bổ lợi nhuận và lựa chọn thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát.

Ban Giám đốc (BOD) là cơ quan ra quyết định về chiến lược và quản lý của công ty. Ban Giám đốc chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh tổng thể và ra quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược và hoạt động.

Trách nhiệm chính của Ban Kiểm soát bao gồm giám sát việc tuân thủ nội bộ và bên ngoài, kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao cũng như chuẩn hóa hoạt động của Ban Giám đốc.

Huawei thực thi hệ thống Giám đốc Điều hành luân phiên dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc. Là người điều hành chính trong các hoạt động và quản lý khủng hoảng của công ty trong suốt nhiệm kỳ, Giám đốc Điều hành luân phiên và đương quyền sẽ chịu trách nhiệm về sự sống còn và phát triển của công ty.

KPMG là nhà kiểm toán độc lập của Huawei từ năm 2000. Nhà Kiểm toán độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính thường niên của công ty. Theo các chuẩn mực kế toán hiện hành và các quy trình kiểm toán, nhà kiểm toán độc lập sẽ đưa ra ý kiến về việc liệu các báo cáo tài chính có đúng hay không.

Công ty đã thiết lập một cơ cấu kinh doanh tập trung vào ba khía cạnh: khách hàng, sản phẩm và khu vực. Toàn bộ tổ chức sẽ cùng nhau tạo ra giá trị cho khách hàng và chịu trách nhiệm về kết quả tài chính của công ty, khả năng cạnh tranh trên thị trường và sự hài lòng của khách hàng.

  • Nhóm kinh doanh (BG) Hạ tầng mạng và Nhóm kinh doanh Giải pháp Doanh nghiệp quản lý và hỗ trợ tiếp thị giải pháp, bán hàng và các dịch vụ nhắm mục tiêu vào khách hàng nhà mạng và khách hàng doanh nghiệp/trong ngành tương ứng. Hai Nhóm kinh doanh này cung cấp các giải pháp sáng tạo, khác biệt và tiên tiến dựa trên những đặc điểm kinh doanh và mô hình hoạt động của các khách hàng khác nhau trong khi không ngừng nâng cao tính cạnh tranh của công ty và sự hài lòng của khách hàng. Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng tập trung vào việc phục vụ người tiêu dùng thiết bị đầu cuối và các giao dịch với tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực người tiêu dùng. BG này chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, kiểm soát rủi ro, khả năng cạnh tranh trên thị trường và sự hài lòng của khách hàng trong hoạt động kinh doanh tiêu dùng.
  • Sản phẩm & Giải pháp là một tổ chức cung cấp các giải pháp CNTT&TT tích hợp cho các nhà mạng và khách hàng doanh nghiệp/trong ngành. Ngoài việc lập kế hoạch, phát triển và phân phối sản phẩm, tổ chức này cũng chịu trách nhiệm cho việc phát triển khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và hỗ trợ cho sự thành công trong hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Tổ chức khu vực chính là các trung tâm hoạt động của công ty. Những tổ chức này chịu trách nhiệm phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và năng lực của khu vực, cũng như để thực hiện chiến lược của công ty trong khu vực của họ. Công ty đã liên tục tối ưu hóa các tổ chức khu vực và thúc đẩy việc phân quyền cho các văn phòng tại các thị trường. Thẩm quyền ra quyết định tại chỗ và theo lệnh đã dần dần được ủy quyền cho các văn phòng đại diện. Trong khi thiết lập quan hệ đối tác gần gũi hơn với khách hàng và giúp họ đạt được thành công trong kinh doanh, các tổ chức khu vực sẽ tiếp tục hỗ trợ công ty để đạt được sự tăng trưởng bền vững và sinh lợi.
  • Các nhóm chức năng có nhiệm vụ hỗ trợ kinh doanh, cung cấp dịch vụ và giám sát hoạt động kinh doanh. Họ có thể cung cấp các dịch vụ chính xác, kịp thời và hiệu quả cho các văn phòng thực địa và tăng cường giám sát trong khi ủy quyền toàn bộ thẩm quyền.